2
Iphe, Chileke abya ememe; yẹe ọphu nemadzụ abya ememe
Aphụ a-tsọkwaru ndu ono, achị idzu iphe, adụdu ree; mbụ ndu anọduje l'iphe-azẹe phẹ arị k'eme ẹjo-ememe. Nchi -bọhuepho; ẹphe awata iya ememe; kẹle ike, ẹphe e-gude eme iya dụ phẹ l'ẹka. Ẹphe achabẹje ẹnya l'alị onye ọzo; naa ya l'ọkpehu. Teke ẹphe chabẹru ẹnya l'ụlo; ẹphe anakwaa ya phọ l'ẹhuka. Ẹphe nọdu anatajẹ nemadzụ unuphu ibe iya; mbụ naa obutobu phẹ iphe, bụ okiphe iya.
Noo g'o gude Chipfu sụ: “Lenu; mu achịru ndu ono idzu ẹjo-iphe. Ọphu ẹphe a-dụdu ike anahụ ẹjo-iphe ono agbala. Unu te ejehẹkwa etse etsetse kẹle teke ono a-dụ ẹjo ẹji. Lẹ mbọku ono bẹ ndiphe a-nọdu eme unu iphe-ọchi. Ẹphe emee unu kwaphukwaphu agụru unu ebvu-aphụ-a:
“E mebyishikọtaakwaru anyi
rengurengu.
Okiphe ndibe mu bẹ e woru
kee.
Chipfu natarụ mu iya l'ẹka!
O woru alị anyi nụchaa ndu
amadụ iya nụ.”
Ndu mpfuchiru, epfu iphe, Chileke epfuduru
Ọo ya bụ l'unu te enweẹdu mẹ onye lanụ, a-nọ-chi ẹnya unu lẹ ndzukọ kẹ Chipfu; onye a-tụ ido gude kee alị ono.
Ndu mpfuchiru phẹ asụje: “Unu ta asụjeshi l'ọo Chileke pfuru ụdu iphe ono, unu epfu ono. Ọ tọ dụkpodaa iphe-iphere, byaru eme anyi.” Sụ-a; gụbe ọnu-ụlo Jiékọpu; ?l'aa-sụ lẹ Unme Chipfu bẹ ẹhu eghu eghu tọo? ?Oomeje ẹgube iphe ono tọo? Opfu mu ?too mejeduru onye ụzo iya pfụru nhamụnha iphe, dụ ree tọo?
Ọ gbẹ bụru gẹ mbọku abvụwaa abvụbvu bẹ ndibe mu wụ-lihuru bụru ndu ọhogu mu. Unu yefuchaa phẹ akpawuru-uwe ndu eze, ẹphe yeru; mbụ ndu tụzoshihuru ẹhu aghatakpọoro gẹ ndu shi ọgu alwa. Unu achịfuje ụnwanyi ndibe mu g'ẹphe te ebuhẹ l'ẹguru ibe phẹ. Unu anajẹ ụnwu phẹ iphe, bụ iphe, dụ ree, shi mu l'ẹka. 10 Unu gbalihu tụgbua lụfu; kẹle ẹka-a ta abụdu ọkpoku unu; kẹle e merwuwaru iya emerwụ. E mebyishiwaru iya; k'ọphu e tee mekwatabaẹdu iya.
11 Ọ -bụru l'ọ dụru onye tsoru aghaphe epfu mkpọkoro opfu adzụshi ụka eye iya sụ lẹ Chileke sụru g'a ngụje mẹe-mini yẹe mẹe mbekee ngụshi iya ike; noo ẹgube ndu epfu iphe, dụ unu ree anụma bụ onoya!
Ekwe nwandu wafụru nụ ukwe ndzọta
12 “Ọ tọ dụkwa iphe, e-me gẹ mu ta atụko g'unu ha chịkobe; unubẹ oshilọkpa Jiékọpu! Ọ tọ dụkwa iphe, e-me gẹ mu ta achịkobe unubẹ nwandu wafụru nụ l'ọnu-ụlo Ízurẹlu l'ẹka lanụ! Mu a-chịkota phẹ g'ẹphe nọkobe l'ẹka lanụ g'onye chịru atụru ye l'ụlo atụru; g'onye doberu eghu yẹe atụru l'ẹka ọ nọ ata nri. Ẹphe e-ji ẹka ono pyịmu pyịmu atụ wọowoowoo kẹle ẹphe a-pa igwerigwe. 13 Onye e-gbuharụ phẹ ụzo ọsa l'a-bụru onye e-vutaru phẹ ụzo. Ẹphe e-chikaa ọnu-abata mkpụkpu ono wụghata wụfu. Onye eze phẹ evuru phẹ ụzo ghataada. Mbụ l'ọo Chipfu a-bụru phẹ ivuzọ.”