7
Mɨ Adi komii siir paekwosɨmɨm 144,000 iikamɨm yɨpɨkɨ Isrelmiyɨm sɨmiir mwo ɨmiir haɨnmamakɨu
Mhoɨiyan karar kɨgi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir paekwosɨm nwiiyɨm tɨ nuɨn siir haɨmii haɨmii whiiyɨm sɨmiirar nokwo dɨgi. Mɨ sɨma hɨriiyar nokwowɨm mɨ opud aiirɨn nuankɨ hugnanisiyɨn mɨ whɨi komii solwarankɨ mɨ hugnanisiyɨn sɨma yɨkɨdu. Mɨ saeya bɨ huga mɨ paekwo mɨn bɨ mɨ hugswoka mɨ paeisɨm wɨr bɨ hugwankɨn Mɨ tɨ kara kɨgiyɨm dimɨnɨm sɨmiir mhoɨiyan, karar swokɨ kɨgi Adi Komii siir paekwosɨm nwɨrɨn siya bɨekɨ nɨtiyɨn hɨndankɨ nɨti mɨ siya dimɨnɨn Adi Komii siirɨn hɨriiyar nwoyokiyokɨiiyɨn ɨinokɨnok siya haɨnmakɨuwiyɨn iikamɨm sɨmiir ɨni warar nonkwowɨn. Mɨ siya komiiyar kauwok boɨnɨmnanki mɨ siya tɨ paekwosɨm nwiiyɨm sɨmiir boɨnki, yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm nuɨn mɨ whɨi komii aka sɨma tɨrbugiyɨm. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma nu ɨkɨn mɨ whɨi komiiya solwara nɨkɨuwi aka mɨ paeyɨm nu nwo ɨkɨm sɨmiirɨn aisiima kɨpi nikɨ tɨrbugi ha tikɨ o paekwosɨm krɨmiiram, paekwosɨm krɨma dimɨnɨn Adi Komii siirɨn iikamɨm sɨmiir mwo ɨmiir haɨmakɨuwiyɨn siir haɨnmakɨuwi yɨpɨkɨn Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiir mwo ɨmiir, sɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwam sɨma Adi Komii siirgɨm. Mɨ mhoɨiya kɨma tɨ digworaekwo ɨmiirɨn wɨ hanɨɨngɨn tɨrbugi. Mɨ ta siya boɨnkiya saiir mhoɨiyan, karar wakaeki sɨma dimɨnɨn Adi Komii siirɨn haɨnmakɨuwiyɨn bɨdi haɨnmakɨugiyɨn Isrel sɨmiir pɨugana saiir iikam 144,000 nɨm sɨmiir mwo ɨmiir.
Mɨ Judani pɨugana 12,000 iikamkɨm Adi Komii siir dimɨnɨn haɨnmɨmakɨuwiyɨn siir hɨriinankak nwowɨm. Mɨ Rubeni pɨugana yɨm ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Gatni pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Asani pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Naptalaini pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000.
Mɨ Simioni pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Livaini pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Isakani pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Sebyulani pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Josepni pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Mɨ Bensamini pɨugana ya ɨriipɨ hɨriinan 12,000. Yɨm tɨ iikamɨm Adi siya bɨdi haɨnmɨmakɨuɨm. Ɨriig.
Iikam whɨekakɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraskikɨm
Mɨ tɨ dimɨn hɨriiranɨm sɨma boɨnkiyɨm kariir sɨmiir mhoɨiyan mɨ karar kɨgi iikam whɨekakɨm sɨmiir mwaɨnɨm dɨg nwo rani. Yɨm tɨ iikamɨm yɨm pɨuganpai pɨuganpaini iikam ɨkɨm mɨ maeyau maeyauwan iikam ɨkɨm mɨ yaigɨnpai yaigɨnpaini iikam ɨkɨm mɨ nupai nupaiyan iikam, yɨm sɨmiir iikam ɨma. Yɨm sɨma inkamɨn sibsibnanɨn siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn siir whwonkam ɨdar nokwokɨm. Mɨ yɨuɨsɨm sɨma niiyɨm whɨsinankɨm mɨ sɨmiir ɨɨnɨm sikwowɨm warar mɨ ɨnkɨn onkwokɨm tɨriigɨnɨm yɨ mɨn nɨisiimauugɨm sɨma dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir bɨdi ikwowaisiigiyɨm. 10 Mɨ tɨ iikamɨm tɨ sikwo ɨmiir nonkwowɨm sɨma ɨni komiiyar kauwok boɨnkiyɨm, krɨmiir Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn siya mɨ inkamɨn sibsibnan nwo ɨkɨn krɨmiirɨn sowar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugo mɨ krɨmiirɨn sowar mɨ anmaiwarkainakɨm. 11 Mɨ mhoɨiya paekwosɨm whɨekakɨm ɨni inkam komiiyɨm mɨ dimɨn whiiyɨm kwoɨn mɨnkakɨm mɨ ha niyae dirɨraerariyɨm mɨ inkam komii komii kamnwɨr nwii ɨkɨm ɨni sɨmiirar yokwoyokaiyɨm. Mɨ paekwosɨmɨm ogmwo ha waisii hɨunanaiinamɨm nua hɨriir ipiiya saiir kingiin mɨ sɨma kɨmɨdiniya Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanprapraski. 12 Sɨma tɨ hɨnɨɨna boɨnki, krɨma yaimwowar boɨnkii. Krɨma krɨmiir Adi Komiiyɨn siiramɨn pranae pranae naɨngwo rani. Krɨma siir dimɨn kɨbikɨbiyɨm paenan nɨuyaeiyɨm sɨmiir boɨnkii. Siya siyaɨrgɨn dimɨn taemɨnɨm sɨmiir sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ krɨma siir asi boɨn wadɨekii. Siir inɨgɨn komiigɨ komiigɨn mɨ siyaɨrgɨn kɨrɨe komiigakɨn ɨkɨ digworaekwo nhɨrɨm sɨmiir haiburɨn mɨ krɨma hɨriiyar naɨngwowi, ɨkɨ dimɨn taemɨnɨm ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm wɨ siir inɨg ɨiirarar hainanprapraskaeyami ɨinokɨinokɨn.
13 Mɨ mhoɨiya tɨ inkam komii komii kamnwɨr nwiiyɨm sɨmiir nwɨrɨn siya srɨi kariirɨn, tɨkɨ iikamɨm tɨranɨm tɨ yɨuɨs whɨsinan niiyɨm, yɨpɨkɨ sɨma? Sɨma pɨndankɨ nɨtkɨm? 14 Mɨ kara siir yai akan hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn,
Kɨnakɨnar nɨnoknɨnkɨni sɨmiirɨn an kara nɨɨngaka.
Mɨ siya kariirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, tɨ iikam ɨmiirɨn Adi Komii siya nanmaiwarkainakɨm ɨkɨ hɨkpai hɨkpai komii komiiyɨm sɨmiir bopwo hɨrankɨn. Yɨuɨs wɨna sɨbgu hɨisokiiya mɨ whɨsinan ha nwokiiya saiir hɨriinan. Mɨ yɨm tɨ iikamɨm yɨm whauuriyɨnkɨwhauuriyɨnan nwo ɨma tɨ inkamɨn sibsibnan siir nhɨe aiirsi. 15 Sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir napkɨm mɨ sɨmiirɨn kɨmɨdiniya kam ɨma yɨpɨmpar aoki mɨ tariinanɨn sɨma ɨni Adi Komiiyɨn siir ipii aiir nɨdwokaiyɨn ɨni siir whwonkam ɨda nokwowɨm mɨ nɨi nabɨeyɨn sɨma siir mɨi ɨmiir mɨriigɨm siir omaka kɨbiya saiir omaka yainau hɨr. Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn ipii aiir nɨdwokaiyɨn, siya ɨni sɨmakar nwowɨn mɨ sɨmiirɨn ɨni siyar kɨgrɨraowɨn. 16 Mɨ tariinanɨn sɨma wɨ mhɨigɨ swokɨ ao rani mɨ wɨ kwoɨnkɨ mɨ haei rani mɨ sɨma wɨ ta saiir hɨriinan biyɨe swokɨ o rani. Mɨ bɨeyɨn wɨ sɨmiir mɨ whwo rani mɨ sɨma wɨ bidɨugɨ swokɨ ɨt rani. 17 Sɨma wɨ wadɨeyar sɨbgu owi. Dimusi rani, inkamɨn sibsibnanɨn yɨpɨkɨ ipiiya saiir whwonkam ɨda nokwoɨn sɨmiirɨn wɨ siya kɨgrɨraowi mɨ sɨma ɨinokɨinokɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga nwonɨnaei mɨ wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirarar haii. Mɨ ouubɨm sɨmiir nhwo hɨr nwowɨm yɨm wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nɨinakii mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ swokɨ ou rani. Ɨriig.