3
Krɨma whɨekakarɨn dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm sɨmiirarar kɨgna dirɨraerar
Taitas tɨ iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir isid ɨiir nwowɨm, kɨra sɨmiirɨn tɨ swokɨ boɨnworwokai, sɨma sɨmiir gavman ɨiirɨn kɨpi swokɨ aɨngwo owouu, inkam yɨpɨkɨ sɨmiir kou nwowiyɨn. Sɨma sɨmiir yai ɨmiirar wakaeyokna. Sɨma sɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu kisɨsop haigɨnkwokɨn mɨi mɨiyɨkmɨiyɨk whɨekakɨm sɨmiir mɨriiyam. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, sɨmiirɨn domwarkaiyɨu, sɨma yai bibiyɨe iikam nhɨrmi kɨpi boɨn mɨ sɨma yaii mɨn kɨpi mɨ ɨnii mɨ sɨmiir kwoɨnɨm hiinsɨma dwo mɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyɨm daɨngwo iikam nhɨrɨm sɨmaka. Mɨ bɨdibɨdiniyarɨn krɨma Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiir bɨ sɨbgu ɨnomoknɨnkɨnkɨm mɨ sɨmiir bɨ wakaeyokna apkɨm. Mɨ krɨma habwwowhaenankɨm mɨ siir yai aka asi nantamyɨriyɨrkɨm. Mɨ krɨmiir kwoɨn bibiyɨeyɨm sɨma kiyainamkɨn dimɨn biyɨe tɨram mɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir nwowam. Mɨ krɨma whɨsarii mɨi prɨimɨriiyan iikam nwokɨm. Dimusi rani, krɨmiir kwoɨn bibiyɨeyɨm sɨmar nikɨ kiyopsɨmsɨbgi haigɨnɨugikɨn. Mɨ krɨma iikam nhɨrmi siyɨu bibiyɨe asi tɨryokiyokɨigɨm. Mɨ krɨma sɨmiirɨn kwoɨn bibiyɨe asi naɨngwokɨm. Dimusi rani, sɨma krɨmiiram bɨ mɨ naɨngwokɨm mɨ nɨm ɨriipɨ hɨriinan sɨmiiram bɨ mɨ aɨngwokɨm. Ɨriipɨ hɨriinan, tɨ hɨriinan siyɨuɨn krɨma krɨmarɨn ɨrni nwɨrniyɨn ɨni sau omomnan ywowɨm. Mɨ tɨ siir hɨriinan siyɨu mɨiyɨkɨn, krɨmiir nanmaiwarkainan inkamɨn Adi Komii siya, siya iikamɨm krɨmiir nɨisiimauugɨn, siya inkam wadɨeyaɨrgɨn mɨ siya krɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn mɨ siya Jisɨs siir yɨkrop ɨuungi krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ ɨiya siya krɨmiir nanmaiwarkaina, siya ɨkɨ krɨmiir mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm krɨma mɨriiyɨm sɨmiirsi bɨ nanmaiwarkainakɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, siir naɨngwobumbu kɨrɨe komiiya krɨmiirsi nwowa mɨ ta hɨriinan saiirsika siya krɨmiir asi nanmaiwarkainakɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siir naeyɨuɨn siya haiyoprimdiyɨumiigikɨm tɨ dimɨn bibiyɨeyɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, krɨmiir kwoɨnɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae asi nwokɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan mɨiya Adi Komii siir naeyɨu ɨeya mɨriiya, siya mɨnam tɨrkɨn krɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir kisɨna haigiyɨm iikam wɨnan nwowam mɨ yaeya kwoɨn wɨn nwowam, Adi Komii siir pɨugan anakar. Mɨ ta hɨriinan saiirsika inkamɨn krɨmiir nanmaiwarkainan Jisɨs Krais Adi Komii siya krɨmiirɨn siirgɨsiir naeyɨu ɨiirar hauugikɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saeya tɨrɨm krɨmiir, siir whwonkam ɨda dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowi mɨ ta hɨriinana saiirsika, krɨma wɨ saɨka nwoyokiyokɨikaeyami, krɨmiir kwoɨnka naɨngwowiya saiir hɨriinan. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ kara boɨnanɨm kɨriir, yɨm yaimwokɨyaimwowaɨrgɨm. Mɨ kara kɨriirɨn mɨnam naɨngwowi kɨra tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn hɨriiyar dowomwarkaiyɨukrɨpkai mɨ sɨma, sɨma sɨmasiyar mɨntaraona mɨ tɨ hɨriinankɨnɨuwi sɨma mɨi mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirarar mɨrii. Mɨ tɨ yaiyɨm yɨm wɨ dɨgar nwowi iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ kɨma yai biyɨe nɨɨnga saiir kɨpi whrɨe boɨn mɨ kɨma kɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm bɨiyanɨm sɨmiir hɨriinan kɨpi boɨnanae. Mɨ kɨma Moses siir siyɨu komiiyɨn siir yaiyɨm sɨmiirsi kɨpi nɨnkɨnwamwarkɨi boɨn. Mɨ tɨ hɨriinan yaiyɨm yɨm wɨ iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani mɨ wɨ sɨmiir haiprɨdkikai haigɨnɨuwi mɨ wɨ hɨk sɨmiir hauuwi mɨ yɨm tɨ hɨriinan yaiyɨm yɨm naekak rani. 10 Mɨ yɨpɨkɨ inkamkɨ tɨ yai nae karamaeyɨm sɨmiir wakaena dirɨraerari yɨo wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ sɨmiir nɨinɨkibɨri yapa yapa nwowam mɨ mhoɨiya tɨ iikamɨm sɨmiirɨn ɨdɨp ɨdɨpɨn wɨ kwɨsaɨrnana boɨnmauu wakaei. Mɨ ta saiir mhoɨiyan sɨma wɨ kɨriir yai aiir wakaeyokna rani mɨ kɨma whɨekakarɨn digɨumii wɨ tɨ iikamɨm sɨmiir haimriyɨugigi. 11 Mɨ kɨra tɨ hɨriinan iikamɨm sɨmiir bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨn sɨmiir kwoɨnɨm uridyɨu biyɨekɨ bɨdi kwɨrii ɨdwokaiyɨm. Mɨ tɨ hɨriinan mɨi biyɨeyɨm ɨinokɨinok sɨma mɨriiyɨm yɨm ha nɨisiimauuwi sɨmiir kwoɨnɨm whɨrua nwo rani, ɨni hindara haiprɨdkikaiyɨm. Ɨriig.
Mɨ yaiisɨsɨm nhɨr ɨkɨm
12 Taitas kara wɨ om komii Nikopolis hɨr nwowi mɨ ta naop ɨiya wɨ saeya dɨgi. Mɨ kara Atimas Tikikas, siirɨn wɨ hanɨɨngɨ nɨkropki kɨriiramɨn. Mɨ kara ha naɨngwowi kɨra siyɨuam tɨ hansɨr kariiram nɨtam. 13 Mɨ kɨra Sinas siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu yɨpɨkɨ om komii Roman siyɨu komiiyɨn siir dimɨn taemɨn ɨmiir nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ kɨra Apolos siir warar timɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Mɨ kɨra sowiir siyɨu mɨnɨm mɨ dimɨn taemɨnɨm sowa hanguguwɨm sowa hainamam sɨmiir wara whɨndirɨraerar haigɨnɨugi. 14 Mɨ krɨmiir iikamɨm sɨma siyɨuɨn siyɨu mɨiyɨk tɨriyɨn siir dɨnoknɨnkɨn mɨ iikam nhɨrɨm dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kiyopsɨbgi haigɨnɨuwiyɨm mɨ yɨpɨkɨ hɨkak sɨmiirsi nwowiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Mɨ sɨma hɨriinan tɨri mɨ wɨ paeyɨn paenidgɨ bud karamae nwowiyɨn siir hɨriinan nwo rani mɨ yɨm sɨma wɨ paeyɨn paenid budiyɨn mɨ ha naokɨngugunankaiiyɨn wɨ siir hɨriinan nwowi mɨ sɨma wɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiirar sɨbgu wakaeyokna api.
15 Taitas iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ kanakar nwowɨm sɨma kɨriir nokboɨn maɨrgɨmaɨrgikɨm. Mɨ krɨmiir nomiiyauɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugananɨm sɨmiir warar mɨ ɨkboɨn maɨrgɨmaɨrgikɨm. Mɨ kara Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saiiram srɨigɨn saeya wɨ kɨmakar nwowi. Ɨriig.