21
Nɨnomor nu wɨn ɨko
Mɨ mhoɨiyan kara kɨgi nɨnomor nu wɨno. Tɨ bɨiyan nɨnomor nu biyɨeyo sowiir kisɨna owo, sowa mɨ whɨi komii solwara saeya yɨm bɨdi kɨgugugiyɨm. Mɨ mhoɨiyan kara kɨgi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir om wɨnɨn, om wɨn Jerusalen dapiyɨn. Mɨ sɨma Adi Komii siir om ɨiir haiburgigɨm mɨ ɨna yɨtɨm nua tɨriir. Siya wiga kamkɨ nonkwonam tɨriya saeya pɨuai mwamwaniya ɨni hɨriinan ywowɨn. Mɨ karar mɨ wakaeki inkamɨn Bɨiyan Inkam Komii siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn pɨ kauwok boɨnki, wakaeki! Adi Komii siir omaka ɨni iikamɨm sɨmiir bopwo nwowa. Mɨ siya wɨ sɨmiir bopwo nwowi. Mɨ sɨma saɨka nwowi mɨ sɨma wɨ siir iikam nwowi mɨ siya wɨ sɨmiir Adi Komi nwowi. Mɨ iikam ɨmiirɨn Adi Komii siya tɨrkii maɨrgɨmaɨrga sɨma nwowam. Mɨ sɨma wɨ swokɨ ao rani mɨ wɨ maɨrgɨmaɨrga mɨ okaramae mɨ o rani mɨ wɨ mɨ ɨnounɨnki rani mɨ wɨ kɨmpɨpɨsu rani. Dimɨn taemɨnɨm bɨiyanɨm yɨm bɨdi dɨgiyɨm.
Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨn Inkam Komiini ipiiya sae nɨdwokaiyɨn siya kariir boɨnki, kɨra wakaeki. Kara wɨ yaeya digworaekwo wɨn nonkwokwokii, tɨkɨ digworaekwowɨm bɨiyanɨm sɨmiir kisɨna okiyanɨm. Mɨ siya ɨna swokɨ boɨnkiyɨm, kɨra tɨ digworaekwowɨm wɨnaowid. Dimusi rani, tɨ digworaekwowɨm kara boɨnkiyɨm kɨriir, yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ siya kariirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, tɨkɨ digworaekwowɨm yɨm bɨdi dɨgiyɨm. Kanakanaɨrgɨn bɨiyar nwowɨn ɨiya digworaekwo whɨekak ɨma nikɨ ɨmbiyam karamae nikɨ owa mɨ mhoɨiya kara wɨ hɨriiyar swokɨ oyokiyokɨiyami. Mɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨri mɨ sɨma wɨ kariir inɨg ɨiir swokɨ hainani. Mɨ iikamɨm ta opa kara hauuwana mhɨuno nwomaiya saiir kwiyaeyam naɨngwowi, kara sɨmiirɨn wɨ hinda nɨɨngar prɨihauugii mɨ sɨmiirɨn wɨ saeya tɨrkii, sɨma nwoyokiyokɨikaeyamamɨn ɨinokɨinok. Mɨ iikamɨm kariir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna apiyɨm mɨ kɨmar naobudgii mɨ kɨma kariir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirar tɨrkrɨpkaii mɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir tɨrbuwɨm sɨmiirɨn ha nikworɨpukimaigigi mɨ iikamɨm kɨmiirɨn tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kara nɨmbinɨm kɨmiir hauuwam kara wɨ sɨmiir hauuwi kɨmiirɨn. Kara kɨmiir Adi Komiigɨn mɨ wɨm kɨma kariir yɨnisɨsɨmkɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii kariiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ tariinanɨn sɨma wɨ dimɨn biyɨe tɨram kɨpi swokɨ aɨngwo. Dimusi rani, sɨmiirɨn wɨpi tɨrbuwi, sɨma mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir nikwowaisiiyɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨekɨ biyɨe tɨrɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ iikam nhɨrmi nɨsomsom aokaowɨm mɨ kamɨm yɨpɨkɨ hɨi wigmaka nanaeiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ nop mɨn nanaowiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ ɨkɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨm nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiyɨm, sɨma whɨekakarɨn wɨ ɨeyɨn paekakɨn siiya paekakɨn si nwowiyɨn wɨ siirarar namswokii. Mɨ tɨ dimɨn bibiyɨe hɨriinanɨm yɨm nao kwɨsaka aeya. Ɨriig.
Om Jerusalem wɨn ɨeya
Mɨ tɨ Adi Komii siir paekwosɨm ɨriiyar nwɨso yɨpɨkɨ tɨ twowɨm dimɨn biyɨekɨ biyɨeyɨm mhoɨigɨ mhoɨiya nɨmbiyamanɨm sɨma nwomaiyɨm sɨmiir nonkwowɨm sɨmiir nwɨrɨn siya boɨnki kariirɨn, wɨt! Kara kɨriirɨn wiga yɨpɨkɨ wɨ inkamɨn sibsibnanɨn siir nonkwonaei pɨ saiir nɨisiimauuwi. 10 Mɨ siya kariir kwoɨnbudɨn siir ha haiiyɨn mɨ krɨra ɨna yamwo mɨ krɨra kɨmɨdiniya mhɨu komiiyɨn siir mhɨu kɨugɨkɨu hɨr yamɨ okwoki mɨ siya kariirɨn ɨna yɨsiimauugiyɨn om komii Jerusalem siirɨn. Tɨ om komiiyɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn siirgɨsiirarɨn, siya ɨna yɨkiinaiiniyɨn Adi Komii siir om hɨrankar. 11 Mɨ Adi Komii siir dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn ɨni siirar yɨuyakiyɨn mɨ siya bɨmbɨuwi rani, ɨni siiyan jaspa dapiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn yɨpɨkɨ iikamkɨn sɨm saɨniyɨn umɨr komii. Mɨ tɨ om komiiyɨn ɨni opnaɨna ɨo karamaeya siiyanan nwowa ɨni saiir hɨriinan sinɨmnankiyɨn. 12 Mɨ hiira tɨ om komii ɨiir nɨdiyokiyokaiya ya harua harua rani mɨ anoɨm saiir nwowɨm ɨuur whɨskwo. Mɨ Adi Komii siir paekwosɨm ɨuur nwɨso ɨni tɨ ano ɨuur whɨs owiir waikaowɨm. Mɨ Isrel sɨmiir pɨugan ɨuur kwɨso sɨmiir inɨgɨm ɨni tɨ ano ɨmiirar wɨnɨtɨmamakɨuwɨm. 13 Mɨ ta hiira saiir mɨrmii mɨrmiiyɨm kwiigɨm mɨ tɨ mɨrmii mɨrmii kwiiyɨm sɨmiirɨn anowɨm whoɨm whoɨma bɨdi ywonamɨm. 14 Sɨma ta hira saiirɨn siiya komii komii ɨuur nhɨso sɨmiir ɨdwo haigɨn mɨriinamka. Mɨ aposel kam ɨuur nwɨso sɨmiir inɨgɨm kamɨm tɨ inkamɨn sibsibnanɨn siirɨm, sɨmiir inɨgɨm ɨni tɨ siiyam sɨmiir ɨdwo hɨr nwowɨm.
15 Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn yɨpɨkɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir boɨnmauuɨn kariir siya paekopɨn golni nonkwokwowɨn whɨra nonkwowi. Mɨ tɨ paekopɨn yɨo tɨ om komiiyɨn siir haigɨn kimaɨrikɨn mɨ siir ano ɨkɨm mɨ hir aeyar. 16 Mɨ tɨ om komii siir prɨeiya mɨ siir bwaeya aka yo ɨni hɨrii hɨriinankɨnar ywowo. Mɨ tɨ om komiiyɨn siir haigɨn kimaɨrgiyɨn pariga yɨmbiyam 2,400 kilomita siir prɨeiya mɨ siir bwaeya mɨ siir prɨeiya koua siya mɨ am aeya yɨm ɨni hɨrii hɨriinankɨnar ywowɨm. 17 Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya ta hir aiirɨn ɨna haigɨn kimaɨrɨn. Mɨ siya ta hira saiir prɨeiya koua saeya namkiya siya haigɨn kimaɨra siir paekop ɨiir inkamɨn dimɨn haigɨn kimaɨriyɨn siir hɨriinan mɨ siya ɨna yɨisiimauugiyɨn mɨ pariga yɨmbiyam siir prɨeiya koua hɨriir namkiya 55 mita. 18 Mɨ ta hira Adi Komii siya tɨrkiya yɨpɨkɨ tɨ om komii ɨiir nɨdiyokiyokaiya siya saiirɨn siiyan jaspa dapiyɨn siir nonkwokwoka. Mɨ tɨ omɨn siirɨn Adi Komii siyar mɨriigɨn golni mɨ siya ɨni opnaɨnan sinɨmnankiyɨn. 19 Mɨ ta hira Adi Komii siya haigɨn mɨriiya tɨ siiyam sɨmiir ɨdwo mɨ tɨ siiyam yɨm hɨnɨɨn hɨnɨɨngɨm bɨigɨ bɨiyan siiyan yɨo jaspakɨn. Mɨ siiya nhɨs akan yɨo mɨnkɨn sapaia mɨ yɨo tɨ siiyan yɨo yhɨuwinankɨn mɨ yhɨuwinanwao rani. Mɨ siiya nhoumakan yɨo agetkɨn. Mɨ siya whɨsinankɨn mɨ siiya nhɨuii akan yɨo mɨnkɨn emeralkɨn mɨ yɨo prainankɨn. 20 Mɨ siiya ɨriiyar akan yɨo whɨsinan paridnan wokiirɨmtɨowɨn yɨo mɨn dapikɨn sadonikis mɨ siiya ɨriiyar nhɨrakan yɨo paridnankɨn mɨ yɨo mɨn dapikɨn konilian mɨ siiya ɨriiyar nhɨsakan yɨo wɨrnankɨn mɨ yɨo mɨn dapikɨn krisolait mɨ siiya ɨriiyar nhoumakan yɨo mɨn dapikɨn beril mɨ yɨo ɨriipɨ hɨriinan prainankɨn. Mɨ siiya ɨriiyar nhɨuiiakan yɨo mɨn dapikɨn topas mɨ siya prainankɨn mɨ siya ɨni sa ywowɨn mɨ siiya ɨuurakan yɨo mɨn dapikɨn Krisopres mɨ siya prainan whɨsinan bɨdi wokiirɨmtɨoɨn. Mɨ siiya ɨuur nhɨrakan yɨo mɨn dapikɨn haiasin mɨ siya prainankɨn mɨ prainan wao bɨ nwokɨn yɨo ɨni sa ywowɨn. Mɨ siiya ɨuur nhɨsakan yɨo mɨn dapikɨn, ametis mɨ siya paridnankɨn mɨ siya paridnan wao rani, ɨni sa ywowɨn. 21 Mɨ Adi Komii siya ta hira saiir anowɨm mɨkɨnɨm umɨr komii saɨniyɨm mɨn dapiyɨm pian siirarar nonkwokwokɨm. Mɨ ano whɨekakɨm sɨmiir yapayapan tɨ pian siirarar nonkwokwokɨm. Mɨ siyɨuɨn om komiiya hɨriir namiyɨn yɨo golɨm yɨpɨkɨ opnaɨnan sinɨmnaniyɨm sɨmiirarar haigɨnkɨn.
22 Mɨ kara tɨ om komii ɨiirɨn omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya saiirɨn wara bɨ kɨgɨn. Dimusi rani, Bɨiyan Inkam Komii siirsika. Adi Komiiyɨn kɨrɨe komiigakɨn mɨ tɨ inkamɨn sibsibnanɨn hɨnda tɨndan ɨni sowar kɨgɨrkakɨn mɨ iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨdan ɨni sowar mɨ owo mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨkɨ omɨn omaka Adi Komii siir inɨg hainaniya hɨriinankak panɨɨnsi ywosi, iikamɨm sɨma hainanam Adi Komii siir inɨg ɨiir. 23 Adi Komii siir dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn tɨ om komii ɨiirɨn siyar nɨuyaei. Mɨ tɨ inkamɨn sibsibnanɨn siir dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn yɨo ɨni yɨukɨdnan ywowɨn mɨ tɨ om komii ɨiirɨn siyar nɨuya haigɨnɨuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika, bɨe bwano hapairɨn panɨɨnsi whwoyasi. 24 Mɨ iikamɨm omom omomiyɨm sɨma nɨti mɨ sɨma tɨ sowiir dimɨn kɨbi komii komiiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm tɨ om komii ɨiir nwowɨm sɨmiir kɨgi mɨ sɨma wa nɨti mɨ wa mɨ ami hɨnda tɨnda. Mɨ inkam komii komiiyɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm sɨma wɨ umɨr kasakasa hainani rani, tɨ om komii ɨiirɨn. 25 Mɨ sɨma ta hira saiir anowɨm tɨ tɨr nwowɨm sɨmiirɨn wɨ haigɨnɨkou rani. Dimusi rani, wɨ nɨigak wara nwo rani. Wɨ nabɨe arar nwowɨskii. 26 Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ iikam ɨma pɨuaii mɨ sɨmiir umɨr ɨkɨm, yɨm wɨ ɨkɨ iikamɨm omom omomanɨm tɨ nu ɨiirar nwowɨrkakɨm wɨ sɨma hainanii mɨ tɨ digworaekwowɨm sɨma hainanii, wɨ tɨ om komiiyɨn siir yainau hɨr inɨ haigigigi. 27 Mɨ iikamɨm tɨ om ɨiirɨn wɨ dimɨn biyɨeyɨm nhwo nɨigɨnɨiga Adi Komii siya nwowiyɨm wɨ tɨ om ɨiir hainɨnopkainam tani. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn dimɨn biyɨe tɨriyɨm mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nɨksɨsaeiga nɨnɨuwiyɨm mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm wɨ tɨ om ɨiir wara napnɨnopkainam tani. Mɨ wɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir inɨgɨm ta yokwowa tɨ inkamɨn sibsibnanɨn siir aiir nwowɨm wɨ sɨma sɨmar napnɨnopkainami tɨ om ɨiirɨn. Yɨm tɨ iikamɨm yɨm Adi Komii siya nɨmbin ɨma saɨka hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamanɨm ɨinokɨinok. Ɨriig.