7
Igube; waa ọku; waa iphe, eegudeje akpụ igbulọ g'ọ pfụru ọto
Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu goshiru mu baa: Oodozi igube, a-bya bya atapyashịa iphe, e meberu l'alị, e-fushi ome mẹ a -kpatachaẹpho kẹ mbụ. Kẹ mbụ ono bụ ọphu aanụje eze kẹle ọ bụ iphe, rwuberu iya nụ. Tọbudu iya bụ; ẹphe tụkoepho iphemiphe, futaru l'alị tafụ. Mu chia mkpu sụ: “Gụbe Nnajịuphu, bụ Chipfu; gụnaa nvụ jiko! ?Dẹnu g'ụnwu Jiékọpu e-shi wafụ l'ẹbe abụ l'ọ barụ ishi?”
Ọ bụru iya bụ lẹ Chipfu agbanwee ẹka l'eme iphemiphe ono. Chipfu bya eyee ọnu sụ: “Ọwaa taa nwụkwa!”
Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu goshiru mu baa: Nnajịuphu, bụ Chipfu kuru ọku, enwu enwunwu oku gẹ ya gude iya kpee ikpe. Ọ bya etsua jasụ Eze Ẹnyimu tashịhu; alị kpọshihu nkụ. Tọbudu iya bụ; mu chishia mkpu sụ: “Gụbe Nnajịuphu, bụ Chipfu; te emehẹnu jiko! ?Dẹnu g'ụnwu Jiékọpu e-shi waa l'ẹbe abụ l'ọ barụ ishi?”
Ọ bụru iya bụ lẹ Chipfu agbanwee ẹka l'eme iphemiphe ono. Nnajịuphu ono, bụ Chipfu bya eyee ọnu sụ: “Ọwaa taa nwụkwapho!”
Wakwa iphe, o goshiru mu baa: Chipfu pfụru l'agụga igbulọ. Ọ bụru iphe, o gude l'ẹka bụ iphe, eegudeje akpụ igbulọ g'ọ pfụru ọto. Ọ bụru iphe, eegudeje akpụ igbulọ ono bẹ e gude kpụa igbulọ ọbu. Chipfu bya ajịa mu sụ mu: “Émọsu; ?bụ gụnu bẹ ị hụmaru?”
Mu sụ iya: “Ọ kwa iphe, eegudeje akpụ igbulọ g'ọ pfụru nhamụnha.”
Tọbudu iya bụ; Nnajịuphu ono bya asụ mu: “Lekwa; mu e-woru iphe, eegudeje akpụ igbulọ g'ọ pfụru ọto dobe l'echilabọ ndu Ízurẹlu. Mu taa haẹdu phẹ ọzobaa gẹ mu ta anụ phẹ aphụ. Ẹka aagwajẹ iphe agwagwa ono, Áyizaku doberu ono bẹ ee-mebyishikọta. L'a bya etsukpọshia ẹka ndu Ízurẹlu doberu nsọ. Ọ bụru ogu-echi bẹ mu e-gude tsoo ọnu-ụlo Jierobowamu ọgu.”
Émọsu yẹe Amazaya
10 Tọbudu iya bụ; Amazaya, bụ onye uke, l'agwa iphe lẹ Bẹtelu bya ezia ozi g'e je ezia onye eze ndu Ízurẹlu, bụ Jierobowamu sụ iya: “Émọsu nọakwa l'echilabọ ọnu-ụlo Ízurẹlu gẹdegede achịru ngu ẹjo-idzu. Alị ta asụekwa akụbe iphe, oopfu. 11 Lẹ-a; wakwa iphe, Émọsu epfugbaa baa: ‘Ọ kwa ogu-echi bẹ ee-gude gbua Jierobowamu; ọphu ọ dụkwa iphe, e-me g'a ta kpụ ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ chịru phẹ lụfu l'alị phẹ gẹdegede.’ ”
12 Amazaya bya agbẹshikwapho bya ejepfu Émọsu je asụ iya: “Tụgbua lụfu l'ẹka-a gụbe nwọphu aphụ ọphulenya! Tụgbua laphu azụ l'alị ndu Jiuda; je anọdu l'ẹka ono kpata nri, ii-ri; nọdu l'ẹka ono pfu iphe, iipfu! 13 Ba nọduekwa lẹ Bẹtelu sụ l'i pfuchiru Chileke; kẹle ẹka ono bụkwa ẹka dụru eze lẹ nsọ; tẹme ọ bụru ẹka ndu Ízurẹlu kpụru eze-ụlo phẹ.”
14 Noo ya; Émọsu bya eyeeru Amazaya ọnu sụ iya: “Mu te eshikwa bụru onye mpfuchiru; ọphu ọ bụkwa onye mpfuchiru nwụru mu. Ọ kwa onye eche atụru bẹ mu shi bụru; bya abụru onye akọ opfu oshi sịkamo. 15 Tọbudu iya bụ; Chipfu bya ekua mu l'ẹka mu nọ eche atụru bya asụ mu gẹ mu tụgbua je epfuchiru iya opfu ẹhu ndibe iya, bụ ndu Ízurẹlu. 16 K'ọphu bụ lẹ-a; nụmakwa Opfu Chipfu. G'ị sụru gẹ mu te epfuhẹkwaru opfu Chileke nụ ndu Ízurẹlu; gẹ mu haa epfu opfu ẹhu ọnu-ụlo Áyizaku. 17 Ọo ya bụ lẹ-a; wakwa iphe, Chipfu epfu baa: Nyee ngu e-mechakwaa wata agba ụkpara l'ọma mkpụkpu; tẹme ọ bụru ogu-echi bẹ ee-gude gbushia ụnwu ngu unwoke mẹ ụnwu ngu ụnwanyi. Alị ngu bẹ aa-tụ̀ atụ̀tù gude washịaru ndu ọzo; tẹme gụbedua l'onwongu bụ l'alị ndu amadụ Chileke bẹ ii-mechaa nọdu nwụhu. Ọzo bụ lẹ ndu Ízurẹlu ta adụdu iphe, ee-me g'a ta kpụ phẹ lẹ ndzụ chịru phẹ chịfu l'alị phẹ.”