3
Mba aabarụ ndu-ishi ẹphe lẹ ndu mpfuchiru
Noo ya bụ; mu sụ: “Unu ngabẹ nchị; unubẹ ndu bụ ndu-ishi oshilọkpa Jiékọpu; mbụ unubẹ ndu bụ ndu-ishi l'ọnu-ụlo Ízurẹlu. ?Tọ gbadụru g'unu a-maru g'ekpeje ikpe, pfụru ọto tọo? Mbụ unubẹ ndu kpọru iphe, dụ ree ashị; bya eyee ẹjo-ememe obu; ndu anọduje aswa ndibe mu akpọ; bya akpa phẹ anụ l'ọkpu; unubẹ ndu ata anụ ndibe mu; bya aswa phẹ akpọ; bya etsu ọkpu phẹ yọgiri yọgiri; ndu ebushije anụ phẹ sẹesee g'anụ, aabya eye l'ochi; mbụ g'anụ aabya adẹ l'ite?”
E -mechaa; ẹphe araku Chipfu; ọle o too yedụru phẹ ọnu. Teke ono bẹ oo-woharu phẹ iphu iya. Ọ bụru iphe, a-kpa iya nụ bụ l'ẹphe mewaru ẹjo-ememe.
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “A -bya l'opfu ẹhu kẹ ndu mpfuchiru Chileke, bụ ndu ono, edusweshi ndibe mu ono; mbụ ndu abụjeru: onye nụru phẹ nri; ẹphe agọru ẹhu-guu nụ iya. Teke ọ dụdu iphe, a nụru phẹ; ẹphe akwakọbe etso onye ọbu ọgu. Noo g'o gude nchi je l'ejipfu unu. Ọphulenya anahụ unu; ọchii erikpute unu. Ike agba ẹja taa dụedu unu. Mbụ l'ẹnyanwu a-nyịhuru ndu mpfuchiru ono. Echi-eswe abụru phẹ tsụkiribaa. Ndu aphụje ọphulenya bẹ iphere e-mechaa dụ. Ndu agba ẹja abụru ndu e kpuru iphu lẹ ntụ. G'ẹphe ha e-mechaa tụko kpuchia ẹka l'iphu kẹle Chileke te eyejeẹduru phẹ ọnu.”
Obenu lẹ mbẹdua bẹ ike jikpọru mu ẹhu pyịmu pyịmu. Unme kẹ Chipfu jiru mu ẹhu; yẹe ekpe ikpe, pfụru ọto; yẹe ike-ọkpu, mu e-gude karụ oshilọkpa Jiékọpu emeswe, o mesweru; mbụ karụ oshilọkpa Ízurẹlu iphe-ẹji phẹ. Unu nụmakwa iphe-a; unubẹ ndu-ishi ọnu-ụlo Jiékọpu; mbụ unubẹ ndu bụ ọnyibe l'ọnu-ụlo Ízurẹlu; ndu-ikpe, pfụru ọto dụ ashị; tẹme ẹphe nọdu emeje iphe, pfụru ọto l'o gbee nggọ; 10 ndu gude egbu ọchi gude kpụa mkpụkpu, nọ l'eli úbvú Zayọnu; mbụ gude eme ẹjo-iphe kpụa mkpụkpu Jierúsalẹmu. 11 Ndu-ishi phẹ bụ a -nụada phẹ iphe-ụphalazu tẹme ẹphe ekpee ikpe. Ndu-ishi-uke phẹ nọdu ezije iphe mẹ a -pfụada phẹ ụgwo; tẹme ndu mpfuchiru phẹ nọdu agbajẹ ẹja mẹ a -nụada phẹ okpoga. Ọle ẹphe tụkokwaru-a dakobe Chipfu epfu sụ: “Chipfu nọkwa l'echilabọ anyi; ọphu ọ dụkwa ẹjo-iphe, byaru adapfuta anyi.”
12 Ọo ya bụ l'ọo unu kparụ iphe, ee-mechaa kọo úbvú Zayọnu kọfu g'aakọje opfu-a. Mkpụkpu Jierúsalẹmu e-mechaa bụru ikpọzu. Eli úbvú ono, bụ ẹka eze-ụlo Chileke dụ ono; e-mechaa bụru ẹka ẹgbudu zechiru.