9
Mɨ paekwosɨm ɨriiyar akan siir kɨdɨn ɨna maskiyɨn
Mɨ tɨ paekwo sɨm nwii akan siya siinamɨn siir mhoɨiyan, karar wakaeki, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir paekwosɨm ɨriiyar akan siir kɨdɨn pɨ maskii mɨ karar mɨ kɨgi nauunɨn pɨ nɨkiinaiinii nɨnomor kou hɨrankɨn mɨ siya ɨni nua hɨriiyar yɨkii ɨgusnaiinamɨn. Mɨ hapaiirɨn ɨeyɨn ɨna ywokiyɨn mɨ tɨ ɨeyɨn kingiin kingiin bɨ nɨnɨrnankainaiinamkɨn mɨ siya ɨni mwɨs karamae ywowɨn mɨ Adi Komii siya tɨdiyɨnɨn siir bɨdi hauugiyɨn tɨ ɨeyɨn tɨ nauun ɨeya nwokaiyɨn siir anowɨn siirɨn. Mɨ siya tɨ ɨeyɨn nɨnɨrnankainaiinamɨn siirɨn ha haiwaokiyɨn mɨ paowii komiiya ɨni warar yowiigiya inkamɨn numɨr haɨngomuwiiyɨn siir hɨriinan. Mɨ saeya ɨe hɨrankar yowiiopɨtnaniniya mɨ bɨe ɨkɨn mɨ nɨnomor aka yo ɨni warar yɨrɨnugiyo mɨ ɨni yhɨuwinanar ywokiyo. Mɨ nɨnomora ɨni nɨibwomambwonanar ywokiya mɨ karar mɨ kɨgi kokmwo graeyas mɨnɨm ta paowiiya saiir hɨrankar nɨti nua tɨriir. Adi Komii siya kɨrɨe sɨmiir bɨdi hauugiyɨn mɨ sɨma wɨ dɨgar nwowi iikamɨm sɨmiir piyɨm ɨriini hanɨɨn. Adi Komii siya sɨmiir bɨdi boɨnkiyɨn hɨnɨɨn, kɨma ko mɨnɨm mɨ paekwo mɨnɨm mɨ dimɨn taemɨn nhɨrɨm tɨ nu ɨiir whakɨm wɨ sɨmiir kɨpi tɨrbu. Kɨma wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir dimɨnɨn sɨmiir mwo haɨnmakɨu karamae nwowɨm wɨ sɨmiirarar pikrɨmkrɨp. Kɨma tɨ iikam ɨmiir pikrɨmkrɨpi mɨ sɨmiirɨn bwanɨm ɨriiyaruwar donkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨu mɨ kɨma sɨmiirɨn wɨ kɨpi pikrɨmkrɨp aoki. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ kokmwo graeyasɨm tɨ iikam ɨmiir pikrɨmkrɨpi mɨ sɨmiir pɨuɨm wɨ hɨriiyar kɨmpɨpɨsunanaei owɨnyaigɨ si pikiiyɨm mɨ ha ururgiiyɨm saiir hɨriinan. Mɨ tɨ ɨiyɨm tɨ kokmwo graeyasɨm ɨni nu hɨrar nwowɨm mɨ iikam whɨekakɨm sɨma naoni siyɨuam whaowaekɨm mɨ sɨmiirɨn Adi Komii siya tɨrki mɨ sɨma bɨ naokɨm.
Mɨ tɨ kokmwo graeyasɨm yɨm ɨni tɨ hosɨm yɨpɨkɨ yaiiyam tɨrɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm sɨmiir whwonkamɨm ɨni inkam kɨɨngɨkɨɨni whwonkamnan ywowɨm ɨni pɨuaiyɨm mwo pɨuaiiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm sɨmiirɨn sɨma golni nonkwokwokɨm. Mɨ sɨmiir kanɨm ɨni wigni kani hanɨɨn ɨni digɨu hɨrar tɨoa mɨ sɨmiir bigmɨuwɨm, bigmɨu prasae prasae rani, ɨni huni nasnan ywowɨm. Mɨ dimɨnɨm sɨmiir ɨirɨb ɨmiir nɨtɨmwramwrakɨuwɨm nhaonanɨm aiyɨni nonkwokwokɨm. Mɨ sɨmiir pɨdgam sɨma siinbɨbagɨm ɨni ɨpiyɨnɨn mou nɨkɨuwiyɨn ɨrɨpa sɨma siinamiya ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 10 Mɨ sɨma ɨriipɨ hɨriinan kɨbgak mɨ sɨmiir kɨbɨm ɨni ɨrini kɨbnan ywowɨm amrɨdamrɨdnankɨm. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨm yɨm ɨni sɨmiir nwowɨm. Mɨ sɨma kɨrɨekakaɨrgɨm mɨ iikam ɨmiirɨn sɨma bwanɨm wɨ ɨriiyara nɨpɨmpari sɨmiir kɨb ɨma mɨ tɨ sɨmiir kɨbɨm urur prasae bɨ kɨnikɨm sɨma ururiyɨm. 11 Mɨ tɨ yɨumi bɨiyan inkam biyɨeyɨn yɨpɨkɨn tɨ kokmwo graeyɨs bibiyɨeyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn, yɨo tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn tɨ ɨeyɨn nɨnɨrnankainaiinamɨn mwɨs karamaeyɨn yɨo siir warar kɨgrɨraowikɨn mɨ tɨ inkamɨn siir inɨgɨn Hibru sɨmiir yaigɨna ha dapikɨm Abadon. Mɨ Grikmi yaigɨna ya mɨn dapika Apolion. 12 Mɨ dimɨn biyɨe kɨrɨe komiiyɨn iikam tɨrbuwɨn yɨo bɨdi dɨgiyɨn mɨ dimɨn biyɨekɨ biyɨe whɨso yo ɨna swokɨ ɨtwo.
13 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara kɨgiyɨm sɨmiir mhoɨiyan karar wakaeki, paekwosɨm ɨriiyar nwɨs akan siir kɨdɨn pɨ maskii. Mɨ mhoɨiya karar wakaeki inkam nwɨrɨn siir yaiya pɨ kauwokii, hon whiiyɨm hɨiya golni nonkwokwowa saiir nwowɨm sɨmiir bopwo hɨrankɨn, ta hɨiya paekwosɨm ɨeya haigɨn ɨnkɨn ɨmiiyaeiya pɨuii mɨiyɨk Adi Komii siya whakwɨnam saiir hɨrankɨn. 14 Mɨ siya kɨmɨdiniya paekwosɨmɨn yɨpɨkɨn siir kɨd ɨiir maskiyɨn siir boɨnki, kɨra paekwosɨm biyɨe nwiiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya kikog okwowɨm yab komii Yufretis hɨr kɨra sɨmiirɨn tɨ onkwo ɨuguski yɨmbi nami. 15 Mɨ siya sɨmiirɨn ha nonkwo ɨuguskiyɨn mɨ sɨma ɨna yamɨm mɨ iikamɨm nuanɨm sɨmiirɨn sɨma haɨnmamakɨuwam mɨ sɨmiirɨn haɨmii haɨmiiyɨm whoɨma ywo. Mɨ mhoɨiya haɨmii whɨrɨn siir iikamɨm sɨmiirɨn ɨna yɨsomsom aokao dɨgiyɨm. Bɨiya, sɨmiirɨn Adi Komii siya nɨmbingɨm mɨ sɨma hɨr asi nɨdwokɨm bwanɨn sɨmiir nɨmbinɨn siiram, tɨ bɨewiyɨn siir ɨi aiiram tɨ dimɨnɨn siir tɨram. 16 Mɨ paekwosɨmɨm yɨm ɨni bɨiyar yamɨm mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm yɨm hosɨm sɨmiir ɨdwo nɨdwowɨm yɨm ɨni sɨmiir mhoɨiyar yamɨm. Mɨ karar wakaeki inkamɨn ha boɨnkii, sɨma ɨrɨparɨn pariigɨm 200,000,000 kɨm. Kasa kasa rani. 17 Kara tɨ hos ɨmiirɨn nhwonan whɨnkɨgɨm. Sɨma tɨ hɨnɨɨn hɨnɨɨna tɨrkɨm, kam nhɨrɨm yɨm hos ɨdwo nɨdwokɨm mɨ hosɨm sɨmiir ɨirɨb ɨmiir nɨtɨmwramwrakɨuɨm nhaoɨm aeyɨni nonkwokwowɨm yɨm paridnankɨm mɨ nhɨrɨm yɨm nhaowɨm aeyɨni nonkwokwowɨm prainanɨm yɨm sɨmiir niigɨm mɨ nhɨrɨm nhaowɨm aeyɨni nonkwokwowɨm wɨrnanɨm yɨm sɨmiir niigɨm. Mɨ tɨ hosɨm sɨmiir mwowɨm yɨm ɨni laioni mwonan ywowɨm. 18 Mɨ paeya mɨ paowii aka mɨ siiyam paekɨ paenan nwo ɨkɨm yɨm sɨmiir yai hɨrankar wokɨtkɨkɨnaninii. Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika sɨma haɨmii whɨrɨn siir iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya sɨma nɨmbinɨm sɨmiirɨn asi nɨsomsom aodɨgikɨm. 19 Mɨ hosɨm sɨmiir yaiyɨm mɨ sɨmiir kɨb ɨkɨm yɨm kɨrɨe komiigakɨm mɨ sɨmiir kɨbɨm sɨmiir mwowɨm yɨm ɨni mɨpugni mwonan ywowɨm mɨ iikam ɨmiirɨn sɨma nɨsomsomi mɨ sɨma wa naonami.
20 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ hos ɨma nɨsomsom ao karam nwowɨm yɨm sɨma sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm bɨ kisɨna haigigɨm tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiirsi. Mɨ sɨma uruwai siyaowaini inɨg hainanɨm bɨ dɨgikɨm. Tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm gol, silva, bras mɨ tɨdiyɨu mɨni sɨma nɨkrɨmtɨo dirɨraerarɨm, yɨpɨkɨ naprɨrɨr wakae omok kɨgɨmok karamae nwowiyɨm tɨ iikamɨm sɨma siyɨuɨn dimɨn biyɨe tɨriyɨn siirɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugɨm. 21 Iikam nɨsomsom aokao, nop mɨn iikam nhɨrmi nao mɨ hɨi mɨn nanae mɨ hɨi tauae mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm sɨmiirsiyɨn bɨ nikɨ kinɨsugɨm. Nɨɨngaka. Ɨriig.