4
Ọvuma, Jiona avụru Chileke
Iphe ono dụ Jiona ẹji ntụmatu. O ghuahaa ya eghu. Ọ bya epfuahaa nụahaa Chipfu sụ: “Gụbe Chipfu; ?tọ bụdu iphe-a bẹ mu pfuru teke mu nọ l'alị anyi-a? Ọ kwa iphe-a meru g'o gude mu mee ẹgwegwa jeshia mkpụkpu Tashishi; kẹle mu maru l'ị bụ Chileke, menụkaru eze-iphe-ọma; tẹme ị nọdu aphụje obu-imemini; ọphu ẹhu eghujedu ngu eghu ẹgwegwa; tẹme ị nọdu eyeje obu yegharụ iya ẹka; ị bụru Chileke, e tee ekwojedu gburumu mee gẹ nemadzụ bụru ọla-l'iswi. Nta-a; gụbe Chipfu; gbua mu egbugbu; kẹle anwụhu ka mu ree eme l'anọdu ndzụ.”
Obenu lẹ Chipfu yeru iya ọnu sụ iya: “Ẹhu-eghu ọwa-a, eghu ngu nụ-a ?ọ gbaru ngu-a?”
Jiona tụgbua je anọdu anọo l'ẹka lanụ lẹ mgboru mkpụkpu ono; l'ụzo ẹnyanwu-awawa iya. O je je atụaru onwiya mkpu l'ẹka ono; bya eje anọdu lẹ mkpula iya leahaa ẹnya gẹ ya maru iphe, e-mechaa mee mkpụkpu ono. Tọbudu iya bụ; Chipfu, bụ Chileke bya emee gẹ vayịnu futa l'ẹka ono; bya emee ya; ọ bachishia ẹkameka lẹ mkpula ẹka Jiona nọ bya emee g'ìbvù dụ l'ẹka ono gẹ Jiona ta aghahẹ chịrichiri. Vayịnu ono mee; ẹhu tsọahaa Jiona ụtso shii. Obenu l'o beru l'ụtsu; lẹ nchitabọhu iya; Chileke bya eye ụnwu-ẹhu; ọ bya atanwụa vayịnu ono; ọ nwụlwashihukota. Tọbudu iya bụ; anwụ chifuẹpho; Chileke bya awata ezi oke phẹrephere ụguru, shi l'ụzo ẹnyanwu-awawa; tẹme anwụ chiahaa Jiona ịgbangu ịgbangu l'ishi; k'ọphu meji tọfuaharu iya atọfu. Ọ dụ iya g'a sụ lẹ ya nwụhuru. Ọ sụ: “Anwụhu kaakwa mu nụ ree eme l'anọdu ndzụ.”
Tọbudu iya bụ; Chileke bya asụ Jiona: “?Ọ gbaru kẹ g'ẹhu wata ngu eghu eghu lẹ kẹ vayịnu ono tọo?”
Ọ sụ iya: “Ee! Ẹhu eghukwa mu eghu. Mbụ l'iphe, agụ mu nụ nta bụkwa anwụhu.”
10 No iya; Chipfu bya asụ iya: “?Ị hụmaru gẹ kẹ vayịnu-a atsụ-be ngu l'ẹhu; l'ẹbe abụ l'ọo ngu kụru iya; ọphu ọ bụdu ngu meru iya ọ baahaa ụba. Nchi byaru abọhu; o futawaa. Nchi bya l'abọhu ọzo; ọ nwụhuwaa. 11 Obenu lẹ mkpụkpu Ninive bẹ ndu bu iya nụ daghataru ụkporo ụnu ụmadzu iri l'ise*, bụ ndu amadụ onwophẹ ẹkicha; ọzoo ẹkutara; ẹphe nwekwarụpho ikpoto eswi. ?Bụ eze mkpụkpu, ha ẹgube ono bẹ mu tege aphụduru obu-imemini tọo?”
* 4:11 4:11 Bụ iya bụ 120,000 lẹ mbekee.