20
Setan siya ɨenau hɨrɨn bɨewiiyɨm 1,000na nwokaii
Mɨ mhoɨiya karar kɨgi paekwosɨm nwɨrɨn Adi Komi krɨmiir Wanɨn siir om hɨrankɨ nɨti siya tɨdiyɨnɨn whɨra nonkwowi mɨ senɨn whɨra mɨ onkwowi. Tɨkɨ tɨdiyɨnɨn yɨo tɨ ɨeyɨn mwɨs karamaeyɨn yɨo siirgɨn. Mɨ siya ha nɨtɨn kɨmɨdiniya tɨ kaɨn yɨpɨkɨ bɨdi bɨdiniya mɨpug nikɨ owɨn siir ɨgsop aiir inɨ okwokairinaki. Mɨ siirɨn Adi Komii siir paekwosɨm ɨeya yonkwo mɨ tɨ uridyɨu biyɨeyɨn bɨi nwowiyɨn Setan nɨkɨuwiyɨn, tɨ inkam biyɨeyɨn yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowɨn mɨ yai yakakɨigi saɨka nɨnkiyɨn. Mɨ paekwosɨm siya siirɨn ha haiyɨn mɨ ɨna ikwowaisiigiyɨn mɨ siirɨn kɨmɨdiniya senɨn aini nonkwokwowɨn saɨka yɨnkɨn kogrɨnugi hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamɨm bɨewiiyɨm pariig 1,000. Mɨ siirɨn paekwosɨm siya kabɨtkaigi tɨkɨ ɨeyɨn mwɨs karamaeyɨn siir mɨ siya tɨ ɨeyɨn siir anowɨn ɨna haignɨkougiyɨn. Mhoɨiya siya ɨe ɨiir haiburgigi mɨ siya ha nami hɨnda tɨnda mɨ siya wɨ ɨi prɨei nwo rani.
Mɨ mhoɨiya karar mɨ kɨgi ipiiyɨm inkam komii komiiniyɨm. Mɨ karar kɨgi iikamɨm sɨmiirar nɨnɨdwodwokaii. Mɨ kara sɨmiir kɨgiyɨn mɨ kara kamɨm mwo ɨmiirara kaigrɨmkrɨp aokaowɨm sɨmiir kwoɨnbud ɨmiirɨn warar mɨ kɨgi. Dimusi rani, sɨma wraisu biyɨeyɨn siir inɨg ɨiir bɨ hainankɨm. Mɨ dimɨnɨn sɨma nɨibirɨn tɨ wraisu biyɨeyɨn siir whwonkamnan sɨma siir inɨg ɨiir bɨ mɨ hainankɨm mɨ yɨpɨkɨ siir tɨ dimɨnɨn siir haɨnmakɨu karamae nwowɨm sɨmiir ɨɨna mwo ɨmiir. Mɨ sɨmiirɨn Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwokɨm. Mɨ sɨma mɨ Krais siya sɨma iikam ɨmiirɨn bɨewiiyɨm wɨ 1,000na kɨgrɨraowi. Mɨ iikamɨm Adi Komii siir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm sɨma naowi, sɨma wɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwo rani, omwai swokɨ waiyamɨn taka ɨi aiirɨn. Mɨ tɨ 1,000 bɨewiiyɨm dɨgiyanɨm sɨmiir mhoɨiyan sɨma wɨ omwai hanɨɨngɨn swokɨ waiyaei. Tariigɨna ya Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowana iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya naokaowɨm sɨmiir hɨdnɨnsiin ɨdwowana bɨigɨbɨi ya saeya. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨigɨbɨi Adi Komii siya hɨdnɨnsiin ɨdwowi omwaiwaiyam yɨm tɨ iikamɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨm yɨm sɨma mɨ sɨmiir kwoɨnɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. Dimusi rani, sɨma wɨ swokɨ ao rani mɨ wɨ omɨn paeniyɨn siir nam tani. Sɨma ɨni pris inkamɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn Adi Komii siya mɨ Krais siya sowiir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm sɨmiir hɨriinan mɨ sɨma mɨ Krais siya sɨma iikam ɨmiirɨn bɨewiiyɨm wɨ 1,000na kɨgrɨraowi. Ɨriig.
Setan siirɨn Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni mɨ siya siirɨn wɨ paeya kabɨtkaigi
Mɨ tɨ 1,000 bɨewiiyɨm sɨma dɨgii mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn tɨ ɨeyɨn mwɨs karamaaeyɨn siir anowɨn wɨ hanɨɨngɨn haiwaokii mɨ Setan siirɨn tɨ ɨeyɨn senɨn siir hɨranka nonkwo ɨuguskii mɨ siirɨn wa kɨgnɨnkɨn amki. Siya nami mɨ siya wɨ ɨkɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm tɨ nu ɨiirar nwowɨrkakɨm wɨ sɨmiir kisɨsana ami, iikamɨm tɨ om whɨso sowiirɨm Gok mɨ Megok. Mɨ sɨmiirɨn wɨ siya nɨksɨsaei mɨ sɨma ha nɨti mɨ wɨ ɨrɨpar haɨngiriyɨu o nami ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmaka nɨntɨowam. Mɨ tɨ iikamɨm sɨmiir kamɨm yaii nɨniiyɨm wɨ kasa kasa nwo rani, wɨ whɨi komii solwaran siiyɨnkrɨnɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwowi inkamkɨ sɨmiir mwaɨnɨm wɨ dɨg nwo rani. Mɨ sɨma aru hɨranka napnanii mɨ wɨ om komii Jerusalem siir ninɨ kaeyokainii, tɨ omɨn Adi Komii siir iikam ɨma nwowiyɨn omɨn Adi Komii siya naɨngwokwonanaeiyɨn. Mɨ sɨma sɨmiir nɨsomsom aokaowam kaeyokaii mɨ paeya Adi Komii siir om hɨrana saeya nɨti mɨ tɨ iikamɨm sɨmiir kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiirɨn wɨ saeya nɨugrɨmkrɨp aokii. 10 Mɨ Adi Komii siya Setan siir haii mɨ siya siirɨn wɨ whɨiya yhɨiyopkaka siiyan paekakɨn siya nwomaiiya saiir hɨriir kabɨtmaigii. Mɨ siya hapairɨn wɨ wraisu biyɨeyɨn mɨ profet nɨksɨsae ɨkɨn, wɨ sɨma ɨrɨpar namwomaiyɨuwi ta whɨi aiirarar. Mɨ sɨma hapair nwomaii mɨ sɨmiir pɨuɨm wɨ kɨmpɨpɨsu prasae kɨn tani, sɨma wɨ hɨriiyar kɨmpɨpɨsuyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Ɨriig.
Iikamɨm wɨ Adi Komii siya hɨdi
11 Mɨ mhoɨiyan karar kɨgi inkam komiiyɨm sɨm nɨdwokaiiya ipii whɨsinana Bɨiyan Inkam Komiiyɨn saiir hɨrar nɨdwokaii. Mɨ nu nɨnomoro siir whwonkam ɨda nwowo yo ɨna kɨgugugiyo. Mɨ sɨma maeyau kwɨrmɨnkwɨrmɨn bɨ swokɨ hansrɨnyɨskaigɨm sɨma naogwoprakaiyamɨn. Nɨɨngaka. 12 Mɨ kara iikamɨm inɨg inɨgakɨm mɨ iikamɨm inɨg karam karamɨm kara sɨmiirar mɨ kɨgi. Mɨ sɨma ha nɨtɨm, kɨmɨdiniya inkam komiiyɨn siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn siir whwonkam ɨdar inɨ okwoni mɨ paekwosɨmɨn ha nɨtɨn kɨmɨdiniya yokwowa hɨr nwowa saiir inɨ haiwaoni. Mɨ sɨma yokwo kwɨra saiir warar yɨnkɨn haiwaoki, yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨn wɨ hɨriiya waiyayokiyokɨikaeyami saɨka sɨmiir inɨg ɨma nwowa. Adi Komii siya tɨ iikam ɨmiir hɨdi, yɨpɨkɨ bɨiya naokaowɨm siya wɨ dimusi hɨd rani wɨ tɨ dimɨnɨm bɨiya sɨma tɨrɨm tɨ nu ɨiir ta yokwo aiir wɨnɨm wɨ sɨmiirsi hɨdi. 13 Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya naokaowɨm whɨi komii solwara saiir hɨr mɨ maeyauwa paekɨ nɨuwiya sae mɨ aokao ɨkɨm mɨ tɨ iikam bibiyɨeyɨm naokaowɨm sɨma wɨ Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowi. Mɨ sɨmiirɨn wɨ siya hɨdi. Tɨ digworaekwowɨm sɨma tɨrɨm tɨ nu ɨiir sɨmiirsi. 14 Mɨ tɨ sɨmiir mhoɨiyan wɨ Adi Komii siya tɨoɨdwomaii tɨ digworaekwowɨm iikam ɨmiir tɨraokaowiyɨm mɨ maeyauwa iikamɨm sɨmiir kwoɨnbud ɨma nwo aka. Mɨ siya sɨmiirɨn wɨ ta whɨiya paekaka wɨ saiir hɨriir kabɨtnoudnamaigi mɨ sɨmiirɨn wɨ hɨr tɨoɨdwomaii. Mɨ whɨiya paekaka ya kwɨsaka sɨma naowan aeya. 15 Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨgɨm ta yokwowa tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn saɨka nwoyokiyokɨikaemanɨm sɨmiir inɨg ɨmiir wɨna, saiir nwo karam nwowɨm, sɨmiirɨn wɨ siya kabɨtnoudnamaigi ta whɨi paekaka saiir hɨriir. Ɨriig.