4
Mɨ iikamɨm Adi Komii siir omɨn siir hɨranɨm sɨma siir inɨg ɨiir hainan prapraskikɨm
Tɨ dimɨn taemɨnɨm kara kɨgɨm sɨmiir mhoɨiyan kara kɨgiyɨn yaeya dimɨn whɨrɨn, yɨo omɨn kou hɨranɨn siir ano ɨeya kariir whwonkam ɨda haiwaokiyɨn. Mɨ mhoɨiya karar wakaeki yaiya kariiram kauwokii, saiir yainana kɨdgɨ maskinan nwokika. Saeya hɨnɨɨna boɨnkika, kɨra koua tɨriir wɨt mɨ kɨriirɨn dimɨn taemɨnɨm nɨmbimbɨiyamanɨm wɨ kara nɨisiisiimauuwi. Mɨ dimɨn taemɨnɨm siya boɨnkiyɨm kariir sɨmiir mhoɨiyan mɨ tɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨuɨn kariir kwoɨnbud ɨiirɨn siya kiswoki mɨ kara ɨna kɨgiyɨn ipii kɨbiya yɨpɨkɨ inkam komiiyɨn siya nɨdwokaiiya dimɨn taemɨnɨm sɨm kɨgrɨraowiyɨm. Mɨ kara ta ipii aiir kɨgiyɨn mɨ kara kɨgi inkamɨn hɨrar nɨdwokaii. Mɨ kara siir whwonkam ɨiir kɨgiyɨn, siir whwonkamɨn ɨni siiya kɨbiyɨn jaspa nɨkɨuwiyɨn mɨ siiya pariidnanɨn konilian nɨkɨuwi ɨkɨn sowiir hɨriinan nɨuyakikɨn. Mɨ karar mɨ kɨgi dimɨnɨn namnamiinanɨn Bɨiyan Inkam Komii siir ipii aiirar yɨnyakiyɨn. Mɨ tɨ dimɨnɨn ɨni siiyan emeral nɨkɨuwiyɨn prainan siya nwokiiyɨm siir hɨriinan nwokikɨn. Mɨ karar mɨ kɨgi, ipii kamnwɨr kwiiyɨm inkam komii komiiyɨm kɨgɨrkakiyɨm sɨm nɨdwodwokaiiyɨm ta Bɨiyan Inkam Komii siir ipii aiirar haigɨnyokaii mɨ kam kamnwɨr nwiiyɨm yɨm ɨni tɨ ipii ɨmiirar mɨ ɨdwodwokaiyɨm yɨuɨsɨm sɨma niiyɨm whɨsinankɨm. Mɨ pagram sɨmiir mwo mɨ haigɨnɨm yɨm gol pagrakɨm yɨpɨkɨ sɨmiir nɨisiimauuwɨm hɨnɨɨn, sɨma inkam komii komiigɨm. Mɨ dimɨnɨn sinananɨn kɨmɨdiniya ta bɨigɨ bɨiyan ipiiya saiir hɨrankar yɨmbiyam mɨ ɨna yamkiya hɨnda tɨnda mɨ ta diya saeya tɨokiya saeya pranae pranae bɨ tɨokika. Mɨ karar kɨgi sikwopae ɨriiyar kwɨso siir ipii aiirar nwowi. Mɨ yɨm tɨ sikwopae ɨriiyar kwɨso, yɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨriiyar nwɨs ɨma. Mɨ ta ipiiya saiir kingiin hɨrɨn dimɨnɨn hɨr nwowɨn yɨo ɨni whɨi komiiya solwara nɨkɨuwa yɨo ɨni saiir hɨriinan ywowɨn. Mɨ siya ɨni opnani hanɨɨn hindarar kɨgɨrkakiyɨn. Mɨ mhoɨiya karar mɨ kɨgi dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm ha niyae dirɨraerariyɨm Bɨiyan Inkam Komii siir ipii haɨmii haɨmii whiiyɨm sɨmiirar nɨnyokɨiyɨm. Mɨ tɨ dimɨn whiiyɨm sɨmiir whwonkamɨm mɨ sɨmiir digɨuwɨm mɨ sɨmiir mwoɨm nhwona nhwonakakɨnaɨrgɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨn kingiin nwowɨn siir whwonkamɨn yɨo ɨni pusi komiiyɨn niimauanɨn laion dapiyɨn siir hɨriinan ywowɨn mɨ dimɨn whɨsakan kwoɨn mɨnkakɨn ha niyae dirɨraerariyɨn yɨpɨkɨn siir prɨska mɨiya nwowɨn, siir whwonkamɨn yɨo bulmakau komiiyɨn bul nɨkɨuwiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨrɨn prɨska mɨrmii kwɨra nwowɨn siir whwonkamɨn yɨo ɨni inkamni whwonkamnanar ywowɨn. Mɨ ɨrɨn yɨpɨkɨn mhoɨigɨ mhoɨi nwowɨn siir whwonkamɨn ɨni wabni whwonkamnan ywowɨn, ɨpiyɨnɨn yɨpɨkɨ siir pɨdga kwɨso hindara masnaniyo. Mɨ tɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm ha niyae dirɨraeriyɨm sɨma ɨrɨra ɨrɨra pɨdgam ɨriiyar kwokwɨrakɨm mɨ sɨmiir pɨu kwɨrkaka nhwonakɨ bɨdi yɨnkɨnɨua. Mɨ sɨmiir pɨdga aowa ɨriipɨ hɨriinan.
Nɨi nabɨe sɨma bɨ tanikɨm mɨ yai mɨkrɨm bɨ nwowikɨm. Sɨma hɨriiyar boɨnɨnaeikɨm, siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn mɨ siya kɨrɨe komiigakɨn. Siya bɨiyar whɨuwɨnɨunan mɨ tariinanɨn tɨsi hɨriiyar nwoyokiyokɨiyɨn mɨ mhoɨiya siya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨiyami.
Mɨ tɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm ha niyae dirɨraeriyɨm mwaiya sɨma waowa, sɨma sɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanprapras waokɨm yɨpɨkɨn Bɨiyan Inkam Komii siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn siya wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami mɨ mwaiya sɨma waowa, sɨma tɨ hɨnɨɨna waokɨm, siya inɨg komiigakɨn mɨ sɨma siirɨn asi boɨn wadɨekɨm. 10 Mɨ tɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm ha niyae dirɨraerariyɨm sɨma ta mwai aiir waowɨm mɨ tɨ inkam komii komii kamnwɨr nwiiyɨm sɨma ogmwo kɨmɨdiniya Adi Komii siir whwonkam ɨdar waisii hɨu yɨpɨkɨ siir ipiiya inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn si nɨdwokaiya saiir nɨdwokaiyɨn siiram. Mɨ sɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir mɨ hainan yɨpɨkɨn wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn mɨ sɨmiir gol pagram siir ipiiya saiir kingiin hɨrar inɨ bwaeyaigɨn, yɨ tɨriigɨnɨn yɨo mɨn nɨisiimauugɨn ta kɨrɨeya sɨma kɨgɨrkakiya ya siirga. Yɨm sɨma inkam paeprikab nɨɨngakɨm sɨma siiraramar naɨngwo tɨbmii ɨskiikɨm. Mɨ sɨma hɨrar nikɨ waisii hɨugrɨpkaiyɨm mɨ sɨma mwaiya hɨnɨɨna wao,
11 Kɨra krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiigɨn mɨ kɨra krɨmiir Adi Komiigɨn. Kɨra wadɨekɨwadɨekɨn mɨ krɨma whɨekakɨm kɨriir inɨg ɨiir asi hainanpraprasi mɨ krɨma mɨnam naɨngwowi, kɨra krɨmiir kɨgɨrkakɨm. Kɨra krɨmiirɨn wɨ dimusi kɨgɨrkak rani, dimɨn taemɨnɨm nuanɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm nɨnomor kouan ɨkɨm, yɨm kɨrar nonkwokwo swokɨm kɨnakɨnar naɨngwokɨn hɨriinan nwowamɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨra sɨmiir asi nonkwokwokikɨn. Ɨriig.