2
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiir boɨnkɨn
Mɨ siya kɨmɨdiniya kariir boɨn, kɨra tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn yokwoni wɨnki inkam komii komiiyɨn yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugana saiir iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiiram. Kɨra tɨ yaiyɨm sɨmiir wɨnki, kara Bɨiyan Inkam Komiigɨn, inkamɨn yɨpɨkɨ nauun ɨriiyar ɨso sɨm nonkwowɨn kariir ɨɨna ɨnig aiir. Kara ɨni iikamɨm nu haɨmii Esia warauranɨm ɨni kɨmakar naprɨrɨrɨn mɨ wɨm kɨma ɨni tɨ yɨukɨd ɨriiyar ɨso sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Kara bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn mɨiya bidɨu bidɨu aoanii kɨma nanaeya mɨ kɨmiir kwoɨn komiiyɨn saiiram mɨ aɨngwowɨn. Mɨ an kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn wɨm kɨma iikam bibiyɨeyɨm sɨmiiram naɨngwo rani mɨ wɨm kɨma tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn aposel inkamnan nɨksɨsaeyɨm sɨmiirɨn bɨdiyar mɨ kɨnankɨuɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨnɨm mɨ sɨma tɨrɨm sɨmiirɨn bɨdiyar mɨ wakaeyɨm mɨ kɨma sɨmiirɨn bɨdiyar mɨ hɨdɨm mɨ kɨma bɨdiyar mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm hɨnɨɨn, sɨma aposel inkam tani yɨm nɨksɨsae inkamkɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, kɨma kariiramɨn nhami nhami bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm mɨ kɨma kariir kɨnsiis haigɨnɨuwamɨn bɨdiyar mɨ mɨriiyɨm mɨ kɨma pɨugɨ bɨ piyaokɨm. Mɨ kara kɨmaka maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Dimusi rani, tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirsika. Bɨiya ɨiya kɨma bɨigɨ bɨi kariir yai aiir wakaeyokna apa, kɨma kariiramɨn pranae pranae bɨ naɨngwokwonanaeikɨm mɨ tariinanɨn kɨma kariiramɨn kɨimii naɨngwokwo rani. Mɨiya yɨpɨkɨ bɨiya kɨma mɨriiya kariiram mɨ ha naɨngwokwonanaeiya kariiram, saiiram tɨ swokɨ aɨngwoki. Mɨ kɨma nɨkiigiya saiiram tɨ swokɨ aɨngwoki, kɨma siyɨu biyɨe ɨiirɨn digɨumii haimriiyɨugig. Bɨiya kɨma kariiramɨn nhami nhami bɨ naɨngwokwokɨm mɨ tariinanɨn kɨma ɨni hindarar yɨkii ɨuguskiyɨm. Mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm bɨigɨ bɨi kɨmar nikɨ apɨm sɨmiirar tɨ swokɨ ap. Mɨ kɨma hɨriinan tɨr karamae nwowi mɨ ɨiya kara nɨti, kɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam, kɨmiirɨn wɨ kɨmiir yɨukɨdɨm sɨmiir hɨriinan kara kisɨsana haigɨni mɨ sɨma wɨ maeyaua sɨma nwowa wɨ saiir nwo rani mɨ kɨmiirɨn wɨ kara nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ dimɨn whɨrɨn kara naɨngwokwowiyɨn kɨma napam yɨo tɨ si, kɨma dimɨn bibiyɨeyɨm yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨm napɨm Nikolaskɨ si tɨrɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwo. An kara ɨriipɨ hɨriinan tɨ digworaekwowɨm yɨpɨkɨ sɨma tɨrɨm sɨmiiram mɨ aɨngwo rani.
Kɨma wakae mɨ sɨbgu daɨngwo omok tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir, wigkam kɨma yɨpɨkɨ siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ hɨriiyar nikɨ hougwokrɨpkaiyɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨm sɨmiir mɨ mhoɨiya Adi Komii siya kɨmiirɨn wa kɨgnɨnkɨnkii siir numɨr aiir namamɨn mɨ kɨma wɨ paenidɨn yɨpɨkɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨn wɨ siir naei ɨinokɨinok hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamam. Ɨriig.
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Smena hɨranɨm sɨmiir boɨnkɨn
Kɨra tɨ yaiyɨm sɨmiir wɨnki inkam komii komiiyɨm Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm om Smena hɨranɨm sɨmiiram. Kɨra tɨ yai ɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna wɨnboɨnki, tɨkɨ yaiyɨm yɨm kariirgɨm yɨpɨkɨ bɨiyar nwowɨn ɨiya digworaekwo ɨma nikɨ ɨmbiyam karamaeyar nikɨ owa mɨ kara wɨ hɨriiyar swokɨ oyokiyokɨiyami. Kariirɨn inkamkar bɨdi ikɨ ɨsomaokiyɨn mɨ kara ha naonamɨn mɨ kara ɨna swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn. Mɨ ɨni omwaiyar swokɨ waiyan. Kara bɨiyar nɨnoknɨnkɨnkɨn, warɨ dimɨn biyɨeyɨm tɨ tariinan kɨmiiram nɨtɨm sɨmiirɨn mɨ kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn iikam kɨma paeprikabgɨm mɨ kɨma dimɨn taemɨn hɨrii hɨrii karamaeka. Dimusi rani, wɨm kɨma kariir wakaeyokna apkɨm. Mɨ wɨm kɨma Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir nonkwokɨm. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, yai bibiyɨeyɨm iikamɨm kɨmaka nɨnkɨkɨnɨm sɨma boɨnɨm sɨmiirɨn. Sɨma tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨm, sɨma Adi Komii siir pɨugana saiirgɨsaiir Juda iikamkɨm. Mɨ kara pɨ tɨ hɨnɨɨna boɨnkii, sɨma Juda iikam kɨɨngɨkɨɨn tani sɨma Adi Komii siir bɨ wakaeyokna apkɨm, yɨm Setani pɨugana saiir iikamkɨm. 10 Tɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm tɨ iikam bibiyɨeyɨm sɨma tɨrɨm kɨmiir sɨmiirsi kɨpi nɨdid. Wakae! Tɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm wɨ Setan siya kiyaii mɨ kɨmiir nhɨrɨm wɨ sɨma haii mɨ kɨmiirɨn wɨ maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya wɨ saiir hɨugrɨpkɨikikaigii. Mɨ ta hɨriinan siya kɨnankɨuwi kɨmiirɨn, yɨo wɨ mɨnam kɨnankɨuwi, kɨma wɨ kariir namisi wakaeyokna api, iyɨe? Wɨ kariir wakaeyokna ap rani. Sɨma kɨmiirɨn ɨiyɨm wɨ ɨuura tɨrbumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan sɨma kɨmiirar mɨ ɨsomaowamar mɨnkɨ wɨndi, kariiramɨn wɨ hɨriiyar daɨngwo tɨbmii kɨɨn krɨpkai. Mɨ kɨma hɨriinan tɨri mɨ kɨmiirɨn wɨ kara tɨrkii, hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamam Adi Komii saɨka.
11 Mɨ kɨma tɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm, kɨma wakae mɨ sɨbgu daɨngwo omok tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmɨmauuwɨm kɨmiir sɨmiiramɨn. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn dimɨn taemɨnɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm sɨmiir nikwowaisii mɨ mhoɨiya tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm paeniyɨm, yɨpɨkɨ wɨ iikam ɨmiir nɨuwi, sɨma wɨ tɨ hɨriinan iikam kɨbikɨbiyɨm wɨ kɨmiir wara nɨpɨmpar tani. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Pegamam hɨranɨm sɨmiir boɨnkɨn
12 Kɨra tɨ yaiyɨm sɨmiirɨn yokwoni wɨnki, inkam komii komiiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm om Pegamam hɨranɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiiram. Kɨra tɨ yai ɨmiir wɨnkii mɨ wɨ hɨnɨɨna boɨnki, tɨkɨ yaiyɨm yɨm kariir yaigɨm, tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ kamkɨuɨn si nonkwowɨn, yɨpɨkɨ mɨrmii mɨrmii ɨokakɨnar nwodɨgo. 13 Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn omɨn kɨma nwowiyɨn tɨ om komiiyɨn Setankɨ si nɨtɨn, siya kɨgɨrkakiyɨn mɨ kɨma warɨ om ɨiirar mɨ okɨ wɨndi, wɨm kɨma kariir yai aiirɨn wa sɨbgu wakaeyokna aɨngwo tɨbmii kɨɨni. Mɨ taka ɨiya inkam biyɨeyɨn siya nɨpɨmpara kariir mɨiyan inkam kɨbi ɨiir Antipas yɨpɨkɨ kariir yai aiir boɨnmɨmauuwɨn iikamɨm sɨmiir mɨ sɨma siirɨn ɨni warɨ omɨn kɨma nwowɨn ɨni siir waraur yɨsomaowɨn, yɨpɨkɨ Setankɨ si nɨtɨn, iikamɨm sɨm kɨgɨrkakam. Mɨ kɨma kariirɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugɨm kɨma kariiramɨn hɨriiyar wakaeyokna apkrɨpkaigɨm. 14 Kɨma wadɨeyaɨrgɨm mɨ an kara kɨmaka tɨ digworaekwo nhɨrɨm sɨmiirsiyɨn maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Kɨmiir iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ kɨmaka waraur nwowɨm om Pegamam yɨm sɨma Belamni dimɨn teamɨnɨm sɨm napikɨm. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn, siya inkam nwɨrɨn Belak nɨkɨuwiyɨn siir yɨisiimauu, siya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm wɨ panɨɨn panɨɨna nɨkpɨtmaii mɨ sɨma wɨ dimɨn biyɨe tɨr karamae ha nikɨ owɨm. Sɨma naeyɨm yɨpɨkɨ inkamkɨ nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨm, sɨmiir bɨdi yaeyɨm. Mɨ sɨma ha namɨm mɨ sɨma kɨmɨdiniya hɨi wig ɨmakar prɨinanaeyam. 15 Mɨ kɨma tɨ hɨriinan iikam bibiyɨeyɨm kɨmaka waraurar mɨ owɨm, ɨni hɨriiyar mɨ kɨgnɨnkɨn owɨm. Yɨm sɨma yai bibiyɨeyɨm yɨpɨkɨ Nikolasni iikamɨm sɨm nowomwarkaiyɨuwɨm sɨmiir napikɨm. 16 Mɨ kɨma warɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir waraur nwowɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugig mɨ kɨmiir kwoɨnɨm tɨ kisɨna haigi mɨ sɨmiirɨn kɨmiir waraurankɨ tɨ nhɨɨnɨkrɨropkisasauugi. Mɨ hɨriinan tɨr karamae nwowi, kara nɨti, kara wɨ tɨ inkam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ tɨ yai bibiyɨe ɨmiir napɨm wɨ yaii sɨmakar nɨnii. Mɨ kara yaiya wɨ kariir yaigɨyaigar kaokwo boɨnkii mɨ sɨma wa namkii. Mɨ sɨmiirɨn wɨ sɨma nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨugigi yɨ tɨ kamkɨu ɨiirsika, yɨpɨkɨn wɨ kariir yai tɨrankɨ nɨti.
17 Kɨma wakae mɨ sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauuwɨm Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir. Siya tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨn, yɨpɨkɨ kɨma tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm sɨmiirsiyɨn hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaii mɨ kɨmiirɨn kara wɨ yaeya dimɨn mɨiyɨk hauuwi, dimɨnɨn mananɨn yɨpɨkɨ tɨ kariir om tɨrar nikɨ haigiprakaiyɨn. Kara kɨmiirɨn tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm sɨm hauuwi mɨ tɨ siiya whɨsinanɨn yɨpɨkɨn yaeya inɨg sɨma wɨnkiyɨn yɨo wɨ warar nɨnkɨn hauugi mɨ tɨ inɨgɨn sɨma wɨnkiyɨn yɨo wadɨe ɨeyaɨrgɨn. Tɨkɨ siiyan yɨo mɨn nɨisiimauugɨn kara kɨmiiram naɨngwokwonanaei. Mɨ tɨ siir inɨgɨn wɨ inkam nwɨrkɨ swokɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Inkamɨn tɨ siiya ɨiir haiyɨn wɨ sasar nɨnoknɨnkɨni siir inɨg ɨiirɨn. Ɨriig.
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Taiataira hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnkɨn.
18 Kɨra tɨ yaiyɨm inkam komii komiiyɨm om Taiataira hɨranɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir kɨgɨrkakiyɨm sɨmiiram wɨnki. Kɨra yaiyɨm wɨ tɨ hɨnɨɨn yaiyɨm sɨm wɨnki, kariir nhwona nhɨso paenan nɨuyakiko mɨ kariir ɨga kwɨso kɨrɨeko mɨ wadɨeyaɨrgo yo ɨni aiyɨnɨn yɨpɨkɨ whɨsinan nwowiyɨn mɨ ha nɨuyakiiyɨn yɨo ɨni siir hɨriinan yɨuyakiyɨn. 19 Kara dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ kɨma tɨrɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨma iikam nhɨramɨn ɨna naɨngwokwonanaeiyɨm. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kɨma kariir yai aiirar sɨbgu wakaeyokna apikɨm mɨ dimɨn mɨiyɨkar mɨ tɨrikɨm mɨ ha mɨ ɨtmaihougwokrɨpkaiigɨm dimɨn bibiyɨeyɨm kɨmiir tɨriyɨm yɨpɨkɨ tɨ iikam bibiyɨeyɨm sɨma nɨnkɨkɨn tɨriyɨm kɨmaka mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm tɨ tariinan kɨma tɨrɨm yɨm ɨni wadɨekɨ wadɨe ywowɨm. Yɨm ɨni dimɨn taemɨnɨm bɨigɨ bɨi kɨma wakaeyokna apɨm yɨm ɨni sɨmiir haiburɨm. 20 Mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm yɨm wadɨekɨm. Mɨ kara maɨrgɨmaɨrga nwo karamae kɨmaka dimusi now rani, tɨ dimɨn whɨruwan siirsika. Taka wig biyɨeya yɨpɨkɨ wig biyɨeya mɨn dapiya Jesebel saiir hɨriinan nwowa, yɨpɨkɨ ha nɨksɨsae boɨna saeya profet wiga mɨ kɨma saiirɨn kɨmɨdiniya hɨriiyar mɨ kɨgnɨnkɨn okrɨpkai kɨmaka waraurar saeya boɨn saeya profet wiga. Mɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm yaiyɨm saeya boɨnɨm sɨmar mɨ kiyai. Saeya mɨnam boɨnmɨmauuga iikamɨm yɨpɨkɨ saiir wakaeyɨm sɨmiir kiyɨpsɨbgiyɨm mɨ sɨma pɨ dimɨn biyɨe nwokɨ tɨrɨm mɨ pɨ hɨi mɨn nwokɨ prɨinɨnaeyɨm mɨ naeyɨm yɨpɨkɨ kamkɨm sɨm nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm uruwai siyaowaini sɨmiir bɨdi yeayɨm. 21 Kara ɨi nhɨrɨm saiiram bɨdiyar mɨ ɨmbinɨm saeya tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugigɨm mɨ saeya hɨriinan tɨram bɨ naɨngwoka. 22 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, ta wig aiirɨn wɨ kara nɨpɨmpari mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ saiir wakaeyokna apɨm, yɨm wɨ kara tɨrkii kara nonkwobumbunɨnkɨnam mɨ ma mɨnkɨ niiyam mɨ sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgakak nwo rani. 23 Mɨ saiir yɨnisɨsɨmɨm yɨm wɨ kara nɨsomsom aokao dɨgii. Mɨ wɨm kɨma iikamɨm Adi Komii siir pɨugana saiirɨm yɨpɨkɨ kariir wakaeyokna apɨm, ɨkɨ hɨnda tɨndanɨm wa nɨnoknɨnkɨnkii ta saiirɨn, kara dimɨn taemɨnɨm iikam kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Kara dimɨn taemɨnɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kara wɨ dimɨn kɨbi ɨiirar namisi tɨri, iyɨe? Wɨ dimɨn biyɨe tɨri kɨmiirɨn.
24 Mɨ wɨm kɨma Taiataira warauran iikam nhɨrɨm, wɨm kɨma saiir yai bibiyɨe ɨmiir bɨ wakaeyokna apkɨm. Kɨma saiir bɨ wakaeyokna apkɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨm boɨniyɨm hɨnɨɨn Setani dimɨn komii komiigɨm. Mɨ kara kɨmiiramɨn, wɨ yaeya mɨi gwɨr boɨn tani, kɨma kariiram mɨriiyɨm. Tɨ mɨiyɨm kara kɨmiir boɨnɨm, sɨma sɨmaɨrgɨm yɨm sɨmiirɨn kɨma wɨ dɨgar nwowi kɨma tɨri. 25 Kɨma tɨ yai kɨbiyɨm tɨ tariinan kɨma napɨm sɨmiirɨn hɨriiyar sɨbgu aprɨpkaii mɨ ɨiya kara swokɨ ɨti, kara wɨ idowɨiyar nɨmbini. 26 Mɨ kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ wɨ hɨriiya nɨtmaihogwokrɨpkaii, tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm sɨmiirsi mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm kara kɨmiirɨn wɨ kɨrɨe hauu haigɨnɨuwi. Mɨ kɨma wɨ ta hɨriinan saiirsi kɨgɨrkaki, ɨkɨ iikamɨm ɨkɨ omom hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiirɨn. 27 Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ kara nɨmbinɨm kɨmiir, kɨma tɨram, yɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm kariir Adɨn siya nɨmbinɨm kariir yɨpɨkɨ kara tɨriyokiyokɨiyɨm, sɨmaɨrgɨm. Mɨ iikam kɨma wɨ iikam ɨmiir kɨgɨrkaki mɨ sɨma wɨ yaeya om swokɨ kisɨna o rani, kɨmiir kɨgɨrkakamɨn. Sɨmiirɨn wɨ kɨmar kɨgɨrkaki mɨ wɨ kɨmar nikwowaisii tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn paekop nokwowɨn mɨ haua sae nɨkɨmkɨrkiyɨn mɨ mɨsɨmɨra ha nwokiyɨn saiir hɨriinan. 28 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara wɨ kɨmiir hauugi mɨ tɨ nauunɨn nɨnomor kouwanɨn yɨpɨkɨn pɨunok whwoyayakwokiyɨn siirɨn wɨ warar nɨnkɨn hauugii 29 Kɨma wakae mɨ sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya boɨnɨm, Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyokna apɨm sɨmiir. Ɨriig.