Ẹkwo
Nahumu
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ ozi ẹhu mkpụkpu Ninive. Ẹkwo, e deru ọphulenya, ọ phụru; mbụ Nahumu onye Ẹlukoshi.
Ẹhu-eghu Chipfu
l'opfu-ẹhu mkpụkpu Ninive
Chipfu ekokwa okophoo.
Mbụ lẹ Chipfu emelatajẹkwa
iphe, e meru iya.
Sụ-a; Chipfu emelatajẹkwa
iphe, e meru iya;
tẹme ẹhu nọdu eghushije
iya eghu ike.
Chipfu emelatajẹkwa ndu
achị iya lẹ njọ iphe,
ẹphe meru;
tẹme ọ nọdu ewojeru oke
ẹhu-eghu iya tụ-koshi
ndu ọhogu iya.
Chipfu bẹ ẹhu te eghujekwa
eghu ẹgwegwa;
ọkpehu pakwanaa ya ẹka.
Chipfu taa hakwa
onye-ikpe nmarụ g'ọ tọ
nụ iya aphụ.
Ọ tọgboru ụzo lẹ nswọ-re
phẹrephere yẹle oke
phẹrephere.
Urwukpu l'ophu bụchakwaa
udzu ọkpa iya.
Eze-ẹnyimu bẹ ọobajeru mba
mee ya l'ọ tahụ;
ọ nọdu emejegbaa iphe,
bụkpoo ẹnyimu g'ẹphe
tashịhu.
Alị Beshanu yẹle úbvú
Kamẹlu bẹ oomeje g'ọ
nwụlwashihuchaa;
tẹme ọ nọdu emeje
g'okoko, nọ l'úbvú
úbvú Lébanọnu
nwụlwashihukota.
L'iphu iya bẹ úbvú úbvú
anọduje anma jiijiijii;
tẹme obvu obvu nọdu
adazehujechaa.
Mgboko l'ophu anọduje anma
pyaapyaapyaa l'iphu iya;
mbụ eliphe l'ophu;
mẹkpoo iphemiphe,
bu iya nụ.
?Bụ onye a-dụ ike pfụru
l'iphu iya mẹ ẹhu nọdu
eghushi iya eghu ike?
?Bụ onye a-dụ ike pfụru
l'okpomọku,
dụ l'oke ẹhu-eghu
iya?
Oke ẹhu-eghu iya adụje
g'onye e kpuru ọku;
mbụ lẹ mkpuma agbajẹ
yọgiri yọgiri l'iphu iya.
Chipfu dụkwa ree;
oo-gbobutajẹ nemadzụ
mẹ ọ -nọdu eje
iphe-ẹhuka.
Ndu gbabarụ lẹ mkpula
iya je ezee ndzụ bẹ
ọonoduje eleta ẹnya.
Obenu l'oo-gude utso,
nyiru ẹgu mee gẹ ndu
Ninive chịhu.
Ndu ọhogu iya bẹ ọo-chị ọso
chịba l'ẹka gbakọtaru
ọchii.
Iphe, bụkpoo ẹjo idzu,
unu achịru Chipfu bẹ
oo-mekọta g'ọ bụru
bugengu;
ọphu iphe-ẹhuka abyadụ
k'ugbo ẹbo.
10 Ẹphe a-nmalahụ l'ẹpfukala
obvu; ẹphe angụa mẹe;
l'ọotsua phẹ atsụtsu;
ọku etsua phẹ g'ẹka ọku
etsu ẹswa ereshi
ọkponku.
11 Ọo l'echilabọ gụbe Ninive bẹ o nweru onye fụtaru nụ bya awata achịru Chipfu ẹjo idzu; tẹme ọ nọdu anọduje lẹ mgbazi g'e mee ẹjo-iphe. 12 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “A makwarụ-a l'ike dụ phẹ tẹme ẹphe dụ igwerigwe; ọle ee-me g'ẹphe chịhu; ẹphe taa dụbaedu. A makwarụ-a lẹ mu meru ngu; ị nọdu eje iphe-ẹhuka; ọle mu tee medu g'i jebaa iphe-ẹhuka ọzo. 13 Nta-a bụ iphe, mu e-me bụ l'oke odogoro, ẹphe nyabẹru ngu l'olu ono bẹ mu a-nyafụ; bya anyakashịa ẹgbirigba ono, ẹphe tụru ngu ono.”
14 Chipfu tụakwaru ekemu ẹhu ngu sụ: “Awa ngu a-bvụkwa; ọ tọo dụedu ndu a-nọdu azakwadu ẹpha ngu. Mu e-mebyishi iphe, a pyịru apyịpyi; yẹle iphe, a kpụru akpụkpu dobegbaa l'ụlo agwa ngu. Mu abya atụa ilu doberu ngu; kẹle ị bụwaa ọgalemkpa.”
15 Lekpọdapho ẹnya l'eli úbvú ẹka phọ hụma ọkpa onye l'abya ezi ozi-ọma; mbụ onye ezi ozi nchị-adụ-doo. Bọkwaa ọbo-iphe ngu; gụbe Jiuda; l'i meeru Chipfu iphe, i riburu angụ l'ii-me; kẹle ndu ẹjo-iphe ta abyahẹkwa etso ngu ọgu. Ee-mebyishikọta phẹ rengurengu kpọ.