Ẹkwo
Émọsu
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ olu-opfu Émọsu. Émọsu yị lẹ ndu nche atụru, shi lẹ mkpụkpu Tekowa. Ọwaa bụ iphe, ọ phụru l'ọphulenya lẹ k'ẹhu ndu Ízurẹlu lẹ teke Uzáya bụ eze ndu Jiuda; tẹme Jierobowamu nwa Jiowashi bụru eze ndu Ízurẹlu. Ọ phụchaa ya; ọ nọada apha labọ; tẹme o rwua apha ono, alị nmajẹru jiijiijii ono.
Émọsu pfuru sụ:
“Chipfu nọkwa l'úbvú Zayọnu asụ ekiri
bya anọdukwapho lẹ Jierúsalẹmu ede ririri.
Ẹka ndu eche atụru anọduje eche atụru kpọshihu nkụ.
Tẹme elikota úbvú Kamẹlu nwụkota lwaa.”
Aphụ, aa-nụ ndu Arámu
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu Damasụkosu mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru iya oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle ẹphe chiwaru ndu Giladu pyaapyaa g'onye gude mgbọrígwè echishi ẹswa ereshi. Mu a-tụ ọku l'ụlo Hazẹlu; l'o tsua ụlo ụlo, Bẹnu-Hadadu kpụru kpụshia ike. Mu e-tsukashi iphe, e gude tụ-chia ọnu-abata mkpụkpu Damasụkosu. Mu emee gẹ ndu bu lẹ nsụda Avẹnu chịhu; yẹe onye ono, nọ lẹ mkpụkpu Bẹtu-Édẹnu gude mgbọro-eze l'ẹka ono. L'a kpụa ndu Arámu lẹ ndzụ lashịa alị Kiru.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.
Aphụ, aa-nụ ndu Filisitayinu
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu Gaza mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru phẹ oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle ẹphe kpụru ọha l'ophu lẹ ndzụ bya eworu phẹ ye l'ẹka ndu Edọmu. Mu a-tụ ọku l'igbulọ Gaza; l'o tsua ụlo ụlo, a kpụru kpụshia ike l'ime iya. Ndu bu lẹ mkpụkpu Ashịdodu bẹ mu e-me g'ẹphe chịhu; yẹe onye ono, nọ lẹ mkpụkpu Ashikelọnu gude mgbọro-eze l'ẹka ono. Mu eworu ẹka ghakpọo chiahaa ndu mkpụkpu Ẹkuronu kẹ gbaagbaa. Mu emekwaphọ gẹ ndu Filisitayinu lagbua l'iswi g'ẹphe ha.” Nokwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu bụ ono.
Aphụ, aa-nụ ndu Taya
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu Taya mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru phẹ oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle ẹphe tụkoru ọha l'ophu, bụ ndu a kpụru lẹ ndzụ woru ye l'ẹka ndu Edọmu; shi nno woru ọgbandzu ẹphe l'unwune phẹ nmaa phulaphula. 10 Mu a-tụ ọku l'igbulọ Taya; l'o tsua ụlo ụlo, a kpụru kpụshia ike l'ime iya.”
Aphụ, aa-nụ ndu Edọmu
11 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu Edọmu mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru iya oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle o gude ogu-echi chịa nwune iya ọso; ọphu ọ phụduru iya obu-imemini ililekpọo; kẹle ẹhu ghuẹru iya phọ eghu ẹhuka ẹhuka ghukwasẹru; tẹme obu-ọku nkiya bụru k'ojejoje. 12 Mu a-tụ ọku lẹ mkpụkpu Temanu; l'o tsua ụlo ụlo, a kpụru kpụshia ike, nọgbaa lẹ mkpụkpu Bọzura.”
Aphụ, aa-nụ ndu Amọnu
13 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu ndu Amọnu mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru phẹ oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle ụnwanyi, dụ ime l'alị Giladu bẹ ẹphe wachaaru ibe; opfu l'ẹphe eme g'oke alị phẹ kabaa ọsa. 14 Mu a-tụ ọku l'igbulọ mkpụkpu Raba; l'o tsua ụlo ụlo, a kpụru kpụshia ike l'ime iya. Noo teke aa-nọdu echi mkpu ọgu l'ẹka ọgu a-nọdu ada. Oke phẹrephere ezikwaphọ l'ẹka oke mini edze. 15 L'a kpụa onye eze phẹ lẹ ndzụ lashịa alị ọzo; yẹbedua yẹe ndu-ishi l'alị-eze iya.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.