2
Aphụ, aa-nụ ndu Mówabu
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu Mówabu mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru iya oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle o keru ọkpu onye eze ndu Edọmu ọku; jasụ ọ bụru ntụ. Mu a-tụ ọku lẹ Mówabu; l'o tsua ụlo ụlo, a kpụru kpụshia ike lẹ mkpụkpu Keriyotu. Mbụ lẹ ndu Mówabu a-nwụshihu l'ùtsú ùtsú a-nọdu adapheru phẹ nụ; mẹkpoo mkpu, aa-nọdu echiru phẹ; yẹe opu-ọgu, aa-nọdu egbu ẹhuka ẹhuka. Mu e-gbu onye eze phẹ; bya atụko ndu-ishi l'ime iya gbukọbe ẹphe l'iya.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.
Aphụ, aa-nụ ndu Jiuda
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu ndu Jiuda mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru phẹ oke-ẹhu-eghu mu azụ; kẹle ẹphe jịkaru ekemu Chipfu; ọphu ẹphe etsojedu iphe, ọ tọru ọkpa iya sụ g'e tsoje. Ọ bụru ụghoshi ono, nna phẹ jeru etsoru ono dephuru phẹ. Mu a-tụ ọku l'alị ndu Jiuda; l'o tsua ụlo ụlo, a kpụru kpụshia ike lẹ Jierúsalẹmu.”
Aphụ, aa-nụ ndu Ízurẹlu
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Eshinu ndu Ízurẹlu mewaru iphe-ẹji ẹto bya eye ẹka lẹ k'ẹno bẹ mu tee sephuẹkwaru phẹ oke ẹhu-eghu mu azụ; kẹle ndu Ízurẹlu reru ndu pfụberekoto gude reta mkpọla-ọchaa; bya eree ndu akpa nri gude reta akpọkpa ẹbo l'ẹchiko. Ẹphe azọje ndu ụkpa ọkpa l'ishi zọ-mia l'urwuku, nọ l'alị. Ọphu ẹphe ekpejeduru ndu eje iphe-ẹhuka ikpe, pfụru ọto. Nna yẹe nwa iya nọdu anọduje ejepfu nwamgbọko lanụ; shi nno tụrwua ẹpha mu ono, dụ nsọ ono. Ẹphe nọdu azẹjegbaa azẹe l'agụga iphe, bụ ọru-ngwẹja l'eli uwe, a sụberu l'itumo. Ẹphe nọdu anọduje l'ụlo agwa phẹ ono angụ mẹe, e retaru lẹ nre.
“Mu mebyishiru ndu Amọru l'iphu phẹ. Mbụ ndu hagbaa kẹ kpapherengu kpapherengu g'oshi sida; bya akpọo akpaa g'akpụrata. Mu mebyishia mebyi, ọ mịru l'elikota; bya emebyishia ọgbarabvu iya l'ụzo alị. 10 Mu shi l'alị ndu Ijiputu dua unu dufuta. Mu bya edua unu ụkporo apha labọ l'echiẹgu je emee g'unu lwụta alị ndu Amọru nworu. 11 Mu byakwaphọ bya ahọta ụnwu unu unwoke g'ẹphe bụru ndu mpfuchiru; bya ahọtakwapho ụnwu unu ụnwokorobya g'ẹphe bụru ndu dụru Chileke iche. ?Tọbudu eviya bẹ mu epfu-a; unubẹ ndu Ízurẹlu?” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.
12 “Obenu l'unu meru ndu ono, dụru Chileke iche ono; ẹphe ngụa mẹe; bya asụ ndu mpfuchiru g'ẹphe te epfuhẹ mpfuchiru. 13 Nta-a bụru gẹ mu bya abyazeta unu abyazeta ẹgube ono, ụgbo ivu abyazetajẹ mẹ e doo ya ereshi onoya. 14 Ndu ọkpa-ẹgwa taa nahụkwa; ọphu ndu ọkpehu dụ adụkwa iphe, ẹphe egude ọkpehu phẹ eme; ọphu ndu dụ ike ọgu a-dụkwa ike adzọ ndzụ phẹ. 15 Ndu maru agba apfụ taa pfụkwaru; ọphu ndu maru agba ọso a-dụkwa ike agbala; ọphu ndu agbajẹ ịnya a-dụkwapho ike adzọ ndzụ phẹ. 16 Mbụ je akpachaa l'onye dụ ike ọgu, bụ iya bẹ ọkpoma kachaa adụdu a-gbakwarụ ọto gbalaa mbọku ono.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.