Ẹkwo
Mayịka
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ ozi, Chipfu ziru Mayịka; onye shi lẹ mkpụkpu Morẹshetu; teke Jiótamu bụ eze ndu Jiuda; yẹle teke Éhazu bụ eze, ndu Jiuda kwaphọ; wakwaphọ teke Hezekáya bụ eze, lẹ Jiuda ono. Ọ kwa ọphulenya, ọ phụru l'opfu ẹhu ndu mkpụkpu Samériya yẹe ndu mkpụkpu Jierúsalẹmu.
Unubẹ ndiphe;
unu nụmakwa-o!
Gẹ mgboko l'ophu ngabẹkwa
nchị;
mẹkpoo onyemonye,
bu iya nụ!
Gẹ Nnajịuphu, bụ Chipfu
gbẹkwa l'eze-ụlo iya,
dụ nsọ gbaa unu
ekebe.
Ikpe, eekpe ndu Samériya
yẹe ndu Jierúsalẹmu
Sụ-a; lekwa! Chipfu shikwa
l'ẹka o bu ebubu abya.
Oo-bya bya azọo garamu
garamu l'eli-úbvú
l'eli-úbvú, nọgbaa l'eliphe.
Úbvú úbvú ono a-zashịhu
lẹ mkpula ọkpa iya;
nsụda nsụda
agbawashịhuchaa
agbawashịhu
g'ụ̀nwù, e doberu lẹ
mgboru ọku; gẹ mini,
shi lẹ mgbaze asọshihu.
Iphemiphe-a bụkota iphe, kparụ iya nụ bụ atụpya, oshilọkpa Jiékọpu tụpyaru Chileke; mbụ iphe-ẹji, ndu ọnu-ụlo Ízurẹlu meru. ?Bụ onye bẹ ụta dụru lẹ Jiékọpu tụpyaru Chileke? ?Tọbudu ndu mkpụkpu Samériya? ?Bụ onye bẹ ụta dụru lẹ ndu Jiuda meru iphe-ẹji? ?Tọbudu ndu mkpụkpu Jierúsalẹmu? “Noo g'o gude mu je emee mkpụkpu Samériya ikpọzu; ẹka aa-nọdu akọje opfu-vayịnu. Mkpuma igbulọ iya bẹ mu a-chịru ye lẹ nsụda ono. Mu emee g'ọkpa-ụlo iya zekpọshihu gheru ọnu. Iphe, bụ ntẹkpe, ndu Samériya doberu bẹ ee-tsu yọgiri yọgiri. Iphemiphe, aapfụje phẹ l'ụlo nshi bẹ ee-tsukọta ọku. Tẹme mu abya emebyishikọta iphemiphe, ọ kpụru akpụkpu dobe agwa agwagwa. Noo kẹle iphe ono, ọonoduje anakọ ono bụkota l'ẹka o shi bụ l'ụgwo, aapfụje ụnwanyi-ụkpara. Ọ bụkwarupho g'aakpakajẹ ụgwo, aapfụje ụnwanyi-ụkpara bụ g'aa-kpaka iya.”
Ara ẹkwa; waa agụ aphụ
Ọo iphe ono meru g'o gude mu je ara ẹkwa chia mkpu. Mu a-gbaru ọkpa ọto; gbaru ẹhu ọto. Mu a-kwa phuuphuu gẹ nkụta-ọswa. Mu arakwaphọ aphụ-aphụ gẹ mgbashị-ujiku; kẹle ọ́nyá, aba mkpụkpu Samériya taa ladụ alala; tẹme ọ baswewaru ndu Jiuda. O jerwuakwaru ọnu-abata, e shi ejepfu ndibe mu; mbụ jerwuchaa Jierúsalẹmu l'onwiya.
10 Unu te epfukwaru iya ndu mkpụkpu Gatu! Ọphu unu arakwa ẹkwa arara ophu! Unubẹ ndu mkpụkpu Bẹtu-Ọfura; unu gwọ-phua onwunu l'urwuku! 11 Unubẹ ndu bu lẹ mkpụkpu Shafiya; Unu gbaru ọto gude iphere je iphe, unu eje! Ndu ọphu bu lẹ mkpụkpu Zananu taa fụtakwa afụta. Ndu mkpụkpu Bẹtu-Ezẹlu bẹ aphụ tsọkwaru; noo kẹle iphe, shi gbobuta phẹ nụ bẹ a nafụakwaru. 12 Mbụ lẹ meji atọfukwa ndu bu lẹ mkpụkpu Marotu atọfu ẹka ẹphe nọ ele ẹnya iphe, dụ ree; kẹle ẹjo-iphe shiakwa Chipfu l'ẹka byarwuta ọnu-abata mkpụkpu Jierúsalẹmu. 13 Unubẹ ndu bu lẹ mkpụkpu Lakishi; unu kwakọbe ụgbo-ịnya unu k'ọgu! Ọ kwa unubẹdua vuru ụzo gbube ishi iphe-ẹji; ndu nwada Zayọnu tsoahaa ẹka unu; kẹle atụpya, ndu Ízurẹlu tụpyaru mu bụ ngu bẹ o shi l'ẹka. 14 Ọo ya bụ g'ị kwarụ ivu-ụlo nụ ndu mkpụkpu Morẹshetu-Gatu. Ndu mkpụkpu Akuzibu l'e-me ndu eze ndu Ízurẹlu mkpurukpuru-ẹnya.
15 Mu a-chịta ndu a-bya emekpee unubẹ ndu bu lẹ mkpụkpu Maresha. Ndu Ízurẹlu ndu ọphu aakwabẹje ùbvù a-gbaru laa l'ọgba Adulamu je ewohaa onwophẹ. 16 Unu kpụshia ishi; ghebe ishi ọnu; nọdu l'aphụ ụnwegirima ono, dụ unu l'obu ono! Unu mee ishi g'ọ chaa unu swarịswari gẹ k'udele; kẹle ee-mechaa naa phẹ unu kpụa phẹ lẹ ndzụ.