5
Ukwe k'onye e-shi lẹ Bẹtulehemu
bya abụru Ishi
“Sụ-a; unu chịkobe onwunu nọo l'ophere l'ophere; unubẹ mkpụkpu ono, ikpoto nemadzụ nọ ono; kẹle ndu ọhogu unu nọ-pheakwaru unu anọ-phe. Onye-ishi Ízurẹlu bẹ ẹphe e-chikwa mgbọro l'asha kẹ kpoo.
“Obenu lẹ gụbedua, bụ Bẹtulehemu, nọ l'ọnu-ẹgu Ifurata; mbụkpokwaa g'ị bụ nwa mkpụkpu, ha nwanshịi l'ime mkpụkpu nọ l'ipfu Jiuda l'ophu-a; bụkwa l'ime ngu bẹ onye a-bụru ishi ndu Ízurẹlu l'ophu e-mechaa shi fụtaru mu; mbụ onye shirọ teke ndiche nọduhawaa; onye shi l'edenwede nọduta ndzụ.
“Ọo ya bụ lẹ ndu Ízurẹlu bẹ aa-gwọbe gbiriri jasụ teke nwanyị ono, ime eme ono l'ezeda; tẹme ụnwunna iya ndu ọphuu alwapfutafụa ndu Ízurẹlu. Onye ono l'a-pfụkporu bụru onye eche atụru chee atụru iya ono. Ọ bụru Chipfu a-nụ iya ike; bya abụru Chipfu, bụ Chileke iya e-me g'a kwabẹ iya ùbvù. Ẹphe ebukpọoru; ọ tọ dụdu iphe, eme phẹ nụ kẹle teke ono bẹ ụ́dù iya e-jedzuru mgboko l'ophu. Ọ bụru iya e-me gẹ nchị a-dụru phẹ doo.”
Ndzọta yẹle Ọla-l'iswi
“Teke ndu Asiriya l'a-bya awụba l'alị anyi; zọahaa garamugaramu azọpyashi ẹka anyi kpụru kpụshia ya ike bẹ anyi a-họta ndu eche atụru ụmadzu ẹsaa yẹe ndu bụ ndu-ishi ụmadzu ẹsato g'ẹphe duta anyi tsoo ndu Asiriya ọgu. Ẹphe e-gude ogu-echi lwụa alị ndu Asiriya ono; mbụ l'ẹphe a-mị-lita ogu-echi phẹ gude lwụa alị Nimurọdu. Ọ bụru iya a-nafụta anyi l'ẹka ndu Asiriya; m'ẹphe -byaẹpho bya awụba l'alị anyi wata azọ garamugaramu awụ ala l'oke alị anyi ono.
“Oshilọkpa Jiékọpu ndu ọphu warụ nụ l'a-nọdu l'echilabọ ọhamoha dụ g'iji, shi l'ẹka Chipfu akwa. Ẹphe a-dụ gẹ mini, lwarụ yẹgeyege dụgbaa dzedzedze l'eli ẹswa, bụ ọphu abụdu nemadzụ bẹ ọ nọ ele ẹnya iya; ọphu ọ dụdu onye ọ nọ ngabẹru. Oshilọkpa Jiékọpu ndu ọphu warụ nụ l'a-nọdu l'echilabọ ndu-ọhozo bụru oduma, nọ l'echilabọ anụ-ẹgbudu; mbụ l'ẹphe a-dụ gẹ nwa oduma, ẹphe l'atụru gharu ẹghirigha, abụjeru ọ -nọdu eje l'ọolajashi iphe, o guderu; ọphu ọ dụdu onye adụje ike dzọo iphe, dabarụ iya l'ẹka. Ndu ọhogu ngu bẹ ii-mekpekọta; l'ị chị-lia ẹka imeli tụa okoo. Ọzo bụ lẹ ndu gụ l'ẹphe dụru l'opfu bẹ ee-mebyishikọta.”
10 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “O -rwua mbọku ono bẹ mu e-gbushi ịnya unu bya akụ-pyashia ụgbo-ịnya unu. 11 Mu e-mebyishi mkpụkpu, dụgbaa l'alị unu bya etsukpọshia ụlo-mgbobuta unu g'ọ ha. 12 Mu e-mebyishi k'eme mgbashị ono, unu eme ono; ọphu ndu jibya adụedu l'echilabọ unu. 13 Mu e-mebyishi ntẹkpe ono, unu pyịshiru agwa agwagwa ono; bya emebyishikwaphọ mkpuma mkpuma ono, unu agwa agwagwa, dụgbaa l'echilabọ unu ono; ọphu unu ephozebaẹduru iphe, unu gude ẹka unu mee ọzobaa. 14 Mu abya alwụa nshi Ashera ono, nọ l'echilabọ unu ono; woru mkpụkpu unu l'ophu tsukpọshia. 15 Mu egude oke ẹhu-eghu mu melata ọhamoha ono, jịkaru l'ẹphe tee medu iphe, mu sụru g'ẹphe meje ono.”