22
Mɨ mhoɨiya tɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir paekwosɨmɨn kariirɨn siya yɨisiimauu opa iikam whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiya wadɨe sɨma sɨbgu owam. Mɨ taka opa Bɨiyan Inkam Komii siir ipiiya hɨrankɨ nɨtka maeyauwa Adi Komii siya nɨdwokaiiya mɨ ipiiya inkamɨn sibsibnanɨn siya mɨ ɨdwokaiiya aka. Mɨ ta opa ɨni hindara kɨgɨguskiya mɨ saeya ɨni siyɨuɨm sɨmiir yapa yapar nakiinaniyam dɨgɨm, siyɨuɨn siir bopwonau. Mɨ ɨeyɨn siir ɨegbid kwɨso paekɨ bɨdi yɨnkɨn okwokwonamwo. Mɨ sɨmiir paenidɨm iikam ɨmiirɨn sɨma tɨri wadɨe sɨbgu oyokiyokiikaeyamɨm. Mɨ bɨewi bɨewiyɨm tɨ paeyɨm ɨdɨp ɨdɨpɨn ɨuur kwɨsa budigɨm. Bwan bwanɨm sɨma paenidkɨnar budikɨm mɨ tɨ paeyɨm sɨmiir kwowɨm iikamɨm makak makakɨm nupai nupaiyɨm tɨ nu ɨiirar nwowɨrkakɨm sɨmiirɨn wɨ sɨma nɨnɨmnɨski haigɨnɨuwi wadɨe sɨma sɨbgu owam ɨinokɨinokɨn. Mɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiyanɨm tɨ nuɨn siirɨm nikɨ tɨoɨdwomaigiyɨm, yɨm wɨ Adi Komii siya dɨgɨguskii siya mɨ inkamɨn sibsibnan ɨkɨn sowa wɨ tɨ om komii ɨiir nwowi iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakam. Mɨ sɨma sowiir inɨgɨn wɨ hɨriinan saiirsi hainani. Mɨ tɨ iikamɨm wɨ siir whwonkam ɨiir kɨgi mɨ siya siir inɨgɨn wɨ sɨmiir mwo ɨmiir haɨnmɨmakɨuwi. Mɨ tapaiirɨn wɨ nɨiisɨmkɨ wara swokɨ omɨmɨn tani. Mɨ iikamɨm wɨ sikwo pae mɨnam naɨngwo rani, sikwo pae mɨnaka nɨrɨriya apam siyɨu ɨiirɨn mɨ wɨ bɨeyam mɨ aɨngwo rani, nɨnomor kou hɨrɨn. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Adi Komiii siya wɨ hɨr nwowi mɨ bɨe siir maeyauwa wɨ siya kisɨna owi mɨ wɨ siyar nɨuya ɨskii mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm sɨma wɨ iikamɨm iikam kɨgɨrkakiyɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya wɨ sɨpi swokɨ ɨtsauswi
Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn siya boɨnki kariirɨn, tɨkɨ yaiyɨm warɨ kɨra wɨnaowidɨn yɨm kaimwokɨkaimwowaɨrgɨm wɨ hɨriinanar nɨmbiyami. Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Adi Komii siyan yɨpɨkɨ wɨ profet kamɨm sɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir hɨurworwokaii mɨ sɨma wɨ siir yai aiir nwokɨ anaaknɨnkiihaigɨnɨuɨm. Siya siir paekwosɨm ɨmiir bɨdi yɨkrokiyɨm mɨ sɨma ha nɨtɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm siya yauunɨ anaaknɨnkiihaigɨnɨuni dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ wɨ nɨmbiyami.
Jisɨs siya tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn kɨma hoɨmgakar wakaeki. Kara nɨtam tɨri. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariir yaiyɨm ta yokwo aiir nwowɨm sɨmiir wakaeyoknam mɨ ha naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwowi. Kara Jonkɨn mɨ tɨ digworaekwowɨm kara kɨgɨm mɨ tɨ yaiyɨm kara mɨ wakaekɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara kɨgɨm mɨ kara wakaeyɨm sɨmiir mhoɨiyan kara ogmwo kɨmɨdiniya tɨ paekwosɨmɨn yɨpɨkɨn kariir nɨisiisimauuɨn tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir siir ɨgmiiga kingiinar inɨ waisi hɨuɨu. Mɨ siya kɨmɨdiniya kariir boɨnki, tɨkɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨpi tɨr. Kara Adi Komii siir mɨi aiir mɨriigɨn iikam kɨmiir hɨriinan ɨrɨpa kɨma haɨngiriyɨu owiya kɨmiir Adi Komiiyɨn saɨka, kɨmiir pɨugana saiir iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn ta yai aiir sɨbgu waekaeyoknaeiyɨm siir yokwo aiir wɨna, krɨma whɨekakarɨn Adi Komii siir mɨiyan iikamkɨm. Kariir kɨpi hainan! Adi Komii siirarar hainan ɨski. 10 Mɨ siya ɨna yɨmpiwɨrwɨr boɨnkrɨpkaiyɨn kariirɨn, Adi Komii siir yaiyɨm ta yokwo aiir nwowɨm sɨmiirɨn kɨpi haigiprakai. Dimusi rani, tɨkɨ ɨiyɨm ɨni kingiin nɨtɨm tɨ dimɨn taemɨn ɨma nɨmbiyamanɨm. 11 Tɨ digworaekwowɨm wɨ kɨmɨmɨn tani wa kwɨmbiyamsasauwi. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn bibiyɨe tɨrɨm yɨm wɨ sɨmiirar kɨntɨrɨnu tɨrkrɨpkaii. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiiram naɨngwowɨm yɨm wɨ sɨmiiramar kɨntɨrɨnu aɨngwokwo krɨpkaii. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn mɨiyɨk tɨrɨm, yɨm wɨ sɨmiirar kɨntɨrɨnu tɨrkrɨpkaii. Mɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ wadɨe nwowɨm, yɨm wɨ wadɨe hɨriiyar kɨntɨrɨnu okrɨpkaii.
12 Jisɨs siya boɨn, kɨra wakae. Kara nɨtam swokɨ tɨri. Kara nɨti, kara wɨ iikamɨm sɨmiir digworaekwowɨm sɨmiir naunɨ onkwoni. Mɨ kara sɨmiirɨn wɨ nwokɨ hauuwɨm dimɨn taemɨnɨm bɨiya sɨma tɨrɨm mɨ tɨ tariinan sɨma tɨr ɨkɨm. 13 Karaɨrgɨn bɨi nwowɨn mɨ mhoɨiya wɨ karar swokɨ okii mhoɨigɨ mhoɨiyɨn. Bɨiya kara bɨiyar nwowɨn kara dimɨn taemɨnar mɨ tɨrkɨn mɨ mhoɨiya sɨmiirɨn wɨ kara sɨbgu tɨri.
14 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ. Adi Komii siir yai aiirar naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨm ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir yɨuɨs ɨmiir hɨisokiyɨm mɨ wadɨe ha nwokiiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ iikamɨm tɨ hɨriinan nwowi sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi dimusi rani, Adi Komii siya sɨmiirɨn wa kɨgnɨnkɨn apnɨnopkaigi tɨ omɨn siir ano ɨmiir napnɨnopkainamɨn tɨ paeyɨm sɨmiir paenidɨm yɨpɨkɨ iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm sɨma nokwoyokiyokɨiyɨm wɨ sɨmiir whɨnaei. 15 Mɨ iikam bibiyɨeyɨm yɨpɨkɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirar napiyɨm sɨma mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ nop nanaowiyɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hɨi prɨinanae prɨinanaeiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ iikam nhɨrmi nɨsomsom aokaowiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨm nɨnkɨnɨmiiyaeiyɨm mɨ tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ yai prɨiyɨksasaeiyɨm mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm yɨm wɨ tɨ om komiiyɨn siir ano ɨmiir napnɨnopkainam tani. Yɨm wɨ idowɨiya hɨrar nwowi.
16 Jisɨs kara wɨ kariir paekwosɨm ɨiir nɨkropki mɨ siya nɨti siya wɨ yaiyɨm iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm ɨkɨ omom omomɨm sɨmiir nwowɨm wɨ sɨmiir nanaaknɨnkiihaigɨnɨuwi. An Kara Devidni pɨugana saiirgɨn mɨ an kara siir pɨugana saiir yɨɨnɨekɨn. An Kara ɨni nauunɨn nɨnomor kou whwoyawɨiiyɨn mɨ nugak aiirar nadɨgɨuyakwokiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn.
17 Adi Komii siir naeyɨuɨn mɨ inkamɨn sibsibnan nwo ɨkɨn, siir pɨugana saiir iikamɨm mɨ wiga yɨpɨkɨ siir wignan nwowa, sɨma iikam ɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨm, kɨma wɨt. Tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ yai ɨmiir wakaeyɨm sɨma ha boɨnki, kɨma wɨt. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kwoɨnkɨ haeiyɨm yɨm ha wɨt ta opa yɨpɨkɨ iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwana sɨma sɨbgu oyokiyokɨikaeyamam saiir kwiyaeyam. Mɨ sɨma wɨ hinda nɨɨnga nɨɨnga prɨikwiyaei wɨ umɨr aka nwo rani. Ɨriig.
Nɨkopkaigiyan yai aeya
18 Kara Jonkɨn. Kara iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyɨm kɨmiir boɨnkii mɨ tɨ digworaekwowɨm yɨpɨkɨ wɨ mhoɨiya nɨmbimbiyami ta yokwo aiir nwokaiyɨm, kara kɨmiirɨn pɨ ɨgao yai hɨnɨɨna boɨnkii, iikamɨm yɨpɨkɨ yaeya yai nhɨrɨm tɨ yaiyɨm ta yokwo aiir nwokaiyɨm sɨmaka nɨnkɨn wɨnkii mɨ sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni ya yokwo aeya boɨna saiir hɨriinan. 19 Mɨ tɨ yaiyɨm yɨpɨkɨ kara wɨnkiyɨm ta yokwo aiir nwowɨm sɨmiirɨn iikam nhɨrkɨm nɨinaki mɨ mhoɨiya sɨmiir digworaekwowɨm yɨpɨkɨ tɨ pae ɨiir nwokaiyɨm yɨpɨkɨ iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn wadɨe sɨma nokwoyokiyokɨikaeyamam ɨinokɨinokɨn yɨm wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya swokɨ haii. Mɨ siya sɨmiirɨn wɨ tɨ siir om komiiyɨn wɨ siir hɨr kɨgnɨnkɨn o rani. Nɨɨngaka.
20 Mɨ inkamɨn yɨpɨkɨ yai ɨmiir nanaaknɨnkiiyɨn siya boɨn, ɨhɨ, kara wɨ kapi nɨtsauuwi. Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs, krɨma whɨekakarɨn kwoɨn whɨrua nwokikɨm mɨ ha boɨnkikɨm, kɨra ha wɨtsau.
21 Kara ha naɨngwowi krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya dimɨn taemɨn mɨiyɨkɨ mɨiyɨk ɨmiirar tɨrkɨn iikam kɨmiirɨn siir yai ɨmiir napam. Ɨriig.