4
Unu nụma opfu-a; unubẹ eswi alị Beshanu ono, nọgbaa l'úbvú Samériya; mbụ unubẹ ụnwanyi ono, emekpa ndu ụkpa ẹhu; tẹme ọ bụru ndu adụdu g'ọ dụ phẹ bẹ unu egwe uji; unu -gbẹshi; unu asụ nnajịuphu unu phẹ-a: “Unu nụ anyi mẹe g'anyi ngụa!” Nnajịuphu, bụ Chileke gudeakwa adụ nsọ iya ria angụ sụ: “Unu lekwa; ujiku lanụ bẹ ee-gudekwa ịkekee setachaa unu g'unu ha. Mbụ l'eegude ịkokoro, e gude anma ẹma nmatachaa ndibe unu ndu ọphu phọduru nụ. G'unu hakpọo nanụ nanụ bụru igbulọ bẹ ee-gbuwa chịru unu chịghaa. Ọ bụru ụzo ẹka aa-nọdu achị-phushi unu bụ l'ụzo Hamọnu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.
Ndu Ízurẹlu teke alwapfutadu Chileke
“Unu je mkpụkpu Bẹtelu je emee iphe-ẹji! Unu eje mkpụkpu Gilugalu je akabakpọo ya rọ ememe! Unu gweje ngwẹja unu l'ụtsu mbọku-mbọku! Unu pfụje oke-lanụ-l'ụzo-iri unu l'ime ujiku ẹto ẹto! Unu woru buredi, e yeru iphe, eekoje buredi woru kpọo ọku g'ọ bụru ngwẹja obunggo! Unu -nọdu anụ Chileke iphe kẹ mmanụ; unu arajẹ iya arara! Mbụ-a; unu pfua ya g'a nụma-dzuru; unubẹ ndu Ízurẹlu; kẹle ọo iphe ono bụ iphe, adụje unu ree ememe.” Nokwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu.
“Gẹ mu harụ unu; ọnu nri chihu unu l'iphe, bụkpoo mkpụkpu unu l'ẹhu l'ẹhu; bya emee; ọphu ọ dụdu mkpụkpu unu ọphu nri dụ; ọphu unu alwakwarụpho azụ lwapfuta mu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu. “Mu mekwarụpho g'igwe te edzehẹru unu mini teke ọ phọdukwaruro ọnwa ẹto tẹme l'eemeta iphe, emeberu l'alị. Ọ nọdu abụjeru mu -dzeeru mkpụkpu ọwa-a mini; mu ahaa ndu ọphuu. Igwe -dzee mini l'ẹgu ibiya ọwa; l'ọ haa ibiya ọphuu l'ọ kpọhu jegiri jegiri. Ndu mkpụkpu labọ ọzoo ẹto nọdu anọduje awụ gbiigbiigbi eje lẹ mkpụkpu lanụ eje achọ mini-angụngu; ọphu ẹphe ahụmajedu mini, a-sụru phẹ angụngu; ọphu unu alwakwarụpho azụ lwapfuta mu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu.
“Mu gudewaa nchacha-manụ yẹe atsụ-evu gude dapfu unu. Mu gude iya mee gẹ mgbabu unu yẹe opfu-vayịnu unu dabyiru iphoro. Igube bya atapyashịa oshi olivu unu; yẹe oshi figu unu; ọphu unu alwakwarụpho azụ lwapfuta mu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu.
10 “Mu bya emee g'ẹjo iphe-ememe wata unu ememe ẹgube ono, mu meru; o mee ndu Ijiputu ono. Mu gude ogu-echi gbushia ụnwokorobya unu; bya erwuta ịnya unu kpụa ya lẹ ndzụ. Mu bya atsụ-jia imi unu atsụ-ji l'ishishi iphe, shigbaa l'ẹka ndu ojọgu unu dọgbaaru; ọphu unu alwakwarụpho azụ lwapfuta mu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu.
11 “Mu harụ mkpụkpu unu mebyishia ẹgube ono, mu mebyishiru Sọdomu waa Gọmóra ono. Mbụ l'unu dụepho gẹ nkụ-ọku, a lọfutaru l'ẹka ọku eke iya; ọphu unu alwakwarụpho azụ lwapfuta mu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu. 12 “Ọo ya bụ lẹ-a; wakwa iphe, mu e-me unubẹ ndu Ízurẹlu baa. Tẹmanu-a; eshinu mu e-me unu iphe ono; unu kwakọbekwa akwakọbe ejepfu Chileke unu; unubẹ ndu Ízurẹlu!”
13 Ọ kwa onye ono,
bụ iya meru úbvú;
bya edobe phẹrephere;
mbụ onye ewojeru
iphe,
ọori kpuhaa goshi nemadzụ;
onye ono, emeje g'ụtsu
gbahụ ọchii;
tẹme ọ nọdu azọ garamu
garamu l'eli úbvú,
nọgbaa lẹ mgboko.
Ẹpha iya bụkwa Chipfu;
bya abụru Chileke,
bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike.