9
Ndu Ízurẹlu bẹ ee-mebyishikwa
Mu phụru ọphulenya hụma Chipfu l'ẹka ọ pfụru l'agụga ọru-ngwẹja epfu sụ: “Chia iphe l'eli mkpotsu itso, gude eze-ụlo-a; k'ọphu ọkpa-ụlo iya l'ophu a-nmakọta jiijiijii. G'o nwukpọshihu daa l'eli ishi onyemonye. Nwa ndu ọphu phọduru nụ bụru ogu-echi bẹ mu e-gude gbushia phẹ. Ọ tọ dụdu mẹ onye lanụ anahụ nụ. Ọphu ọ dụdu onye ọphu byaru agbala nụ. Ọ tọ dụdu m'obeta ẹphe tụchakpoo nsụ tụ-rwua alị-maa; mu eyekwaphọ ẹka l'ime ẹka ono gụta phẹ. Ọphu ọ dụdu m'obeta ẹphe nyihu eli nyirwua imigwe; mu eshikwaphọ l'ẹka ono lọ-zeta phẹ. Ọ tọ dụdu m'obeta ẹphe je edomia onwophẹ l'eli úbvú Kamẹlu; mu achịlekwaa nta-a phẹ chirwua ẹka ono je akpụfuta phẹ. Ọphu ọ dụdu m'obeta ẹphe je edomia onwophẹ l'ọhu eze-ẹnyimu; mu akaru ẹjo agwọ l'o je l'ẹka ono je atagbushia phẹ. Ọ tọ dụdu m'obeta ndu ọhogu phẹ kpụchaa phẹ lẹ ndzụ lashịa alị phẹ; noo ẹka mu a-karụ ogu-echi l'o je aphụa phẹ tẹerii. Mu a-tabẹe phẹ phọ ẹnya gẹ mu mee phẹ ẹjo-iphe; ọ tọ bụkwa gẹ mu meeru phẹ ree.”
Ọ kwa Nnajịuphu, bụ
Chipfu; bya abụru
Ọkalibe-Kakọta-Ike;
onye abụjeru;
o -denyi eliphe l'ophu ẹka;
l'ọ dazeshihu;
iphemiphe, bu iya nụ
agụahaa aphụ;
alị-a l'ophu abyaa
utso g'ẹnyimu Nayịlu;
e -mechaa l'ọ daa rịgbidii
gẹ nggele alị Ijiputu.
Mbụ onye kpụshiru
ụlo-eli iya dobe l'imigwe.
Ọ bụru eliphe bẹ ọ tụru
ọkpa ụlo ọbu;
onye ekuje mini,
dọru l'ẹnyimu oku;
l'ọ bya eworu iya
dzeeru eliphe l'ophu;
ọ kwa Chipfu bụ
ẹpha iya.
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Unubẹ ndu Ízurẹlu; unu lẹ ndu Kushi; ?unu ta abụdu mu iphe lanụ? ?Tọbudu alị Ijiputu bẹ mu jeru je eduta ndu Ízurẹlu; bya eje eduta ndu Filisitayinu l'alị Kafụto; bya edutakwaphọ ndu Arámu l'alị Kiru? Tororo, mu egbuẹru iya phọ unu bụ l'ẹnya Nnajịuphu, bụ Chipfu dụkwa l'ẹhu alị-eze ono, ẹjo-iphe dụ ono; mbụ lẹ mu e-mebyishikọta iya g'ọ tọ dụhe lẹ mgboko-a. Obenu l'ọnu-ụlo Jiékọpu bẹ mu tee mebyishikwa.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu.
“Noo kẹle mu a-tụ ekemu; mu abya anma ọnu-ụlo Ízurẹlu yigayiga nmakofu iya l'echilabọ ọhamoha ọzo woru iya yọo ayọyo lẹ n-yọ ẹgube-a, aayọje ereshi-a; obenu l'ọ tọ dụdu g'ọ ka mma l'ọo akpụru iya lanụ erwu l'alị. 10 Iphe, bụkpoo ndu iphe-ẹji, nọkota l'echilabọ ndibe mu l'a-lakọta l'ogu-echi; mbụ iphe, bụkpoo ndu ono, anọduje epfu sụ l'eze iphe-ẹhuka tee shiswetakwa ẹka ẹphe nọ; ọphu ọ byapfutakwa phẹ.”
Eedophu ndu Ízurẹlu azụ l'ọnodu phẹ
11 “O -rwua mbọku ono bẹ mu e-kpukwakwa ụlo-ẹkwa Dévidi ono, daru adada ono. Mu emekwaa iphe, bụkpoo ẹka o mebyihuchaaru emebyihu; bya emekwaa ya g'ọ tọ bụhe ochobu; mbụ mee ya l'ọ dụ g'o shi adụjehawaa; 12 k'ọphu nwa ndu wafụru nụ lẹ ndu Edọmu a-bụru okiphe phẹ; yẹe iphe, bụkpoo ọhamoha, bụ ndu eeku ẹpha mu.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu; mbụ onye bụ iya e-me iphemiphe-a.
13 Wakwa iphe,
Chipfu epfu baa:
“Mbọku abyakwa;
mbụ mbọku,
ee-gudekwadụ g'e
metabẹbe iphe, e meberu
l'ẹgu;
ndu ọkoro awatawaa
ọkoro;
tẹme onye azọshi
akpụru vayịnu evuru
onye emebe iphe l'alị ụzo.
Mẹe ọ̀phúú eshichaa
l'eli úbvú atashị paapaa;
mbụ shi l'eli òbvù asọ
gborogboro.
14 Ndibe mu ono,
bụ ndu Ízurẹlu ono,
a kpụru lẹ ndzụ ono bẹ
mu e-duphutachaa azụ.
Ẹphe abya akpụkwachaa
mkpụkpu ono,
shi bụgbaaru ochobu ono;
bya ebuchishia ya ọzo.
Ẹphe akọahaa opfu-vayịnu;
ngụahaa mẹe, shi iya nụ.
Ẹphe agbahaa mgbabu;
riahaa akpụru-iphe,
e meberu iya.
15 Mu eworu ndu Ízurẹlu
dzaa adzadza l'alị
phẹ gẹdegede.
Ọphu a byadu ephefubaa
phẹ ephefu l'alị ono,
mu nụru phẹ ono.”
Nokwa iphe, Chipfu
bụ Chileke unu epfu
bụ ono.