4
Ẹhu-guu ojejoje
(Azá 2:2-4)
Sụ-a; o -rwua teke ikpazụ
bẹ ee-me g'eli úbvú ono,
a kpụru eze-ụlo Chileke
ono ngụru angụru;
mee ya l'ọ bụru iya
a-kachaa shii l'iphe,
bụkpoo úbvú ọzo
nọgbaa nụ.
Mbụ l'ee-me iya g'ọ kakọta
úbvú ọzo l'eli.
Noo teke ndiphe a-nọdu
awụ awụ-pfu iya.
Ikpoto ọha a-bya bya asụ:
“Unu bya g'anyi je l'eli
úbvú kẹ Chipfu!
Unu g'anyi je l'ụlo kẹ
Chileke kẹ Jiékọpu.
Ọo ya e-zi anyi ụzo iya;
k'ọphu anyi a-wata
etso ụzo, ọ tọru.”
Noo kẹle ekemu e-shi l'úbvú
Zayọnu fụta;
mbụ l'opfu Chipfu e-shi lẹ
mkpụkpu Jierúsalẹmu.
Ọo ya e-doshi opfu,
dụgbaaru ikpoto
nemadzụ.
L'ọ bya edoshiaru ọha,
ike dụgbaa, bugbaa
ụzenya ụzenya opfu,
dụru phẹ nụ.
Ẹphe e-woru ogu-echi
phẹ
kpụkwaa l'ọ bụru ọgu;
woru arwa phẹ kpụa
l'ọ bụru mma nshịi,
e gude akọcha iphe.
Ọ tọ dụedu ọha,
a-patakwadu ogu-echi
ejepfu ọhozo ọgu;
ọphu ẹphe anwụedu
alwụ ọgu ọzobaa.
Onyemonye a-nọduje
lẹ mkpula vayịnu nkiya;
mẹkwapho lẹ mkpula oshi
figu nkiya;
ọphu ọ dụdu onye byaru
eye phẹ ebvu;
kẹle ọ kwa Chipfu,
bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike
eepfu iya.
Ọhamoha ọzo g'ẹphe ha a-nọdukwaro ejegbaa l'ọbvu; agwa nshi phẹ; obenu l'anyịbedua bụ onye anyi e-gude ẹpha iya eje bụ Chipfu, bụ Chileke anyi jasụ l'ojejoje.
Iphe, Chipfu chiru k'ememe
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “O -rwua mbọku ono bẹ mu a-chịkobe ndu ẹniyeni; mu achịkobe ndu a chịfuru l'alị phẹ; yẹe ndu mu meru; ẹphe je iphe-ẹhuka. Ndu ẹniyeni bẹ mu e-me g'ẹphe bụru ndu warụ nụ. Mu emee ndu a chịfuru l'alị phẹ g'ẹphe bụru ọha, ike dụ. Ọ bụru Chipfu a-bụru eze phẹ l'eli úbvú Zayọnu e -shi mbọku ono jasụ l'ojejoje.
“A -bya lẹ gụbe nwada Zayọnu, bụ ẹka a nọ eche ndu Ízurẹlu g'onye eche atụru-a; bya abụru ẹka ndu Ízurẹlu agbabajẹ je ezeeru ndzụ; ii-mechaa bụru ishi g'i shi bụru teke ndiche; mbụ l'abụru eze e-mechaa rwubebaa gụbe nwada Jierúsalẹmu ọzobaa. ?Bụ gụnu kparụ iphe, ịira ẹkwa? ?Ti nwehẹdu onye eze tọo? Onye akpọ-ziru ngu ụzo; ?ọ lawarụ l'iswi tọo? mbụkwanu meru g'o gude iphe-ẹhuka gudeshia ngu gẹ nwanyị, ime eme. 10 Gụbe nwada Zayọnu; nọdunu chi gburugburu gẹ nwanyị, ime eme; kẹle nta-a bẹ ịibyakwa aha ọma mkpụkpu-a je akwaa l'ọma ẹgu. Ii-je alị ndu Bábilọnu. Ọ bụru ẹka ono bẹ aa-nafụta ngu. Ọo l'ẹka ono bẹ Chipfu a-gbata ngu l'ẹka ndu ọhogu ngu. 11 Nta-a bẹ ikpoto ọha, dụ igwerigwe chịkoberu onwophẹ bya etsoo ngu ọgu. Ẹphe nọdu epfu sụ: ‘G'a tụrwua ya! G'anyi chịru ẹnya yeru Zayọnu!’ 12 Obenu l'ẹphe ta amadụ iphe, bụ ọriri Chipfu. Iphe, ọ chịru idzu k'ememe te edoduru phẹ ẹnya; mbụ onye ono, chịkoberu phẹ g'onye chịkoberu balị eje echichi ono.
13 “Gbalihu chia balị; gụbe nwada Zayọnu; kẹle mu e-me g'i fua mpu-ígwè. Ichirupfu-ọkpa ngu abụru onyirubvu. L'ị zọo ikpoto ọha tọlitoli. L'i woru urwu ono, ẹphe ritaru l'ẹregede ono woru ye Chipfu l'ẹka; mbụ woru ẹku phẹ ono nụ Nnajịuphu ono, nwe mgboko l'ophu.”