6
Eeku Ndu Ízurẹlu Ikpe
Unu ngabẹkwa nchị l'olu Chipfu.
Gẹ gụbe Chipfu gbẹshi pfụru apfụru pfua iphe, e meru ngu l'iphu eze úbvú! G'úbvú úbvú nụmawaro iphe, oome g'o pfua! Unubẹ úbvú úbvú; unu nụmakwa iphe, Chipfu abya edodo! Unu ngabẹ nchị nụma iphe, ada nụ; unubẹ itso, gude mgboko jasụru asụru! Noo kẹle ọ dụru iphe, Chipfu epfu lẹ ndibe iya meru iya; mbụ l'ọ dụru iphe, ọogushi lẹ ndu Ízurẹlu meru iya.
Ọnu, Chipfu eye
“Sụ-a; ndibe mu; ?Bụnaa gụnu bẹ mu meru unu? ?Bụ ivu-ẹrwa gụnu bẹ unu a-sụ lẹ mu boru unu? Unu sanaa mu iya! Mu dufuwaru unu l'alị Ijiputu; bya agbafụta unu l'alị ono, unu shi nọdu bụru ohu ono. Mu zia Mósisu sụ g'ọ bya edua unu; yẹfua Erọnu; yẹe Miriyamu. Unubẹ ndibe mu; unu nyatakwa idzu, ọ chịru; mbụ eze ndu Mówabu, bụ Belaku! Unu anyatakwaphọ ọnu, Belamu yeru; mbụ nwa Beyọ! Unu nyatakwa ije, unu jeru e -shi lẹ mkpụkpu Shitimu jasụ lẹ mkpụkpu Gilugalu; k'ọphu unu a-maru iphe, Chipfu meru gude dzọta unu!”
?Bụ gụnu bẹ mu e-gude bya l'iphu Chipfu; mbụ bya ephozeru Chileke ono, parụ ẹka apaa ono? ?Bụ anụ bẹ mu e-wota bya l'atatiphu iya gẹ mu gude iya gweeru iya ngwẹja-akpọ-ọku; mbụ nweswi mgbapha? ?Ọo-dụ Chipfu ree mẹ a -nụ iya ụnu-kụru-ụnu ebili; nụ iya nggele manụ, asọ gborogboro ụnubuku ugbo iri? ?Mu e-wota ọkpara mu gude gwaa Chileke gwefu atụpya, mu tụpyaru iya tọo; mbụ gẹ mu woru nwa, shi mu l'ẹhu pfụa ụgwo iphe-ẹji mu?
O goshiakwaru gụbe nemadzụ iphe, dụ ree k'ememe. ?Bụkwanu gụnu bụ iphe, Chipfu ele ẹnya iya l'ẹka ngu, abụdu g'i meje umere, pfụru ọto; l'i yee ẹnya l'aphụ obu-imemini; l'i woze onwongu alị; etso Chileke ngu.
Ikpe, nmarụ ndu Ízurẹlu yẹe iphe, ee-me phẹ
Unu ngabẹkwa nchị! Ọ kwa Chipfu eku ndu bu lẹ mkpụkpu oku; tẹme atsụ gụbe Chipfu ebvu bụkwanuru mmamiphe. “Unu nụmakwa iphe ẹchachi ada; yẹe olu onye echi iya nụ! 10 Unubẹ ndu ẹjo-iphe; ?bụ gẹ mu zọhaa ẹku ono, unu kparụ l'ụzo ẹregede ono tọo; yẹe nwamkpirikpu nkwẹka bụ iphe, Chileke tụru ọnu? 11 ?Mu kpefu onye gude iphe, aatụ̀je iphe l'ụzo ẹregede ere aswa; mbụ onye vu ẹda, ẹrwa iphe, nọ iya nụ abụdu iphe, ọ sụru l'ọ bụ? 12 Ndu nweru iphe, bu lẹ mkpụkpu ono emeje ndu ọzo mkpawere. Ndu bu iya nụ bụ ndu ntuphu-ire; tẹme ẹphe nọdu egudeje ire phẹ epfu opfu l'ẹregede. 13 Noo g'o gude mu watawaa emebyishi gụbe mkpụkpu ono; mbụ eme gẹ mu gwepyaa ngu; kẹle iimeje iphe-ẹji. 14 Nri bẹ ii-rikwa; ọle ẹpho tee jidu ngu. I -richaa ẹpho eghelẹru ngu-a ọnu. Ị -kpachaa ẹku dobe; ọ tọ dụdu ọphu adụ nụ; kẹle ọphu i doberu g'ọ phọdu bẹ bụ ogu-echi bẹ ee-gude lwụa ya. 15 Ịi-kọebekpoo iphe l'alị; ọle ị tịi kpatadu iya. Akpụru oshi olivu bẹ ịi-zọshikwa; ọle ị tịi nyịdu manụ iya. Ịi-pyịshikwapho akpụru-vayịnu; ọle ị tịi ngụdu mẹe ya. 16 Kẹle unu mewaru iphe, Omuri sụru g'unu meje; bya emekọta iphemiphe, ndibe Éhabu anọduje eme; tẹme unu byakwaphọ etsoru omelalị phẹ. Noo g'o gude mu je l'aha gụbe mkpụkpu ono g'ị bụru ochobu; bya emee ndu bu ngu nụ g'ẹphe bụru ndu aachị ọchi. Ọ bụru unu bẹ ndiphe a-nọdu ata ụta.”