2
Mɨ kɨra yai mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirara wakaeyokna ap
Taitas kɨra iikamɨm ɨinokɨinokɨn dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨma naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn, siyɨumwokɨsiyɨumwowɨm sɨmiirgɨsɨmiirara sɨbgu omwomwarkaiyɨu. Mɨ kɨra kamɨm waipɨu nwowɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauu, sɨma op kɨrɨe kɨrɨeyɨm kwiyae whaowaeiyɨm sɨmiir kɨpi kwiyae. Mɨ sɨma sɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu kɨntɨmdɨnu mɨ sɨma Adi Komii siirɨm daɨngwo tɨbmii kɨɨn ɨski. Mɨ sɨma iikam nhɨrmiyam ha timɨ aɨngwokwonanae mɨ iikam nhɨrkɨm sɨma dimɨn biyɨe tɨr haigɨnɨuwi sɨmiirɨn mɨ yɨm sɨma ha donkworɨnukrɨpkai sɨmiir naɨngwo tɨbmii aiirɨn. Mɨ kɨra wigɨm waipɨu nwowɨm sɨmiirɨn sɨbgu boɨnmɨmauu, dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨriiyɨm ɨkɨ wigɨm yɨpɨkɨm Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiir hɨriinan mɨriiyɨm. Mɨ sɨma hɨnda tɨnda kɨpi prɨiyam prɨiyam yai iikam nhɨrmi kinaopɨtkaigaiyɨuwam mɨ sɨmiir kwoɨnɨm op biyɨeya kwiyae whaowaeiya saiir kwiyaeyam kɨpi naɨngwo mɨ sɨma sɨbgu dɨnoknɨnkɨn mɨ wig nhɨrɨm sɨmiir dɨisiimauu siyɨu mɨiyɨk ɨmiir. Mɨ sɨma wig kopak mɨ nhɨrɨm waipɨu nwo karamae nwowɨm sɨma sɨmiir dɨisiimauu siyɨuɨn sɨmiir yɨnkamam naɨngwokwonanaeiyɨn siir. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan wigɨm waipɨu nwo karamae nwowɨm sɨma hɨriinana timɨ o mɨ wɨ sɨma nwokɨ ɨisiimauuwɨm wig kopak ɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨkɨn. Sɨma, sɨmasɨma sɨbgu kɨgrɨraona. Mɨnam, sɨma mɨi mɨiyɨkmɨiyɨk sɨmiir omakanau hɨrar mɨriiyɨm mɨ dimɨn taemɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm iikam nhɨrmi tɨram mɨ sɨmiir kami yai ɨmiir wakaeyokna api mɨ ta hɨriinana iikam nhɨrɨm sɨma Adi Komii siir yai aiirɨn wɨ kɨpi mɨngigin.
Mɨ ɨriipa hɨriinan, hɨriinan siyɨu kaimwowɨn siirar tɨ swokɨ ɨisiimauu yainan whran ɨmiirɨn mɨ yɨm wɨ sɨmiir kwoɨn ɨmiirar nwokɨ kɨntɨmdɨnunam. Taitas, kɨra ɨriipɨ hɨriinan mɨi mɨiyɨk aiirar timɨ sɨbgu mɨrii. Mɨ kɨra hɨriinan tɨri mɨ yainan whran ɨmiirɨn kɨra wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨmiirar nɨisiimauuwi sɨma napamɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨra sɨmiirɨn yai kɨbikɨbi ɨmiirar boɨnmɨmauuwi Mɨ kɨra yai mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirara boɨnmɨmauu. Mɨ kɨra hɨriinan boɨni mɨ inkamkɨ kɨriirɨn wɨ ha boɨn tani, tɨ yaiyɨm kɨra boɨnmɨmauuɨm yɨm kaimwo rani. Mɨ kɨra ɨriipɨ hɨriinana swokɨ boɨn mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm ɨo whwonkam kɨriir nanaowiyɨm sɨma wɨ yai bibiyɨe krɨmiir boɨn tani. Nɨɨngaka.
Mɨ kɨra kamɨm yɨpɨkɨ whɨsarii mɨi sɨbmɨriiyɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnmauu, sɨma, sɨmiir bɨiyan kamɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna dirɨraerar dimɨn taemɨnɨm sɨma boɨniyɨm, maɨrgɨmaɨrga sɨmiir nwowaigɨnɨuwam. Mɨ sɨma wɨ kamɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmaka kɨpi swokɨ antamyɨriyɨrmɨmɨn. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 10 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan sɨma sɨmiir bɨiyan kamɨm sɨmiir dimɨn taemɨn ɨmiir kɨpi tauae hai. Mɨ hɨriinan tɨrni hɨnɨɨn aka mɨ sɨma sɨmiir bɨiyan kam ɨmiirɨn hɨnɨɨna dɨisiimauu, tɨ kamɨm sɨmaɨrgɨm yɨpɨkɨ ɨinokɨinokɨn mɨi mɨiyɨkarar mɨriiyɨm. Mɨ sɨma hɨriinan tɨri yaiyɨm krɨma boɨnmɨmauuwɨm Adi Komiiyɨn iikam krɨmiir nanmaiwarkainan siirɨm mɨ iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨda wɨ wadɨeyar nwowi.
11 Mɨ Adi Komii siir naɨngwobumbuwa bɨdi yɨmbiniya iikam whɨekakɨm sɨmiir nanmaiwarkainam ɨiya sɨma dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir aowa nikɨ owa saiirsi. 12 Tɨ dimɨnɨn tɨsi bɨdi yɨmbiyamɨn, yɨo krɨmiirɨn hɨnɨɨna nɨisiimauugɨn, nu tɨran dimɨn bibiyɨeyɨm inkam ɨma tɨriyɨm, krɨma digɨumii sɨmiir haimriiyɨugig. Mɨ krɨma krɨmasiyar mɨntaraona tɨ siyɨu mɨiyɨkɨn krɨma tɨriyɨn, inkamɨn yɨpɨkɨn Adi Komii siir wakaeyokna dirɨraerariyɨn siir hɨriinan. Mɨ krɨma hɨriinan siyɨuɨn mhoɨiya ɨriipɨ hɨriinan ɨiirar tɨrkrɨpkaii mɨ wɨ ɨiya Jisɨs siya nɨtana saiirar nwokɨ dɨgɨm. 13 Mɨ ɨriipɨ hɨriinanar swokɨ tɨri mɨ krɨma maɨrgɨmaɨrga nwokwokɨni ɨi kɨbiya Jisɨs Krais siya swokɨ ɨuuniyana saiiramɨn. Mɨ tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ krɨmiir nanmaiwarkainaeiyɨn mɨ krɨmiir Adi Komiiyɨn, siya wɨ siir dimɨn kɨbiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn saɨkar nɨmbini. 14 Mɨ siya krɨmiirsi naokɨn, krɨmiirɨn dimɨn biyɨe siir kɨrɨe komiiya krɨmiir kiyopsɨmsɨbgi haigɨnɨuwa saiir hɨrankɨ nanmaiwarkainam. Mɨ siya tɨ hɨriinan saiirsi tɨrkikɨn krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwokɨ owɨm mɨ krɨma wɨ siirgɨsiir iikam nwowɨm. Mɨ krɨma wɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir tɨram nwokɨ aɨngwowɨm mɨ krɨmiir kwoɨnɨm wɨ kɨrɨeya nwowɨm siir dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm sɨmiir tɨrɨm.
15 Taitas, kɨra hɨriiyar boɨnmɨmauuyokiyokɨi tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn, whɨsarii rani, kɨra kɨrɨe komiiya Adi Komii siir hɨrankɨ haigɨn. Mɨ ta hɨriinana saiirsika iikam ɨmiirɨn siir kɨrɨeni dɨisiisiimauu tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨn ɨmiirɨn, iikam nhɨrmi yai wakaesi dɨmiiyɨu mɨ iikam nhɨrmi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm mɨ kɨriir whwomɨsɨn kɨpi ninansiina mɨ sɨma digɨumii kɨriir kɨpi haimriiyɨu kɨriir yai aiir wakaesi mɨ sɨma kɨriirɨn ha kɨpi naɨngwo kɨra inɨg karamae inkamkɨn. Nɨɨngaka. Ɨriig.