3
Habakuknê mec
Propete Habakuk nê mec, tateŋ ŋaawa amboac wê.
 
O Apômtau, aê gaŋô gêŋ, taŋ aôm gôgôm naŋ ŋawae.
O Apômtau, aê katakê sauŋ atom kêtu nêm kômŋa.
Ônam nêm kôm ŋakôniŋŋa êndêŋ tonec.
Ôŋgôm kôm tau ŋawae êsa êndêŋ ŋasawa tonec.
Taêm ênam nêm taêm labu êndêŋ noc têmtac ŋandaŋ êsaŋa.
 
Anôtô gêmêŋ aŋga gamêŋ Edom ma ŋac dabuŋ tau aŋga lôc Paran.
Ênê ŋawasi gêjam undambê auc
ma nê lambiŋ mêŋgêjam nom auc.
Ênê ŋawasi kêtôm oc ŋawê.
Ŋawê kêsa eŋ lêma amboac ôsic kêkac. Ma eŋ kêsiŋ nê ŋaclai kêsêp gêŋ tonaŋ.
Gêmac sec kêsêlêŋ gêmuŋ eŋ
ma gêmac ŋawajaôŋa kêpuc eŋ waŋa.
Eŋ gêdi kêkô ma nom ŋawiwic kêsa.
Eŋ mata gê tenteŋlatu ma têtênêp.
Go lôc teŋgeŋŋa gêôc kêkôc.
Gamêŋ ŋabau, taŋ kêkô wanêc-wanêc naŋ, gênu kêsêp gêja. Nê mêtê gêgôm gêŋŋa gêc andaŋgeŋanô.
 
Aê galic becobo Kusaŋŋa kêtap ŋawapac sa.
Midiannêŋ becobo kêwiwic tau. O Apômtau, gêdêŋ aôm gôŋgôŋ nêm hos ŋaô
ma nêm kareta siŋŋa kêku ŋacjo tulu naŋ,
aôm têmtac ŋandaŋ gêdêŋ bu kapôêŋ me.
Nêm têmtac sec gêdêŋ gwêc tau me.
Aôm kôka tikoc kêsêp nêm talam.
Aôm kôkêŋ sôb kêkô tikoc. Aôm kôkêŋ bu ŋasamac kêsêli nom gêŋgic.
10 Lôc sêlic aôm e ŋawiwic kêsa.
Kom kêsêwa kêsêp gêmêŋ.
Gwêc ŋagêdimbob kêgasim ŋakicsêa kapôêŋ
ma ŋadembom kêpigeŋ gêja.
11 Oc kêliŋ tau siŋ kêpi gêmêŋ atom
ma ajôŋ kêkô ŋaŋêŋ aŋga nê mala.
Êsêac têtêc nêm sôb ŋaja
to nêm kêm ŋawasi ŋaôsic-ôsic.
12 Aôm kôsêlêŋ kôka nom totêmtac kêbuli aucgeŋ
ma golo tenteŋlatu popoc totêmtac ŋandaŋgeŋ.
13 Aôm gôdi gebe ônam nêm lau sa
gebe ônam nêm ŋac, taŋ goeŋ oso eŋ naŋ kêsi.
Aôm kômakiŋ ŋac alôb-alôb nê andu
ma goseŋ andu tau popoc e malamê.
14 Aômnêm sôb kêpê ênê môkêapac e palalap
ma ênê laumata sêc êliŋ-êliŋ amboac mu gêju gêŋ saliŋ-saliŋ.
gebe êsêac selo lau ŋalêlôm sawa popoc ma têdaŋgôŋ êsêac kelecgeŋ.
15 Aôm kôka gwêc ŋa nêm hos e bu ŋasamac kêsa.
 
16 Aê gaŋô e ôlic kêlênim tau
ma ŋakicsêa gêgôm gêdôcôlic kêtênêp.
Ŋoc ŋatêkwa kêtu palê.
Ockaiŋ kêtu mêlê-mêlê.
 
Aê gabe jamaŋgeŋ jamoa ma jaôŋ bêc Anôtô êkêŋ ŋagêjô
êpi lau, taŋ sêkôniŋ aêac naŋ.
 
17 Jambô oc êôc atom
ma wainmôkê oc ênam ŋanô atom.
Katêkwi êŋgamiŋ nê ŋatêkwi
ma gêŋ taniŋŋa ênam ŋanô atom.
Domba maleŋmê aŋga nêŋ sapa
ma bulimakao sêmoa nêŋ andu atom.
18 Mago aê jatu samuc Apômtau.
Aê janam lasê êtu ŋoc moasiŋ ŋaAnôtô.
19 Apômtau Anôtô kêtu ŋoc ŋaclai ŋam.
Eŋ kêkêŋ aê kalêti amboac mojawa.
Eŋ kêkêŋ aê kasêlêŋ aŋga gamêŋ lôcŋa.