7
Aphụ ndu Ízurẹlu
Ọ kwa aphụ tsọru mu; kẹle mu dụ g'onye ẹgu agụ lẹ teke a wọchaaru akpụru oshi l'ọnanwu; bya awọchakwapho akpụru vayịnu. Ọphu ọ dụedu tiyọtiyoo akpụru vayịnu ono, dụkwadu nụ, aa-wọta ria eriri. Ọphu ọ dụkwapho akpụru, dụkwadu l'oshi figu, bụ ọphu agụshikpoo mu ike. Sụ-a; ndu yeru Chileke obu laakwaru l'iswi l'eliphe-a. Mbụ l'ọ tọ dụedu g'ọ ka mma l'ọo onye lanụ, bụ onye obu iya gụru ìphóró, phọduru nụ. Onyemonye bụepho iphe, o kwageberu akwagebe iya bụ g'egburu ọchi. Onyenọnu gude ụgbu-egege ege gẹ ya nmata nwune iya. Ẹka phẹ ẹbo ẹbo bẹ eme ẹjo-iphe kwọwaru ẹhu. Ndu bụ ọnyibe mẹ ndu-ikpe ekebeje g'a nụ iphe-ụphalazu. Ndu bụ ọ-kari-ẹka nọdu anatajẹ iphe, gụru phẹ nụ l'ọkpehu. G'ẹphe ha nọdu anọduje achị idzu lanụ. Onye gbẹ kachakpọo ree l'ime phẹ adzụ g'obvu. Onye ọphu kachaa abụ onye obu iya gụru ìphóró ka ikpo ọgara-mbo ẹji.
Eswe mbọku ono, ndu nche unu shi pfuta opfu iya ono rwuakwaru; mbụ mbọku, Chileke a-nụ unu aphụ. Ọ kwa nta-a bụ teke aa-tụ unu ẹberebete. Unu ta adakobekwa nemadzụ ibe unu! Ọphu unu achịjekwaru ụpfu ye l'onye unu l'iya eshi ọ̀nyà! Mbụkponu nwanyị ono, zẹ tụ-kobe ngu ishi ono; makwarụ ụdu opfu, iipfu eyeru iya! Noo kẹle nwa ta akwabẹjedu nna, nwụru iya nụ ùbvù. Nwa nwanyị nọdu etsoje ne iya opfu. Nwa nwanyị, aalụ alụlu nọdu etsoje ne ji iya opfu. Mbụ lẹ ndu bụ ọgu dụru nemadzụ bụ ndu ẹphe l'iya bu l'unuphu.
Obenu lẹ mbẹdua a-nọdunupho ele ẹnya Chipfu. Mu a-kwabẹru Chileke, bụ Onye ndzọta mu. Mbụ lẹ Chileke mu a-nụma-a olu mu.
Ndu Ízurẹlu a-gbẹshia ọzo
Unubẹ ndu ọhogu mu; unu te etekwa ẹswa kpua mu! A makwarụ-a lẹ mu daru iko; ọle mu a-gbalihukwaa ọzo. A makwarụ-a lẹ mu nọ l'ọchii; obenu l'ọo Chipfu a-bụru ìphóró, dụru mu nụ. Eshinu mu meru Chipfu iphe-ẹji bẹ mu e-vutanụ oke ẹhu-eghu iya vuru; gbiriri jasụ teke ọo-bya elee ẹnya l'opfu ẹhu mu; meeru mu iphe, rwuberu mu nụ. L'ọ bya edufuta mu dobe l'ẹka ìphóró dụ. Mu ahụma g'oo-gude dzọta mu. 10 Noo teke ọhogu mu ono a-hụmakwa iya phọ. L'o woru ẹka kpube l'iphu l'ẹka iphere e-gude iya. Mu egude ẹnya mu hụma ẹka ọoda kpurumu kpurumu; mbụ onye ono, shi asụje mu: “?Dẹnu Chipfu, bụ Chileke ngu?” Ọ tọ dụdu g'aa-nọ-beru l'a zọo yẹbedua tọlitoli g'onye azọka ẹpuchi ọma gbororo.
11 Eswe mbọku, aa-kpụkwa igbulọ ngu ono abyaakwaa. Mbụ mbọku, ee-me g'oke alị ngu kpọriberu. 12 O -rwua mbọku ono bẹ ndibe ngu e-shijechaa Asiriya abyapfuta ngu; mẹkpoo ndu e-shi l'iphe, bụ mkpụkpu, nọ l'alị Ijiputu; mbụkpoo e-shi l'alị Ijiputu jasụ l'ẹnyimu Yufurétisu; eshi l'eze-ẹnyimu ọwa-a jasụ l'ọzo; eshi l'úbvú ọwa-a jasụ l'úbvú ọzo. 13 Eliphe l'ophu abụru ochobu; ọ bụru ndu bu iya nụ a-kpa iya; kẹle ẹphe a-ghọta akpụru-iphe, ẹphe eme.
Epfu anụ Chileke aja iya ajaja
14 Gudenụ oshi-ẹree ngu chee ndibe ngu g'onye eche atụru; mbụ ndu ono, bụ okiphe ngu ono, bụ ndu ọphu bu nwẹkinyi phẹ l'ime ọswa; l'alị, zeru ẹswa nri eghu yẹe atụru ono. G'ẹphe nọdunu l'alị Beshanu yẹle alị Giladu je ataa nri g'o shi dụhawaa teke ndiche ono.
15 “Ọ kwa ẹgube iphe, dụ biribiri, mu meru goshi teke ono, unu shi lẹ Ijiputu fụta ono bụ gẹ mu e-me iya goshi phẹ nta-a!” 16 Ọhamoha a-hụma iya; iphere egude phẹ. L'a nashịchaa phẹ ike phẹ l'ophu. Ẹphe eworu ẹka dẹe l'ọnu. Nchị echihu phẹ; ẹphe awata ada nkụchi. 17 Ẹphe egude ire richaahaa urwuku g'agwọ; mbụ g'ụnwu iphe, awụ l'ẹpho. Ẹphe eshigbaa l'ẹka ẹphe kpuru fụta aphụgbaa kẹ kwẹekweekwee. Ẹphe egude ndzụ-agụgu ghakọbechaa byapfutashịa Chipfu, bụ Chileke anyi. Ẹphe awata unu atsụ ebvu.
18 ?Bụ onye dụbaa gẹ gụbe Chileke, bụ onye agụje nvụ l'iphe-ẹji; tẹme ị nọdu eleghatajẹ emeswe, nwa ndu ono, phọduru nụ ono, mesweru ngu; mbụ ndu ono bụhukwapho okiphe ngu ono? Ẹhu te eghujedu ngu eghu jasụ l'ojejoje. Obenu l'iphe, adụje ngu ree bụ g'ị phụa obu-imemini. 19 Ịi-phụru-a anyi obu-imemini ọzo. Iphe-ẹji anyi bẹ ii-mechaa zọpyashia l'ọkpa. Mbụ woru ẹjo-ememe, anyi emekọta vuru je echie l'eze-ẹnyimu. 20 L'ii-meru oshilọkpa Jiékọpu ire-lanụ; mbụ phụaru oshilọkpa Ébirihamu obu-imemini, bụ iya bụ angụ, i riru nna anyi oche phẹ teke ndiche ono.