8
Nkata akpụru-iphe, charu achacha
Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu goshiru mu baa: nkata, akpụru-iphe, charu achacha jiru ejiji. Ọ bya ajịa mu sụ mu: “Émọsu; ?bụ gụnu bẹ ị hụmaru?”
Mu sụ iya: “Ọ kwa nkata, akpụru-iphe, charu achacha jiru ejiji.”
Tọbudu iya bụ; Chipfu sụ mu: “Teke ikpazụ kẹ ndibe mu bụ ndu Ízurẹlu rwuakwaru. Ọphu mu ahaẹkwa phẹ ọzobaa gẹ mu ta anụ phẹ aphụ.” Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu baa: “O -rwua mbọku ono bẹ ebvu, aagụje l'eze-ụlo Chileke-a l'a-bụru ụzu-ẹkwa bẹ aa-nọdu atụ iya. Odzu bẹ a-dụ igwerigwe igwerigwe dakaa l'ẹkameka. Ẹkameka adaa nyọnyoronyo.”
Aanụ ndu Ízurẹlu aphụ
Unu nụmakwa iphe-a; unubẹ ndu azọtoshi ndu adụdu g'ọ dụ phẹ; tẹme unu nọdu eme gẹ ndu akpa nri l'alị unu bvụebe; mbụ unubẹ ndu asụje: “?Bụnaa teke ole bẹ Ọbo Ọnwa-ọ̀phúú a-bvụnaa; k'ọphu anyi a-wata ere ereshi? ?Bụnaa teke ole bẹ eswe-atụta-unme a-bvụnaa; k'ọphu anyi a-wata azụ witi?” Ẹphe nọdu emeje tinu ereshi phẹ l'ọ lwa alị; mee aswa iya l'ọ ka shii; bya egude iphe, aatụ̀je iphe, e meru l'ụgho gude eme ndiphe mkpurukpuru-ẹnya. Unu egudeje mkpọla-ọchaa zụa aswa ishi ndu akpa nri. Teke ọ bụ onye adụdu g'ọ dụ iya; unu achịta nwa akpọkpa labọ gude zụa aswa ishi iya. Unu nọdu akpọtaje witi ndu ọphu e gege awụshi awụshi gwakọbe l'ọkpobe iya ree.
Chipfu gudekwa l'oshilọkpa Jiékọpu phẹ eku onwophẹ ria angụ sụ: “Mu ta abyakwa azọha iphe, ẹphe meru. Iphe-a e-mechakwaa mee alị anmaa jiijiijii. Iphe, bụkpoo ndu bu iya nụ anọdu agụ aphụ iya. Alị-a l'ophu a-bya utso. Aa-kpatsu iya l'ọ bya kụlakula g'utso; l'ọ bya alaẹkwapho pyẹtee g'ẹnyimu ndu Ijiputu.”
Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu baa: “O -rwua mbọku ono bẹ mu e-me g'ẹnyanwu rịba l'echi eswe; mee eliphe l'ophu agbahụ ọchii l'echilabọ eswe. 10 Ọbo-iphe, unu abọje bẹ mu a-gbanwe g'unu wata atụ ụzu-ẹkwa. Mu agbanwee ebvu ono, unu agụje ono g'ọ bụru erwubvu. Mu e-me unu g'unu hakọta unu anmakọtaru uwe-aphụ; kpụshikota ishi anwụhu. Mu emee mbọku ono g'ọ dụ unu g'onye agụ aphụ nwa nwoke lanụ, ọ nwụtaru kpoloko, nwụhuru nụ. Eswe mbọku ono -bya abvụ bẹ ọo-tsọkotaepho ilu ilu.”
11 Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu baa: “Mbọku abyakwa; mbụ mbọku, mu e-me g'ẹgu wata eme l'alị-a. Ẹgu, mu epfu opfu iya ta abụkwa ẹgu nri; ọzoo ẹgu mini. Obenu l'ọo ẹgu anụma opfu kẹ Chipfu. 12 Nemadzụ e-tsoru aghaphe; o -shi l'ẹnyimu ọwa-a; l'ọ daghaa ẹnyimu ọphuu; l'o shi l'isheli; l'ọ ghaphee jeshia l'ụzo ẹnyanwu-awawa l'ẹka ẹphe achọ ẹka ẹphe a-nụma opfu kẹ Chipfu; ọle ẹphe taa hụmadu iya. 13 O -rwua mbọku ono bẹ ẹguru nwanyị, ama ntụmatu; yẹe nwokorọbya, gbashịru ike ntụmatu a-tụlwahu l'ẹka ẹkpiri akpọ phẹ jegiri jegiri. 14 Ndu ono, gude ẹbyi kẹ Samériya ria angụ ono; mbụ ndu ono, asụje: ‘Eshinu agwa ndibe gụbe Danu nọ ndzụ g'ọ nọ iya-a’; ọzokwanu: ‘Eshinu agwa ndu Biye-Sheba nọ ndzụ g'ọ nọ iya-a’; ndu ono a-dakọta; ọphu ẹphe abyadụ agbẹshibaa agbẹshi.”