3
Jisɨs siir yaiyo Adi Komii siir iikamɨm om Sadis hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnkikɨn
Kɨra tɨ yaiyɨm inkam komii komiiyɨm om Sadis hɨranɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugana saiir iikam ɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiiram wɨnki. Kɨra tɨ yai hɨnɨɨnɨm sɨm wɨnki. Tɨ yaiyɨm yɨm kariir yaigɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨu kɨbi ɨriiyar nwɨso sɨmiir hɨriinan kara nonkwowɨm. Mɨ nauun ɨriiyar ɨso yɨm ɨni karar mɨ kɨgrɨraowɨm yɨpɨkɨ warɨ inkam komii komiiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir kɨgrɨraowiyɨm kara kɨmiirɨn tɨ yaiyɨm sɨmiir boɨnmɨmauugɨn. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn iikam whɨekakɨm sɨma kɨriirɨn ɨni hɨriiyar naɨngwowɨm, kɨma mɨi wadɨe aiirar mɨrii mɨ kariiramɨn ɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ yɨ ɨni nɨɨnga ywowɨm wɨm kɨma inkamɨn naonamiyɨn si hɨnɨɨn nwonamkɨm kɨma kariir dimɨn whɨr bɨ swokɨ tɨrmɨntɨrmɨnkɨm. Kɨma pɨu nhɨnmii kɨnki mɨ tɨ dimɨn taemɨn ɨmiiram tɨ sɨbgu aɨngwo omoki, tɨ Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ warɨ kɨmar nikɨ apkrɨpkaiyɨm, kɨma sɨmiirɨn kɨma kɨmar tɨ sɨbgu kiiriimdiyɨu haigɨna mɨ sɨmiir sɨbgu ap. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm warɨ kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨpɨkɨ kɨma napiyɨm yɨm ɨni inkamɨn yɨpɨkɨ naonamiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨm. Siya wɨ dɨg nwo rani. Kara tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiirɨn dimusi boɨn tani, kara dimɨn whɨrmɨn whɨrmɨnsɨm bɨ swokɨ kɨgmɨnkɨgmɨnkɨn warɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirɨn mɨ kariir Adi Komiiyɨn siya wɨ ha boɨn tani, sɨma wadɨekɨnaɨrgɨm. Nɨɨngaka. Tɨ swokɨ aɨngwoyokiyokɨigi bɨiya ɨiya bɨigɨ bɨi kɨma wakaeya kariir yai kɨbiyɨm kɨma sɨmiir sɨbgu apamar mɨ aɨngwokɨm. Mɨ tariinanɨn kɨmiir digɨuɨm tɨ dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugigɨm mɨ tariinanɨn kɨma ɨni yai kɨbikɨbiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya kɨma nikɨ apɨm ɨni sɨmiir swokɨ wakaeyokna apɨm mɨ hɨriiran tɨr karamaekɨswo, kara wɨ hɨiyan inkamnan nɨti, kara wɨ kɨmiir boɨnmauu rani, ɨiya kara nɨtana. Mɨ kara nɨti, kɨmiirɨn wɨ kara nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ kɨmiir iikam nhɨrɨm om Sadis hɨranɨm, wɨm kɨma dimɨn biyɨe warɨ bɨ tɨrkɨm wɨm kɨma iikam wadɨekɨm, wɨm kɨma ɨni yɨuɨsa haɨngitɨropkaiya yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨm kaiiya ɨni saiir hɨriinan ywowa. Mhoɨiya kɨma kanaka nwowi, nɨm krɨma wɨ dimɨn taemɨnɨm whɨsinanɨm wɨ sɨmiir nii mɨ krɨma wɨ ɨrɨpar naprɨrɨri. Wɨm kɨma wɨ tɨ hɨriinan tɨri. Dimusi rani, wɨm kɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbuwi iikamkɨm mɨ kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna apikɨm. Mɨ wɨm kɨma iikamɨm tɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm kɨmiir kiyaiiyɨm sɨmiirsi hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaii mɨ Adi Komii siya kɨmiiramɨn wa kiwakii, tɨ yɨuɨs whɨsinanɨm sɨmiir niiyamɨn mɨ kɨmiir inɨgɨm yokwowa Adi Komii siir om hɨr nwowa saiir nwowɨm yɨpɨkɨ ha boɨna inkamɨn naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn saiir hɨrankɨ wɨ nɨinaki rani. Mhoɨiya kara wɨ tɨ inɨg ɨmiir haii mɨ sɨmiirɨn kara wɨ kariir Adi Komii siir boɨnmauuwi kariir Adɨn mɨ wɨ siir paekwosɨm ɨma boɨni, tɨkɨ iikamɨm kariir yai ɨmiir wakaeyokna apkɨm mɨ sɨma kariir iikamkɨm. Kɨma tɨ iikamɨm kɨma wakae mɨ kɨma sɨbgu daɨngwo omok, yaiyɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnɨm Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir. Ɨriig.
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Filadelfia hɨr nwowɨm sɨmiir boɨnkika
Kɨra tɨ yaiyɨm inkam komii komiiyɨm om Filadelfia hɨranɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiiram wɨnki. Kɨra tɨ yaiyɨm sɨmiir wɨnki, tɨkɨ yaiyɨm yɨm kariir yaigɨm, inkamɨn yɨpɨkɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn mɨ kaimwo kɨɨngɨkɨɨnɨn. Kara tɨ siya inkamɨn yɨpɨkɨ kɨrɨe komiigakɨn yɨpɨkɨ bɨdi bɨdiniya Devidgɨ si haiya. Kara om kɨbiyɨn Jerusalem nɨkɨuwiyɨn siir anowɨn bɨdi haiwaokiyɨn mɨ tɨ anowɨn kara haiwaokiyɨn siirɨn inkamkɨ haigɨnɨkouwɨm wɨ dɨgmɨndɨgmɨn swokɨ o rani. Mɨ kara siir haigɨnɨkounami, siirɨn wɨ inkamkɨ haiwao rani, tɨ yaiyɨm karakɨkarar boɨnkikɨm iikam kɨmiiramɨn. Kara dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriyɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Kariir wakaeki tɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm tɨ kara kiyaiyɨm yɨm ɨni anowɨn kara haiwaokiyɨn iikam kɨmiiram hɨnda tɨnda namam Adi Komii siir yai aiir boɨnmɨmauuwamam ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm tɨ ano ɨiirɨn kɨmiirsi haigɨnɨkouwɨm wɨ dɨg nwo rani, kɨmiir nɨkɨduwam tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir tɨrsi. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨma kariir kɨrɨeya saiirɨn komii nonkwo rani mɨ kɨma kariir yaiyɨm sɨmiirɨn ha sɨbgu wakaeyokna apikɨm. Mɨ ta kɨma wakaeyokna apa kariir wɨm kɨma saiirɨn bɨ nɨmprɨowikɨm kɨma sɨmiirɨn bɨdiyar boɨnmɨmauu dɨgɨm. Kɨma wakae, kɨma tɨ iikam hɨriinanɨm yɨpɨkɨ omaka yaimɨndimɨn nɨdwokaiwakaeiya saiir nɨdwodwokai mwaɨniyɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Yɨm sɨma ha boɨnkɨm, yɨm sɨma Isrelmi isidɨn siirgɨm mɨ Adi Komii siya sɨmiir nɨmbingɨn sɨma siirgɨsiir iikam nwowɨm. Mɨ ya tariigɨna ya kaimwo rani, tɨ iikamɨm sɨma nɨksɨsaeikɨm sɨmiir kwoɨnɨm Setan siya kiyaigɨm mɨ sɨma ɨni siir ywowɨm mɨ mhoɨiya tɨ iikamɨm yɨm wɨ kara tɨrki. Sɨma nɨtɨm mɨ sɨma ogmwo wɨ kɨmiir whwonkam ɨdar ninɨ waisii hɨunii mɨ sɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni, kara kɨmiiramar naɨngwokwonanaei mɨ kɨma kariirgɨ kariigɨm. 10 Mhoɨiya ɨi biyɨeya saeya nɨti mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nu ɨiir nwowɨm wɨ sɨmiir asi kɨnanankɨuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika, sɨma wɨ ɨkɨ dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn wɨ digɨumii asi haimriyɨugigi mɨ sɨma wɨ siir wakaeyokna api. Mɨ tɨkɨ ɨiyɨm kara wɨ kɨmiirar kɨgrɨraowi mɨ digworaekwo ɨkɨm. Mɨ kɨma wɨ wadɨeyar nwowi. Dimusi rani, wɨm kɨma yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya kara boɨnkiyɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmiigɨm. 11 Kara wa swokɨ ɨtsauwi. Mɨ kɨma hɨriiyar sɨbgu apkrɨpkaii, tɨ digworaekwowɨm tɨ tariinan kɨma napɨm sɨmiiramɨn mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨm wɨ kɨmiir tɨr tani mɨ kɨmiir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir om hɨr nwowɨm yɨm wɨ sɨma mɨ hai rani. 12 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyɨm sɨmiirsi hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaiyɨm, mhoɨiya sɨmiirɨn wɨ kara tɨrkii, yɨnpaenan nwowam yɨpɨkɨ wɨ Adi Komii siir omaka aiir nokworɨnuwi. Mɨ tɨ iikamɨm yɨm wɨ omaka kɨbi aiirar nwowi, yɨpɨkɨ Adi Komii siya nwowa mɨ sɨma wɨ saiir haiburgig rani. Mɨ mhoɨiya kariir Adi Komii siir inɨgɨn mɨ Adi Komii siir om ɨkɨn sowiirɨn wɨ sɨmiir pɨu hɨr wɨni. Mɨ krɨmiir Adi Komii siir omɨn yɨo om Jerusalem whɨr ɨkɨn, yɨpɨkɨ mhoɨiya wɨ Adi Komii siir om hɨrankɨ nɨti nua tɨriir. Kariir inɨg kɨbiyɨn wɨ sɨmiir pɨu ɨmiir warar nɨnkɨn wɨni mɨ yɨo tɨriigɨnɨn yɨo wɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuwi, sɨma Adi Komii siirgɨm.
13 Kɨma wakae mɨ sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok tɨ yaiyɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnɨm Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir. Ɨriig.
Jisɨs siir yaiya Adi Komii siir iikamɨm om Leodisia hɨranɨm sɨmiiram boɨnkika.
14 Kɨra tɨ yaiyɨm inkam komii komiiyɨm om Leodisia hɨranɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir pɨugana saiir iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiiram wɨnki. Kɨra tɨ yaiyɨm sɨmiir wɨnki, tɨkɨ yaiyɨm yɨm kariir yaigɨm, yɨpɨkɨ yaimwokɨyaimwo boɨni bwamkɨbwamɨn. Kara Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir sɨbgu nanaaknɨnkiihaigɨnɨugɨn. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm nuanɨm mɨ nɨnomor kouan ɨkɨm, yɨpɨkɨ Adi Komii siya naɨngwowɨm nɨmbimbɨiniyɨm mɨ ha nwowɨm yɨm karar nonkwokwokikɨm. Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm yɨm karar kɨgrɨraowikɨm mɨ tɨ yaiyɨm kɨmiiramɨn karar boɨnkikɨn. 15 Kara mɨiyɨm kɨma mɨriiyɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Wɨm kɨma kariiram bɨ naɨngwokwonanaeikɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan wɨm kɨma kariir bɨ nikwowaisiigɨm kɨmiir kwoɨnɨm kariiramɨn haɨmii haɨmiiya naɨngwokɨn. Mɨ kɨma ɨinokɨinokɨn kariiramar tɨ aɨngwokwonanae, iyɨe? Mɨ kɨma ɨinokɨinokɨn kariirɨn hindarar tɨ ikwowaisii ɨuguski. 16 Mɨ dimusi rani, wɨm kɨma kariiram bɨ naɨngwokwonanaeikɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan wɨm kɨma kariiramɨn hindara tantarao aɨngworaraowi ɨni tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn nae whɨekɨnam tɨriyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan, ɨni tɨ siir hɨriinan mɨ owɨn. Kara wɨ kɨmiiram mɨ aɨngwo rani mɨ kɨmiirɨn wɨ kara yaskiigii Kariir yai tɨrankɨn. 17 Kara kɨmiiram naɨngwo rani. Dimusi rani, tɨ siirsika. Kɨmiir kwoɨnɨm wɨm kɨma tɨ hɨnɨɨna naɨngwowi, wɨm kɨma ha boɨnikɨm, iikam krɨma umɨr hoɨmgakakaɨrgɨm. Dimusi rani, mɨiyɨm krɨmiir ɨɨngar nonkwo mɨrii nanaeiyɨm sɨmiirsika. Nɨm krɨma wadɨekɨwadɨeyaɨrgɨm. Mɨ kɨma ha bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm kɨmiir kwoɨnɨm biyɨekɨm. Mɨ kɨma wadɨe panɨɨnsi ywosi. Mɨ ta hɨriinan saiirsika iikamɨm yɨpɨkɨ sɨbgu aɨngwo omokiyɨm yɨm wɨ krɨmiirsi naɨngwoyɨmyoki. Kɨmiir kwoɨnɨm kariir dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirɨn hoɨmgakwao haigi okai rani. Wɨm kɨma ɨni iikamɨm nɨɨngar prɨiyokaeyamiyɨm dimɨn taemɨn karamaeyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ kɨmiir nhwonam yɨm nhwokwɨsaekɨm yɨm ɨni iikamɨm nhwokwɨsae nwowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ wɨm kɨma ɨni iikamɨm yɨuɨs karamaeyɨm hinda nɨɨngar prɨiywokaeyamiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm kɨmiir kwoɨnɨm. Mɨ kɨma ta saiir bɨ kɨgnɨnoknɨnkɨnkɨm mɨ kɨma ha bɨ mɨ ɨnoknɨnkɨnkɨm wɨm ɨni tɨ hɨriinan mɨ owɨm paeprikab. 18 Kara kɨmiirɨn ɨgao yai boɨnkii, kɨma kɨmiir umɨr ɨmiiram kɨpi naɨngwo mɨ kɨma kariiram wɨt, kɨmiirɨn wɨ kara hauugi kariir dimɨn taemɨn kɨbikɨbiyɨm yɨpɨkɨ umɨr ɨmiir haiburɨm mɨ yɨpɨkɨ wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi sɨmiirɨn. Mɨ kɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir haii kɨma wɨ wadɨe hɨriiyar nwowi. Mɨ kɨma kariir dimɨn taemɨn kɨbikɨbiyɨm sɨmiir haii yɨpɨkɨ yɨuɨs whɨsinanɨm wɨ sɨmiir haii. Mɨ sɨmiirɨn wɨ kɨmar nwokɨ iiyɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir higrɨnɨuam mɨ yɨm tɨriigɨnɨm wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir nwokɨ ɨisiimauuwɨm hɨnɨɨn kɨma dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Mɨ kɨma kariir dimɨn taemɨn kɨbikɨbiyɨm sɨmiir haii, yɨpɨkɨ marasinanɨm mɨ sɨmiirɨn kɨmiir nhwona ɨmiir kiyɨprɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ hanɨɨngɨ sɨbgu kɨgɨmoki tɨ kariir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn. 19 Mɨ wɨm kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨmiirɨn kara wɨ whwokwoka boɨn tani mɨ kɨmiirɨn wɨ kara nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ hɨriinankɨnɨuwi kɨma wɨ sɨbgu sɨbgu dwo. Mɨ dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriyɨugigi mɨ kariiram sɨbgu wakaeyokna api mɨ kara kɨmiirɨn wɨ nonkwobumbunɨnkɨn tani. 20 Kariir kaoki! Kara tɨsi kɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir ano ɨmiirar nokwo dapɨkɨuwɨm kɨmiir inɨg ɨmiirar. Mɨ tɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariir yai ɨmiir wakaeyɨm mɨ sɨma ha nɨti mɨ anowɨn ha nama haiwaokii mɨ kara wɨ saɨkar nɨnkɨn apnɨnokainami mɨ krɨma wɨ kwoɨn whɨruwar nwowi, iikamɨm yɨpɨkɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aeiyɨm sɨmiir hɨriinan. 21 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm sɨma hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaii tɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi, kariir hɨriinan bɨiya kara mɨ wakaeyokna apa kariir adɨn, Adi Komii siir yai aiir saiir hɨriinan mɨ mhoɨiya sɨmiiramɨn wɨ kara kiwaki, kanaka nɨdwowam ipii ɨmiir mɨ inɨg komiigak nwowɨm mɨ iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowam kariir adɨn Adi Komii siya mɨ kiwakiya kara tɨrɨm sɨmiir hɨriinan mɨ wɨ saɨkar mɨ ɨdwowi, siir ipii aiir.
22 Kɨma wakae mɨ sɨbgu sɨbgu daɨngwo omok dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmɨmauuɨm Adi Komii siir pɨugana saiir iikam ɨmiir. Ɨriig.