3
Nebukadnesar kêjatu gebe lau samob sênam sakiŋ gwam gold
Kiŋ Nebukadnesar kêkêŋ biŋ gebe sêmansaŋ ŋakatu gold teŋ, baliŋ kêtôm meta 27 ma ŋadambê kêdabiŋ meta 3. Eŋ kêkêŋ gêŋ tau kêkô gamêŋ Babilon ŋagaboaŋ teŋ sêsam gebe Dura. Go kiŋ kêkalem nê gôlôacmôkê nêŋ laumata to gôliŋwaga ma siŋwaga nêŋ laumata to mêtôcwaga ma gejobwaga kanomŋa to lau mêtê ma kasêga to kômwaga towae gamêŋ ŋamagêŋa ŋagêdô sêwiŋ gebe mêŋsênac kawi ŋakatu, taŋ kiŋ Nebukadnesar mêŋgêjac sa kêkô naŋ. Amboac tonaŋ lau samob tonaŋ sêkêŋ taŋeŋ ênê kalem ma sêkac tauŋ sa mêŋsêkô ŋakatu tau laŋônêmŋa. Ma wambaŋwaga kêpuc awa sa ma kêsôm gebe “Jatu êndêŋ amac lau samob to tenteŋlatu ma lau aweŋ teŋ-aweŋ teŋ samob gebe êndêŋ taŋ aŋô gasuc wêŋa to gegob ma oŋ to gelom ma diŋ to dauc ma gêŋ wêŋa tokaiŋ-tokaiŋ êtaŋ naŋ, au taôm naapôŋ emduc êndêŋ ŋakatu gold, taŋ kiŋ Nebukadnesar mêŋgêjac sa kêkô naŋ. Ma ŋac teŋ embe êu tau naêpôŋ aduc êndêŋ ŋakatu atom naŋ, oc gacgeŋ sêmbaliŋ eŋ êsêp ja ŋamondec-mondec ŋamala êna.” Amboac tonaŋ gêdêŋ taŋ lau samob sêŋô gasuc wêŋa to gegob ma oŋ to gelom ma diŋ to dauc ma gêŋ wêŋa tokaiŋ-tokaiŋ kêtaŋ naŋ, lau samob to tenteŋlatu ma lau aweŋ teŋ-aweŋ teŋ samob sêu tauŋ jasêpôŋ eŋduc gêdêŋ ŋakatu gold, taŋ kiŋ Nebukadnesar mêŋgêjac sa kêkô naŋ.
Têdôŋ Juda têlêac nêŋ biŋ taŋeŋpêcŋa
Gêdêŋ tonaŋ lau Kaldea ŋagêdô sêmêŋ ma sêgôliŋ biŋ kêpi Juda têlêac. Êsêac sêsôm gêdeŋ kiŋ Nebukadnesar gebe “O kiŋ, ômoa endeŋ tôŋgeŋ. 10 Aôm kôjatu biŋ gebe lau samob, taŋ sêŋô gasuc wêŋa to gegob ma oŋ to gelom ma diŋ to dauc ma gêŋ wêŋa tokaiŋ-tokaiŋ êtaŋ naŋ, sêu tauŋ nasêpôŋ eŋduc êndêŋ ŋakatu gold. 11 Ma ŋac teŋ embe êu tau naêpôŋ aduc êndêŋ ŋakatu tau atom naŋ, oc gacgeŋ sêmbaliŋ eŋ êsêp ja ŋamondec-mondec ŋamala êna. 12 Lau Juda ŋagêdô sêmoa, taŋ kôkiaŋ êsêac sa sêjam gôliŋ Babilonŋa naŋ, nêŋ naê tonec Sadrak agêc Mesak ma Abednego. O Kiŋ, lau tau tonaŋ sêkêŋ taŋeŋ aômnêm jatu ma sêjam sakiŋ aômnêm anôtô to sêpôŋ eŋduc gêdêŋ ŋakatu gold, taŋ mêŋgôjac sa kêkô naŋ atom.”
13 Go Nebukadnesar têtac kêbôli auc ma kêjatu biŋ totêtac ŋandaŋgeŋ gebe sêkêŋ Sadrak agêc Mesak ma Abednego mêŋsêkô eŋ laŋônêm. 14 Ma Nebukadnesar kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Sadrak agêc Mesak ma Abednego, amac amboac ondoc. Amac ajam sakiŋ aêŋoc anôtô ma apôŋ emduc gêdêŋ ŋakatu gold, taŋ kakêŋ kêkô naŋ, atom nec biŋŋanô me masi. 15 Ajôc, amansaŋ taôm. Êndêŋ taŋ aŋô gasuc wêŋa to gegob ma oŋ to gelom ma diŋ to dauc ma gêŋ wêŋa tokaiŋ-tokaiŋ êtaŋ naŋ, au taôm to apôŋ emduc êndêŋ ŋakatu, taŋ kamasaŋ naŋ, go ŋajam ma êtôm. Ma embe apôŋ emduc êndêŋ ŋakatu atom oc gacgeŋ sêmbaliŋ amac asêp ja ŋamondec-mondec ŋamala ana. Tansaê talic acgom, anôtô ondoc teŋ oc êtôm gebe ênam amac kêsi aŋga aê lemoc.”
16 Go Sadrak agêc Mesak ma Abednego sêjô Nebukadnesar awa gebe “Aêac abe anam tauŋ kêsi to ajô aôm awam atom. 17 Embe Anôtô, taŋ aêac ajam sakiŋ eŋ naŋ, êtôm gebe ênam aêac kêsi aŋga ja ŋamondec-mondec ŋamala ŋalêlôm to aôm lêmam naŋ oc êŋgôm. 18 O kiŋ, mago embe masi, go ôŋô ma biŋ tonec. Aêac oc anam sakiŋ aômnêm anôtô to apôŋ eŋduc êndêŋ ŋakatu gold, taŋ gôjac sa kêkô naŋ, atom amboac tonaŋgeŋ.”
Sêbaliŋ lau têlêac sêsêp ja ŋamondec-mondec ŋalêlôm sêja
19 Go Nebukadnesar têtac ŋandaŋ kêsa ma laŋôanô kêtu koc gêdêŋ Sadrak agêc Mesak ma Abednego. Tec kêjatu gebe sêŋgôm ja elom aŋga ja ŋamondec-mondec ŋamala e ŋandaŋ êlêlêc ja bêc ŋagêdôŋa su ŋêŋgeŋ. 20 Ma kêjatu nê siŋwaga, taŋ nêŋ ôliŋwalô kêlêlêc ŋagêdô nêŋ su naŋ, gebe sênsô Sadrak agêc Mesak ma Abednego tôŋ ma sêmbaliŋ êsêac sêsêp ja ŋamondec-mondec ŋalêlôm sêna. 21 Tec sêsô êsêac to nêŋ obo gambam ma ŋakwê baliŋ to kululuŋ ma nêŋ ŋakwê ŋagêdô samob tôŋ ma sêbaliŋ êsêac sêsêp ja ŋamondec-mondec ŋalêlôm sêja. 22 Kêtu kiŋ nê jatu ŋajaŋa, taŋ kêsôm naŋŋa, tec sêgôm ja kêsa kapôêŋanô e ŋamondec-mondec secsêga. Tec ja tau kêlakoc lau tau, naŋ sêkô Sadrak agêc Mesak ma Abednego naŋ, e sêmac êndu. 23 Mago lau têlêac tonec Sadrak agêc Mesak ma Abednego sebeŋ tolêpoageŋ sêsêp ja ŋamondec-mondec sec ŋalêlôm sêja.
24 Go kiŋ Nebukadnesar kêtakê sauŋ atom ma gacgeŋ gêdi jakêtu kênac nê lau seŋeŋ gebe “Amboac ondoc aêac tabaliŋ lau têlêac tolêpoageŋ sêsêp jawaô sec ŋalêlôm sêja me.” Êsêac sêlôc gêdêŋ kiŋ gebe “Aec, biŋŋanô, o kiŋ.” 25 Go kiŋ kêsôm gebe “Mago aê galic lau aclê sêmoa ja ŋalêlôm ma sêsêlêŋ kêtôm sêsô êsêac tôŋ atom ma sêmoa toôliŋ samucgeŋ. Ŋac taŋ kêtu aclêŋa naŋ, laŋôanô amboac anôtôi nêŋ latu.”
Sêwi lau têlêac tau siŋ
26 Go Nebukadnesar kêtu gasuc ja ŋamala ŋakatam jagêmôêc gebe “Sadrak agêc Mesak ma Abednego, Anôtô Lôlôcŋa tau nê sakiŋwaga amac, asa amêŋ.” Go Sadrak agêc Mesak ma Abednego sêsa aŋga ja ŋalêlôm sêja. 27 Ma apômtau to gôliŋwaga ma kiŋ nê lau seŋeŋ sêkac tauŋ sa ma sêlic gebe ja geŋ êsêac ôliŋ to kêlagô môkêŋlauŋ ma geŋ êsêac nêŋ ŋakwê atomanô. 28 Go Nebukadnesar gêôc awa sa ma kêsôm gebe “Aê aoc gêôc Sadrak agêc Mesak ma Abednego nêŋ Anôtô. Eŋ kêsakiŋ nê aŋela ma gêjam nê sakiŋwaga, taŋ ôliŋ andaŋ eŋ to sêsô kiŋnê biŋ ŋalabu atom ma sebe sênam sakiŋ to sêpôŋ eŋduc êndêŋ anôtôi jaba nêŋ teŋ atom, sênam sakiŋ nêŋ Anôtô taugeŋ naŋ sa. 29 Kêtu tonaŋŋa aê jasôm biŋ tonec êtu tôŋ gebe Lau teŋ me tenteŋlatu ma lau aweŋ teŋ-aweŋ teŋ embe sêsôm biŋ alôb-alôb êpi Sadrak agêc Mesak ma Abednego nêŋ Anôtô naŋ, oc sêkac êsêac ôliŋ êŋgic-êŋgic to têtuc nêŋ andu popoc gebe anôtô teŋ gêjam ŋamalac kêsi amboac Anôtô tonec gêmoa nec atom.” 30 Go kiŋ kêwaka Sadrak agêc Mesak ma Abednego sa têtu apômtaui aŋga gamêŋ Babilon.