2
Apômtau gêjô Habakuknê biŋ
Aê gabe japi najakô ŋoc andu ŋaatêkwa baliŋ ma jalic acgom. Ma jansaê biŋ ondoc Apômtau oc êsôm êndêŋ aê, êjô ŋoc biŋ, taŋ aocsuŋ gêôc ka eŋŋa naŋ.
Ma Apômtau gêjô aêŋoc biŋ ma kêsôm gebe “Oto gêŋ, taŋ gôlic naŋ, ŋawageŋ êsêp tapele gebe sêsam biŋ tau ênêc awêgeŋ. Gêŋ taŋ aôm gôlic naŋ, oc ênêc e ŋanô êsa êndêŋ ŋanoc, go êndêŋ ŋamu êwaka tau sa gebe êtu dansaŋ atom. Embe êmêŋ sebeŋ atom, go ôŋ gêŋ tau oc mêŋêô lasê ma ênam gamêŋ tôŋ atom. Ôlic acgom, ŋac alôb-alôb nê katu oc ênaŋa, mago ŋac gêdêŋ tau oc êŋgôŋ mata jali êtu kêkêŋ gêwiŋŋa.”
Biŋ ojaeŋa kêpi lau alôb-alôb
Wain kêjaŋiŋ lau. Ŋac taŋ ketoc tau sa oc êmoa atom. Eŋ gêŋa awa amboac lamboam. Eŋ kêtôm gêmacanô, taŋ geŋ lasamboa, tageŋ gêôc eŋ tôŋ atom. Eŋ kejoŋ lau tenteŋlatu samob sa gêdêŋ tau ma kêkatoŋ lau to-m-to-m sêsô eŋ ŋalabu. Êsêac samob oc sêŋga wê kêsi-kêsigeŋŋa êpi eŋ ma sêsu eŋ susu ma sêsôm gebe “Ojae, ŋac teŋ gêboa launêŋ gêŋ sa kêtu ênê ma gêgôm keso e gêjam sêga. Eŋ oc êŋgôm e êndêŋ ondocgeŋ.” Lau taŋ nêŋ tôp gêc aômŋageŋ naŋ, oc dêndi sa sebeŋ atom me. Nêm lau, taŋ sêlênsu aôm naŋ, oc mateŋ êlac ma mêŋsêjaŋgo nêm gêŋ su êtôm aôm taôm kôjaŋgo tenteŋlatu taêsam nêŋ su gêmuŋ naŋ. Tec lau tenteŋlatu, taŋ gacgeŋ sêmoa naŋ, oc sêjaŋgo nêm gêŋ su êjô ŋamalacnêŋ dec, taŋ kôkêc siŋ naŋ, to gêŋ ŋaclai, taŋ gôgôm gêdêŋ nom to malac ma lau samob, taŋ sêŋgôŋ tonaŋ naŋ.
Ojae ŋac, taŋ gêjam launêŋ bôlêŋ auc êtu êmboa awa sa aŋga nê andu ma ênam nê sac ênêc lôlôcgeŋ gebe ênam tau sa êndêŋ gêŋ enseŋ eŋŋa. 10 Aômnêm biŋ gêgôm nêm gôlôac majeŋ kêsa. Gêdêŋ taŋ aôm goseŋ lau-m taêsam su naŋ, aôm goseŋ taôm su amboac tonaŋgeŋ. 11 Poc sêpiŋ anduŋa oc sêmôêc lasê ma gamêŋtêkwa oc êjô biŋ.
12 Ojae ŋac, taŋ kêkwê malac sa ŋa dec ma kêkajo malac ŋajaŋa ŋa biŋ geo. 13 Ôlic acgom, lau undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe “Lau sêjam koleŋ kêtu ja geseŋ suŋa ma tenteŋlatu sim tauŋ su ŋaômageŋ.” Eŋ kêsôm me masi. 14 Gebe nom ŋalau samob nêŋ kauc êsa êpi Apômtaunê ŋawasi êtôm bu gêjam gwêc auc.
15 Ojae êndêŋ eŋ, taŋ êŋgôm nê lau jabaŋŋa sênôm gêŋ e êjaŋiŋ êsêac gebe êlic êsêac ôliŋgêdô. 16 Majam ênam aôm auc êjô waem su. Tec aôm taôm ônôm gêŋ tau e êjaŋiŋ aôm. Laclu taŋ kêsêp Apômtaunê lêma anôŋa naŋ, oc wacêô lasê aôm e majam êkôniŋ waem tôŋ. 17 Gebe gêŋ alôb-alôb, taŋ gôgôm gêdêŋ Lebanon naŋ, oc êku aôm tulu. Ma bôc samob, taŋ gôjac êndu naŋ, oc êtakê aôm. Gêŋ tonaŋ êtap aôm sa gebe kôkêc ŋamalacnêŋ dec siŋ to gôgôm gêŋ ŋaclai gêdêŋ nom to malac ma gêdêŋ lau, taŋ sêŋgôŋ malac tau ŋalêlôm naŋ.
18 Gwam teŋ, taŋ ŋac lêma mêtêŋa kêsap naŋ, oc ênam sa amboac ondoc. Gêŋ tau ŋakatu ŋaôma teŋ ma biŋ dansaŋ ŋamgoc. Kêsapwaga kêkêŋ gêwiŋ tau nê gêŋ, taŋ kêmasaŋ gwam awamê naŋ, oc ênam eŋ sa amboac ondoc. 19 Ojae ŋac, taŋ kêsôm gêdêŋ ka gebe “Matam êlac,” gêdêŋ poc awamê gebe” Ôndi sa” naŋ. Gêŋ tonaŋ oc eoc biŋ lasê me. Alic acgom, sêkwa ŋa gold to silber, mago gêŋ tau kêsi awa atom.
20 Mago Apômtau gêmoa nê lôm dabuŋ ŋalêlôm, nom ŋagamêŋ samob ŋaŋêŋ êsa sêmoa eŋ laŋônêmŋa.