5
Erwubvu ẹhu ndu Ízurẹlu
Unu nụmakwa opfu-a; unubẹ ọnu-ụlo Ízurẹlu; mbụ erwubvu ẹhu unu-a, mu erwu-a:
“Ndu Ízurẹlu, bụ nwamgbọko
ono yẹe nwoke teke
akwaswee ono
daakwaru darwua alị;
ọphu ọ gbẹshibaekwa
ọzo.
A parụ iya haa l'alị l'ẹka
ọ dabyiru;
ọphu ọ dụdu onye palia ya.”
Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu baa: “Mkpụkpu, chị ụnu ojọgu labọ l'ụkporo ojọgu iri ejeru Ízurẹlu ọgu bụ iphe, oo-gude lwa bụ ụkporo ojọgu ise kpoloko. Mkpụkpu ọphu chịkwanu ụkporo ojọgu ise eje bụru ojọgu iri a-lwa.”
Wakwa iphe, Chipfu epfu anụ ọnu-ụlo Ízurẹlu: “Unu chọo mu; dzụru ndzụ. Unu ba achọkwa Bẹtelu! Ọphu unu ejekwa Gilugalu! Unu ta atụgbukwa jeshia Biye-Sheba! Kẹle ndu Gilugalu bẹ aa-kpụkwa lẹ ndzụ; l'e mee Bẹtelu; ọ tọ dụdu iphe, ọo-bụ.”
Unu chọkwaa Chipfu dzụru ndzụ. Ọdumeka bẹ ọo-gbakwa ọnu-ụlo Jiósẹfu ophorokpo g'ẹka ọku etsu. Mbụ l'oo-tsu iya tsufu; ọ tọ dụdu onye a-sụru iya egbota lẹ Bẹtelu. Nshịo unubẹ ndu ono, ewojeru ikpe, pfụru ọto mee iphe, atsọ ilu ono; tẹme unu nọdu ewojeru apfụbekoto gwọo l'alị.
Onye ono, bụ iya meru
kpokpode,
bụ Puleyadesu;
bya abụru iya meru
kpokpode, bụ Orayọnu;
onye emeje tsụkiribaa
ọchii l'ọ bụru ìphóró
nchi-abọhu;
tẹme ọ nọdu ejikputeje
eswe mee ya l'ọ bụru
ẹnyashi;
onye ekuje mini,
dọru l'eze-ẹnyimu oku;
l'ọ bya eworu iya
dzeeru eliphe l'ophu;
ọ kwa Chipfu bụ
ẹpha iya.
Onye emeje gẹ mkpurupyata
lọo vaa sọ-kpute ndu
ike dụ;
tẹme ọ nọdu emeje gẹ
mkpụkpu,
a kpụ-pheru igbulọ
mgburugburu bụru
mkpurupyata.
10 Onye abajẹru unu mba l'edupfu bẹ unu akpọje ashị; tẹmanu ọ bụru onye epfuje ire-lanụ bẹ unu anọduje akpọfu akpọfu. 11 Ọo ya bụ lẹ-a; eshinu unu azọje ndu ụkpa tọlitoli; tẹme unu nọdu ekebutajẹ phẹ g'ẹphe nụ unu ereshi; bẹ a makwarụ-a l'unu pyịshiru mkpuma gude kpụshia ụlo; obenu l'ọ tọ dụdu ọphu unu e-bu. A makwarụ-a l'unu kọwaru opfu-vayịnu, dụ ùbvù l'ẹnya; obenu l'unu taa ngụdu mẹe, shi iya nụ; 12 kẹle mu maru g'emeswe, unu mesweru habe igwerigwe; bya amaru g'iphe-ẹji, unu meru habe shii. Unu anọduje emekpa ndu pfụberekoto ẹhu; tẹme unu nọdu anọduje eri ụphalazu; tẹme ọphu unu ekpejedu ndu ụkpa ikpe, pfụru ọto l'edupfu. 13 Ọo ya bụ l'onye nweru egomunggo e-dobejeẹpho ọnu doo mẹ ọ dajẹwaa nno; kẹle teke ono bụkotakwa ẹjo mbọku.
14 Unu chọje iphe, du ree; g'ọ tọ bụ iphe, dụ ẹji; k'ọphu unu a-nọdu ndzụ. Noo teke Chipfu; mbụ Chileke, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike e-swiru unu; ẹgube ono, unu asụje l'o swiru unu nta-a ono. 15 Unu kpọo ẹjo-ememe ashị! Unu eyee eme iphe, dụ ree obu! Unu kpeje ikpe, pfụru ọto l'edupfu; ?a maru; ?Chipfu; bụ Chileke, mbụ Ọkalibe-Kakọta-Ike a-phụru unu obu-imemini; mbụ unubẹ nwa ndu ọphu phọduru nụ lẹ ndu ọnu-ụlo Jiósẹfu.
16 Ọo ya bụ lẹ-a; wakwa iphe, oopfu; mbụ Nnajịuphu, bụ Chipfu; bya abụru Chileke; bụru Ọkalibe-Kakọta-Ike: “Ụzu-ẹkwa a-nọdu atụ l'iphe, bụkpoo gbororo. Ẹkwa aphụ anọdu ada l'edupfu l'edupfu. L'e kua ndu akọje opfu g'ẹphe bya adọbe ẹkwa raahaa; kua ndu maru aka ẹreshi ẹkwa g'ẹphe bya akwashịa ẹkwa ike. 17 Ụzu-ẹkwa a-nọdu atụ l'ẹkameka, a kọru opfu-vayịnu; kẹle ẹka unu dọru bẹ mu a-bya eshijaa ẹbo ghata.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.
18 Nshịo unubẹ ndu ọogu g'asụ l'eswe kẹ Chipfu rwuwaru! Sụ-a; ?bụ gụnu kparụ iphe, eswe Chipfu agụ unu ẹgu? Mbọku ono a-bụkwaru ọchii; ọ tọo bụkwaru ìphóró. 19 Ọo-dụ g'ẹgube-a, aa-sụ lẹ nwoke nahụru oduma; o gbapfu agụ. Ọ nahụ ono bya abahụ l'ụlo iya je anọdu woru ẹka tụ-kobe l'igbulọ; agwọ bya ataa ya. 20 Eswe Chipfu a-bụkwaru ọchii; ọ tọo bụkwaru ìphóró. Mbụ l'ọo-gbakọta tsụkiribaa; k'ọphu bụ l'ìphóró taa dụkpodaa ya ililekpọo.
21 “Ọbo-iphe, unu abọru mu bẹ mu kpọkwaru ashị; tẹme ọphu mu anatakwaru iya; ọphu edzukọ, unu edzukọjeru mu adụjeekwa mu ree. 22 A makwarụ-a l'unu egweje ngwẹja-akpọ-ọku nụ mu; unu ewota ngwẹja-nri gude bya mu agwagwa; obenu lẹ mu ta anatajẹdu iya. Unu -họtachakponu iphe ahọta gude bya egweeru mu ngwẹja-ẹhu-guu; ọ tọ dụkwa iphe, mu a-gụbe iya. 23 Wofukwaru mu ụzu ono, dụ l'ebvu ono, unu agụ ono; kẹle mu ta angabẹjekwa nchị k'anụma iphe, nkwa unu ada. 24 Obenu lẹ-a; g'ikpe, pfụru ọto watanụ asọ gborogboro gẹ nggele! G'apfụbekoto watanụ asọ g'ẹnyimu, ta asọ-buhujedu asọ-buhu!
25 “Sụ-a; unubẹ ọnu-ụlo Ízurẹlu; ụkporo apha labọ bẹ mu l'unu nọru l'echiẹgu. ?Unu shi agwajẹ mu agwagwa l'ẹka ono? Tọo ?unu shi anụje mu iphe? 26 Obenu lẹ nta-a bụ iphe, unu kpọru obu yeru bụ nshi onye eze unu, bụ Sakutu; yẹe iteshi ibe unu, bụ Kayịwanu; mbụ kpokpode ono, unu gwọtaru l'onwunu ono. 27 Noo g'o gude mu je l'eme g'a kpụa unu lẹ ndzụ je aghaa mkpụkpu Damasụkosu aghagha tụgbua.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono; mbụ onye ono, ẹpha iya bụ Chileke bya abụru Ọkalibe-Kakọta-Ike.