8
Inkamɨn sibsibnanɨn ambɨn ɨriiyar nhɨs akan yokwo aiir nwowɨn siir nɨinɨkibwae ɨtkiigikɨn
Mɨ karar swokɨ kɨgi inkamɨn sibsibnanɨn dimɨnɨn ambɨnanɨn ɨriiyar nhɨs akan yokwo aiir nwowɨn pɨ nɨinɨkibwaekii. Mɨ ɨi prɨei bɨ kwokikɨn dimɨn taemɨnɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir om hɨranɨm ɨni hindarar yɨnkɨn tankiyɨm. Mɨ karar mɨ kɨgi Adi Komii siir paekwosɨm ɨriiyar nwɨso Adi Komii siir whwonkam ɨdar nokwowi. Sɨma kɨd ɨriiyar ɨso sɨma masanɨm warar nɨnkɨn haiyɨkwowi.
Mɨ mhoɨiya Adi Komii siir paekwosɨm nwɨrɨn ha nɨtɨn yɨo ɨni hɨiya nae mɨn haigɨnɨnkɨn ɨmiiyaeiya, saiir kingiin hɨr haiyɨkwowi gol twowa. Mɨ twowa saiir yainau hɨr nwokaiyɨm dimɨn whrɨnanɨm, yɨpɨkɨ wɨ mhoɨiya nanagi mɨ sɨma wɨ wadɨeyar nɨusiin whakii. Mɨ sɨmiirɨn ha haiyɨm mɨ siya kɨmɨdiniya Adi Komii siir iikamɨm nhwo sɨma kwɨsboɨnɨm yaiyɨm sɨmakar yɨnkɨn haigɨnki mɨ tɨ sɨmiirɨn wɨ siya nanagii gol hɨiya Adi Komii siir ipiiya siya nɨdwokaiiya saiir whwonkam ɨda maɨrgɨmaɨrga Adi Komii siya nwowam. Mɨ paowiiya pɨuii mɨiyɨk whakiya mɨ tɨ Adi Komiini iikamɨm nhwo sɨm kwɨsboɨnki ɨkɨm sɨmar yamswoki koua hɨriirɨn Adi Komii siir paekwosɨmɨm Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowɨm sɨmiir ɨɨn hɨrankɨn. Mɨ mhoɨiya paekwosɨmɨn paeya ha haiya ta hɨiya saiir hɨrankɨn mɨ siya kɨmɨdiniya ta gol twowa saiir whaaigigi. Mɨ siya ɨna whaaigigiyɨn ta gol two aiir ya tariigɨna ya mɨn nɨisiimauuga Adi Komii siya siir iikamɨm nhwo sɨma kwɨsboɨnkiyɨm sɨmiir bɨdi wakaewɨnɨn. Mɨ siya nuan iikam ɨmiirɨn wɨ tɨ digworaekwo ɨmiir nɨpɨmpari mɨ sɨmiirɨn paekwosɨm siya yɨtkiigi nua tɨriir. Mɨ sinana ɨna sinankiya hɨnda tɨnda mɨ diya ɨni komiiya tɨokiya mɨ nuɨn ɨna kiisɨskiyɨn. Ɨriig.
Mɨ paekwosɨm ɨriiyar nwɨso sɨmiir kɨdɨm ɨna maskiyɨm
Mɨ tɨ Adi Komii siir paekwosɨm ɨriiyar nwɨso yɨpɨkɨ kɨd ɨriiyar ɨso sɨm nokwowɨm, sɨma ɨni hindarar kwaeikwokwowɨm tɨ kɨd ɨmiir masamɨn. Mɨ bɨigɨ bɨiyan paekwosɨmɨn siir kɨdɨn ha maskiyɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika, naowɨn ɨna yɨtɨn aisnanɨn mɨ pae aka mɨ nhɨeya ɨna yaokiinaiiniya nua tɨriir. Mɨ sɨma ha nɨkiigɨinaiiniyɨm mɨ kɨmɨdiniya tɨ nu haɨmii haɨmii whoɨmɨm sɨmiir haɨmii whɨrɨn siir ɨdwo yaunɨ ɨkiigɨini mɨ hɨnda tɨndan ɨna yɨunɨnaknɨnkɨn swokiyɨm mɨ tɨ haɨmii whɨrɨn siir pae mɨnɨm mɨ kɨi mɨnɨm yɨm ɨni hɨriiyar yɨunɨnaknɨnkɨnswokiyɨm.
Mɨ mhoɨiya paekwosɨm nwɨsakan siir kɨdɨn ha maskiyɨn mɨ tɨ paekwosɨmɨn dimɨnɨn mhɨunanɨn ɨna yɨtkiigiyɨn mɨ siya paeni hanɨɨn ha nɨuyakiyɨn mɨ ɨni whɨi komiiya solwara nɨkɨuwiya ɨni saiirar yamɨmaiyɨuwɨn. Mɨ ta whɨi komiiya solwara nɨkɨuwiya saiir whɨi haɨmii haɨmii whoɨmɨm sɨmiir haɨmii whɨrɨn yɨo ɨni nhɨekɨ yɨkpɨtmaigiyɨn. Mɨ ta whɨi komiiya solwara nɨkɨuwiya saiir haɨmii whɨrɨn siir dimɨn taemɨnɨm kwoɨn mɨnkakɨm ha niyae dirɨraerariyɨm yɨm opnau hɨr nwomaiyɨm ɨna yaokaokiyɨm mɨ haɨmii whɨso sowiir dimɨn taemɨnɨm kwoɨn mɨnkakɨm ha niyae dirɨraerariyɨm yɨm ɨni hɨriiyar ywokiyɨm yɨm bɨ naokaokikɨm. Mɨ siyaii isid whoɨmɨm sɨmiir isid whɨrɨn yɨo ɨna mɨ tɨrbu ɨuguskiyɨn. Mɨ isid whɨso sowiirɨm yɨm ɨni hɨriiyar ywokiyɨm yɨm wara bɨ tɨrbugikɨm.
10 Mɨ paekwosɨm nwoɨmakan siir kɨdɨn ha mɨ maskiyɨn mɨ nauun komiiyɨn nhɨridmɨr pariidnanɨn ɨna yɨkiinaiiniyɨn. Mɨ siya kɨmɨdiniya tɨ haɨmii haɨmii whoɨmɨm sɨmiir haɨmii whɨrɨn siir ɨe komii komiiyɨm mɨ siir ɨeno ɨenowɨm sɨmiir yaunɨ amaini. Mɨ siya haɨmii whɨso sowiirɨm sɨmiir ɨdwowɨn warɨ bɨ namaigɨn. 11 Mɨ tɨ nauunɨn siir inɨgɨn yɨo mɨnkɨn kausrɨr. Mɨ opɨm sɨmiir haɨmii whɨrɨn yɨm wɨ pɨ kausrɨri mɨ haɨmii whɨso yo wɨ hɨriiyar nwokii yo wɨ wara kausrɨr tani. Mɨ iikam whɨekakɨm ta op kausrɨr aiir kwiyaeyɨm sɨma ɨni hɨriiyar yaoswokiyɨm.
12 Mɨ paekwosɨm nwii akan siir kɨdɨn ha maskiyɨn mɨ bɨe, bwan, nauun, sɨmiir haɨmii whɨrɨn yɨo ɨni yhɨuwinan ywokiyɨn. Mɨ sɨma bɨ swokɨ whwoyamɨmɨnkikɨm. Mɨ haɨmii whɨso sowiiro yɨm ɨni hɨriiyar ywokiyɨm yɨm yhɨuwinan wara bɨ nwokikɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika nɨi nabɨe sowiir haɨmii whɨrɨn yɨo bɨ whwoyakikɨn. Mɨ haɨmii whɨso sowa sowar whwoyaki.
13 Mɨ tɨ kara kɨgiyɨm sɨmiir mhoɨiyan mɨ karar kɨgi ɨpiyɨnɨn wab nɨkɨuwiyɨn hapi kougɨ kou hɨrar siini. Mɨ kara tɨ siir kɨgiyɨn mɨ kara hɨnɨɨna yaɨngwoki, wɨ dimɨn biyɨekɨ kɨpi nɨmbiyam. Mɨ siya hapi kougɨ kou hɨrar siinamɨn mɨ karar wakaeki, siya komiigɨ komiiyar kauwok boɨnkii, dimɨn biyɨe, dimɨn biyɨe, dimɨn biyɨeyɨm wɨ nuan iikam sɨmiiram nɨti. Sɨmiir tɨrbuwam ɨiya Adi Komii siir paekwosɨm nwoɨmɨm sɨma maski sɨmiir kɨd ɨmiir. Ɨriig.