5
Jon siya yokwowa bɨiya Adi Komii siyar wɨnɨtɨnakɨugiya ambɨni saiir kɨgɨn
Mɨ tɨ inkamɨn kara kɨgiyɨn Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn Bɨiyan Inkam Komii siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn, siir ɨɨna ɨniga yokwo bripriya hindara whrɨna kwɨra nonkwowi. Yaiyɨm saiir digɨuwa whwonkama nwowɨm inkam nhɨrkɨm sɨm wɨnkɨm. Mɨ saiirɨn inkam nhɨrkɨm sɨm bɨdi yɨtɨmamɨkɨugiyɨm ambɨn ɨriiyar nhɨso so. Mɨ saiirɨn wɨ inkam inɨg karamaekɨ swokɨ haiwao kɨg rani. Mɨ kara kɨgiyɨm sɨmiir mhoɨiyan mɨ kara kɨmɨdiniya paekwosɨm komiigɨ komiiyɨn siir kɨgi. Siya kɨmɨdiniya komiiyar kauwok boɨnɨmnankii. Yɨpɨkɨn dɨg nwowanɨn ta yokwo bripriya hindara whrɨna saiir nɨtɨmamakɨuwɨm ambɨnɨm sɨmiir nɨinɨkibwaembwae haii? Mɨ ta siya boɨnkiya saiir mhoɨiyan, sɨma ɨna yɨnoopkiyɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir omɨn hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir, nu ɨdwo mɨ nu aowa mɨ sɨma inkam nwɨr bɨ swokɨ hansɨryɨskaigɨm tɨ ambɨnɨm sɨmiir nɨinɨkibwaembwae ɨtkiiyamɨn mɨ ta yokwo bripriya hindara whrɨna saiir haiwaowɨm. Mɨ kara pranae pranae bɨ nougɨn. Dimusi rani, sɨma inkam kɨbi nwɨr bɨ hansranyɨskaigɨn tɨ ambɨn ɨmiir nɨinɨkibwaembwaeyɨm mɨ ta yokwo aiir mɨ haiwao kɨgɨm dimu dimɨnkɨm yɨpɨkɨ ta yokwo aiir nwokaiyɨm. Mɨ kara ha nouɨn mɨ inkam komii nwɨrɨn tɨ kam nwɨr nwii sɨmiir nwɨrɨn ha nɨtɨn mɨ kariirɨn kɨmɨdiniya siya inɨ boɨni tanki, kɨpi nou tɨ siir kaoki. Tɨkɨ inkam kɨbiyɨn tɨ tɨr nwowɨn yɨpɨkɨn iikam ɨmiir kɨgɨrkakiyɨn siya inɨg komiigakɨn mɨ siya ɨriipɨ hɨriinan kɨrɨe komiigakɨn mɨ siya Devidni pɨugana Juda sɨmiir isidɨn siirɨn sɨmiir yɨɨnɨekɨm. Dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn siya bɨdi ikwowaisiigiyɨm mɨ siya wɨ dɨgar nwowi tɨ ambɨnɨm sɨmiir nɨinɨkibwaembwae haii mɨ ta yokwo bripriya hindara whrɨna saiir haiwao kɨgi. Ɨriig.
Mɨ tɨ siya boɨnkiyɨm kariir sɨmiir mhoɨiyan, kara kɨmɨdiniya sibsib ɨrɨn siir kɨgi, yɨpɨkɨn hankakɨn bɨiya sɨma nikɨ ɨsomaokiyɨn siya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir ipiiya saiir kingiin hɨrar nokwowi. Mɨ dimɨn whiiyɨm yɨpɨkɨ kwoɨn mɨnkakɨm mɨ ha niyae dirɨraerariyɨm sɨma mɨ inkam komii komii kamnwɨr nwii ɨkɨm sɨma siirar kaeyokaii. Mɨ karar mɨ kɨgi hon ɨriiyar whɨso bulmakau komiiyɨm bul nɨkɨuwiyɨm sɨmiir honanɨm siir mwo hɨrar nwowi. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kara nhwona ɨriiyar nhɨso siir nwowɨm sɨmiir warar mɨ kɨgi. Mɨ tɨ hon ɨriiyar whɨso mɨ nhwona ɨriiyar nhɨs ɨko, yɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨriiyar nwɨso siya nɨkropkiyɨm iikamɨm nuanɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiiram yɨm sɨmiir kɨrɨe ɨma. Mɨ tɨ sibsibɨn tɨ inkamɨn siir nɨkriyɨn ha namɨn mɨ siya ta yokwo bripriya hindara whrɨna kɨmɨdiniya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn yɨpɨkɨn Bɨiyan Inkam Komii siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn siir ɨɨna ɨniga saiir hɨrankar inɨ haiyɨu. Mɨ siya ha namɨn yokwo aiir inɨ hainaki mɨ tɨ inkam komii komii kamnwɨr nwiiyɨm mɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm, ha niyae dirɨraerariyɨm sɨma whɨekakarɨm kɨmɨdiniya tɨ inkamɨn sibsibnanɨn siir kingiinar inɨ waisii hɨuɨu. Mɨ sɨma nwonɨra nwonɨra dimɨnɨn mwai tɨowaowiyɨn gitananɨn ha dapiyɨn hap ɨrɨra ɨrɨra bɨdi yonkwo dɨgɨm. Mɨ twowa golni nonkwokwowa dimɨnɨn whrɨnanɨn si nwokaiya yɨpɨkɨ pɨuii mɨiyɨk whakiyɨn saiirɨn ɨriipɨ hɨriinan ɨrɨra ɨrɨra mɨ onkwo dɨg. Mɨ tɨ dimɨnɨm ɨni mɨrkɨmɨrka yakɨ ɨnkɨniyɨm mɨ tɨ dimɨnɨm sɨmiir mɨiyɨm sɨmiir whɨekakarɨn yɨm mɨn boɨnkikɨm yaiyɨm iikam ɨma kwɨsboɨnkiiyɨm Adi Komii siiram sɨmiir nɨkrigɨm. Mɨ mwai wɨna sɨma waowa ya bɨmbɨuwi rani bɨiya saiirɨn inkamkɨ bɨ waomɨmɨnka. Sɨma tɨ hɨnɨɨna waokɨm,
kɨra ta yokwo aiir haii wɨ dɨgar nwowi mɨ tɨ dimɨnɨm ambɨnanɨm wa nɨnkɨnkibwaembwaeki kɨra tɨ siirɨn wɨ dɨgar nwowi. Dimusi rani, bɨiya kɨriirɨn inkam nɨsomaokiyɨn mɨ kɨra ha naenamɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨriir nhɨeya ha naokiinaiinama mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm sɨmiirɨn ɨni kɨrar swokɨ anmaiwarkainam. Kɨra iikamɨm pɨugan pɨuganiyɨm sɨmiirar nanmaiwarkaina dɨgɨn mɨ iikamɨm yaigɨnpai yaigɨnpaini ɨkɨm mɨ iikamɨm maeyau maeyauwan ɨkɨm mɨ tɨ iikam ɨkɨ nu nhɨrɨm sɨm nwo ɨkɨm. 10 Mɨ kɨra sɨmiir ha hai dɨgɨn mɨ sɨma ɨni pɨugan kwɨruwa ywowɨm. Mɨ sɨma ɨni pris inkamnan ywowɨm iikamɨm Adi Komii siirɨm. Mɨ sɨma ɨrɨra nwonɨra wɨ Adi Komii siir mɨi aiir mɨrii mɨ sɨma wɨ iikamɨm nu tɨr nwowɨm sɨmiir kɨgrɨraowi.
11 Mɨ mhoɨiya karar swokɨ kɨgi, Adi Komii siir paekwosɨm whɨekakɨm yɨm Adi Komii siir ipiiya mɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm mɨ ha niyae dirɨraerariyɨm mɨ inkam komii komii kamnwɨr nwii ɨkɨm sɨmiir nokwoyokaii. Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm kasa rani kara mwaiya sɨma waowa saiirar wakaekikɨn. 12 sɨma pranae pranae bɨ waokɨm sɨma tɨ hɨnɨɨna waokɨm,
tɨ sibsibɨn yɨpɨkɨn inkamɨn nɨsomaokiyɨn siir nɨkriyɨn siya wɨ dɨgar nwowi. Siya inɨgak nwowɨm wɨ dɨgar nwowi iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakɨm mɨ digworaekwo ɨkɨm. Siya wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir haii mɨ siya dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨn wa nɨnomoknɨnkɨn dɨgi. Iikamɨm sɨma wɨ ha boɨni siya wɨ dɨgar nwowi mɨ sɨma wɨ siir inɨg ɨiir hainanpraprasi. Mɨ sɨma siirɨn wɨ ha boɨni, siya inɨg komiigakɨn mɨ siya Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirɨn wa haii.
13 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara wakaeyɨm tɨ ha boɨnɨm, kara dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir omanɨm kasaka bɨ wakaekɨm mɨ nuan ɨkɨm mɨ nu aowan ɨkɨm mɨ whɨi komii solwaran ɨkɨm mɨ kara tɨ hɨriinan sɨma boɨnɨm sɨmiirar wakae dɨg.
Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn siir ipii komii aiir nɨdwokaiyɨn mɨ yɨpɨkɨn inkamɨn sibsibnan nwo ɨkɨn, sowa nwɨsaɨrarɨn kɨrɨe komiiya dimɨn taemɨnɨm sɨm kɨgɨrkakiya ɨni saiirar nonkwo dɨgo mɨ krɨma omkakɨn pɨ hɨnɨɨna boɨni, sowa wadɨekɨnaɨrgo mɨ krɨma pɨ sowiir inɨg owiir hainanprapraskii mɨ krɨma pɨ hɨnɨɨna boɨni, sowa nwɨsaɨrarɨn inɨg komiigakɨnaɨrgo. Mɨ dimɨn kɨrɨe kɨbikɨbiyɨm hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamiyɨm yɨm ɨni sowar mɨ onkwowɨm.
14 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir mhoɨiyan tɨ hɨnɨɨna boɨnki mɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm mɨ ha niyae dirɨraerariyɨm yɨpɨkɨ hɨr nwowɨm sɨma boɨnki, tɨkɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm kaimwowaɨrgɨm. Mɨ tɨ sɨmiir mhoɨiya inkam komii komii kamnwɨr nwiiyɨm ogmwo ha waisii hɨuɨm mɨ sɨma kɨmɨdiniya sowiir inɨg owiir hainanprapraski. Ɨriig.