6
Ọshi, akụru ndu akpa ntụsaru-ẹhu
Nshịo unubẹ ndu akpa ntụsaru-ẹhu l'úbvú Zayọnu; mẹkwapho unubẹ ndu nọ l'úbvú Samériya arị l'ọ tọ dụedu iphe, adụ ike eme unu; mbụ unubẹ ndu a maru amaru, shi l'ọha, bụ ishi ọha l'ophu, bụ ndu ono, ọnu-ụlo Ízurẹlu anọduje ejepfu. Unu jenụ mkpụkpu Kalune je ahụma g'ọ gbaru! Unu eshi l'ẹka ono jeshia Hamatu; mbụ eze mkpụkpu ono! Unu eshikwaphọ l'ẹka ono jeshia Gatu, bụ mkpụkpu ndu Filisitayinu! ?Unu kakọta alị-eze-a g'ẹphe ha ree too? ?Alị phẹ ka k'unu ọsa tọo? Mbụ unubẹ ndu woru ẹjo mbọku dobe ụzenya ụzenya; ọ bụru okposhi omeliwe bẹ unu pataru dobe onwunu ntse ntse. Ndu bụ iphe, ẹphe azẹje azẹe bụ iphe-azẹe, e gude eze-enyi memaa. Tẹme ẹphe nọdu azẹje manyọo l'iphe-azẹe phẹ. Nri, ẹphe erije bụ anụ ụnwu-atụru, shigbaa l'igwe atụru phẹ; yẹe ụnwu-eswi, shigbaa l'ikpoto eswi phẹ. Ndu anọduje agụ-phe jogojogojogo ebvu akpọ une eye iya; emeshigbaa iphe ọ̀phúú, e gude agụ ebvu gẹ Dévidi. Iphe, unu egudeje angụ mẹe bụ eze ụwaka. Ọ bụru manụ, kachaa eshi mkpọ bẹ unu anyịje. Obenu l'unu ta agụjedu aphụ ọla-l'iswi-a, ọnu-ụlo Jiósẹfu ala-a. Noo g'o gude unu je l'abụru ndu mbụ, ee-vuru ụzo kpụa lẹ ndzụ. Ọbo-iphe ndu ono, azẹje manyọo ono abụru bugemu.
Chipfu akpọfu eku-onwonye kẹ ndu Ízurẹlu akpọfu
Nnajịuphu, bụ Chipfu gudewaa onwiya ria angụ; mbụ lẹ Chipfu ono, bụ Chileke; bya abụru Ọkalibe-Kakọta-Ike ono pfuwaru sụ: “Eku-onwonye, oshilọkpa Jiékọpu eku bẹ mu akpọfu akpọfu. Mbụ l'ụlo ụlo, ẹphe anọduje zeeru ndzụ g'ọ ha bẹ mu kpọru ashị. Noo g'o gude mu je l'eworu mkpụkpu-a; yẹe iphemiphe, dụ iya nụ ye l'ẹka ndu ọhozo.”
Teke ụmadzu iri phọduru l'ụlo lanụ; ẹphe anwụhukwapho. 10 Teke abụbu phẹ, bụ onye a-kpọshi odzu phẹ ono ọku byaru g'ọ chịta phẹ chịfu l'ụlo ono; ọ jịa onye domikwadụru onwiya l'ẹka ono sụ iya: “?O nweru onye gụ l'iya nọ l'ẹka ono?” Ọ sụ: “Waawaa-o!” L'ọ sụ: “Ngwa; dobeẹkwapho ọnu ngu doo! G'anyi te ejekwa ekusweta ẹpha Chipfu!”
11 Kẹle Chipfu sụwaru l'o noo g'ọo-dụ. O je l'etsukpọshichaa oke ụlo ono etsukpọshi; tsukpọshia ndu ọphu bụ ụlo nshịi l'ọ dakaa nanụ nanụ. 12 ?Ịnya agbajẹ ọso l'ẹka dụ mkpuma mkpuma? Tọo ?eegudeje eswi akọ ọkoro l'ẹgube ẹka ono? Obenu l'unu mewaru ikpe, pfụru ọto; ọ bụru iphe, egbu egbugbu; bya emee akpụru, apfụbekoto a-mị; ọ bụru iphe, atsọ ilu.
13 Unu ete ẹswa l'ẹka unu lwụtaru mkpụkpu Lodeba. Tẹme unu nọdu asụje: “?Tọbudu l'ike ọkpu k'anyi bẹ anyi gude lwụta mkpụkpu Kanayimu?”
14 Wakwa iphe, oopfu; mbụ Chipfu, bụ Chileke; bya abụru Ọkalibe-Kakọta-Ike: “Mu e-je akpatsu ọha, a-bya etso ngu ọgu; gụbe ọnu-ụlo Ízurẹlu. Ẹphe e-meẹ ngu phọ ewere; e -shi lẹ mkpụkpu Lebo-Hamatu jasụ lẹ nsụda Araba.”