3
Unu nụmakwa opfu-a, Chipfu pfuru gude epfubyishi unubẹ ndu Ízurẹlu-a; epfubyishi ndu ọnu-ụlo ono l'ophu, bụ ndu yẹbe Chipfu shi l'alị ndu Ijiputu dufuta onoya. Ọ sụru-a: “Ọ bụ unu kpoloko bẹ mu maru l'iphe, bụkpoo ipfu, nọkota lẹ mgboko l'ophu. Noo iphe, meru g'o gude mu je l'anụ unu aphụ ẹjo-iphe, unu eme g'ọ ha.”
Ozi onye mpfuchiru Chileke
Ụmadzu ẹbo ?ẹphe aswịje ọswi mẹ ọ bụdu l'ẹphe zụru mgbede l'ẹphe a-wata aswị ọswi?
Oduma ?ọonoduje l'ọswa sụa ekiri l'ẹbe o gude iphe, oo-ri?
Mbụ-a; ?nwegbele-oduma abajẹ hanyịhanyi l'ẹka o bu l'ẹbe abụ l'o nweru iphe, o guderu?
Ẹnu ?l'ọodalahuje l'ọ́nyà l'alị l'ẹka adụdu ọ́nyà, a gbabẹru iya tọo?
Ọ́nyà, a gbabẹru agbabẹ l'alị ?oosweje l'ẹbe abụ l'ọ dụru iphe, kpọ-sweru iya nụ?
E -gbuahaa opu lẹ mkpụkpu; ?ndzụ ta agụjedu ndu bu iya nụ tọo? ?Ẹphe ta anmajẹdu pyaapyaapyaa?
Teke ọla-l'iswi byapfutaru mkpụkpu; ?tọ bụdu Chipfu meru phẹ iya tọo?
Tororo bụ lẹ Nnajịuphu, bụ Chipfu ta adụdu iphe, oomeje l'ẹbe ekpuha idzu iya goshi ndu-ozi iya, bụ ndu mpfuchiru iya.
Oduma sụakwaru ekiri. ?Bụ onye a-sụ lẹ ya ta atsụdu ebvu?
Nnajịuphu, bụ Chipfu pfuakwaru opfu. ?Bụ onye a-sụ lẹ ya a-nọdu doo gẹ ya te epfu iphe, Chipfu pfuru?
Iphe-ẹji ndu Samériya
Raa ya arara l'iphe, bụkpoo ụlo, a kpụru kpụshia ike lẹ mkpụkpu Ashịdodu yẹle ọphu nọ l'alị ndu Ijiputu sụ phẹ: “Unu je edzukọo onwunu l'úbvú úbvú alị Samériya hụma ùtsú, ada l'ime iya; yẹle mkpawere, eeme ndibe iya!”
10 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Ẹphe ta amadụ g'eemeje iphe, dụ ree. Ụlo phẹ, a kpụshiru ike bụ iphe, jiru iya nụ bụ iphe, a natarụ l'omeliwe; yẹe iphe, a narụ lẹ nfụ.” 11 Ọo ya bụ lẹ-a; wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu baa: “Ọhogu l'a-gba alị ono ophorokpo; kwatsushia iphe, bụkpoo ụlo, akpụshiru ike; kwaa ọkwata l'iphe, bụkpoo ẹka unu kpụru o shihu dungudungu.”
12 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Ọ kwa g'onye eche atụru dụru ike nafụta atụru iya l'ọnu oduma; ọ bụru iphe, ọ nafụtaru kpoloko bụ nwoshi-ọkpa iya labọ; ọzoo nwibiribe nchị iya-a; nokwa g'aa-dzọta-beru ndu Ízurẹlu bụ ono; mbụ ndu ono, bugbaa lẹ mkpụkpu Samériya; nọgbaa l'igburọnu iphe-azẹe phẹ; yẹle nkuku ẹtemu phẹ.” 13 Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chileke epfu; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: “Unu nụmakwa iphe-a je agbaa ọnu-ụlo Jiékọpu ekebe: 14 Mbọku, mu a-nụ ndu Ízurẹlu aphụ atụpya, ẹphe tụpyaru mu bẹ mu e-mebyishi ọru-ngwẹja, nọgbaa lẹ mkpụkpu Bẹtelu. Mpu ọru-ngwẹja ono bẹ ee-chikwofu l'ọ daa l'alị. 15 Mu alashịa ụlo, ẹphe kpụru doberu ọnanwu; yẹe ọphu ẹphe kpụru doberu udzu-mini; mbụ l'ụlo ono, e gude eze-enyi mee omemma ono bẹ mu e-mebyishichaa; l'a kwatsushichaa ụlo-eli phẹ g'ọ ha.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.