2
Amboac tonaŋ asam nêm lasitêwai gebe “Anôtônê lau” ma lômio gebe “Apômtaunê taê walô.”
Mockaiŋo Gomer—mockaiŋo Israel
Ŋoc ŋapalêac, ateŋ tenemi kêsi-kêsigeŋ — akac tenemi gebe eŋ kêtu aêŋoc awê kêtiam atom ma aê katu ênê akweŋ kêtiam atom. Eŋ êwi nê mockaiŋo to êtu mandabŋa siŋ. Embe masi, go aê oc jakwalec ênê ŋakwê su e êkô ôli ŋaôma êtôm bêc, taŋ têna kêkôc eŋ naŋ. Aê oc jaŋgôm eŋ êtôm nom ŋakeleŋ to gasaŋ ma bu êjô eŋ êndu. Aê oc taêc walô ênê gôlôac atom gebe nêŋ ŋam kêsêp mockaiŋo gebe êsêac teneŋi kêtu mockaiŋo su. Eŋ kêkôc êsêac, mago kêsa nê lêŋ maja gêbacgeŋ. Eŋ kêsôm gebe “Aê jandaŋguc ŋoc lau-têntac-gêwiŋ-aêwaga. Êsêac oc sêkêŋ gêŋ taniŋŋa ma bu to ŋakwê ma obo to niptêkwi ma wain êndêŋ aê.”
Kêtu tonaŋŋa aê oc jambôc ênê intêna auc ŋa gêŋ têkwa-têkwa. Aê gabe jamboa tuŋbôm êkô eŋ auc gebe eŋ êsa awê atom. Eŋ embe êlêti êndaŋguc nê ŋaci, mago eŋ oc êtôm gebe ê êsêac tôŋ atom. Eŋ oc ensom êsêac, mago êtap nê intêna sa atom. Go eŋ êsôm gebe “Aê oc jamu jandêŋ ŋoc akweŋ ŋamataŋa jana êtiam gebe gamoa gawiŋ eŋ ŋajam kêlêlêc galoc nec su.”
Ma eŋ kêjala gebe aê tauc tonec tec kakêŋ polom to wain ma niptêkwi gêdêŋ eŋ nec atom. Ma aê tec kakêŋ silber ma gold ŋanô lasê, taŋ eŋ kêkêŋ kêtu gêjam sakiŋ Bal naŋ. Amboac tonaŋ êndêŋ têm, taŋ sejoŋ ŋanô naŋ, aê oc jakôc polom to wain, taŋ kakêŋ gêdêŋ eŋ naŋ su, ma aê oc jakôc obo to ŋakwê, taŋ kakêŋ gêdêŋ eŋ kêtu eŋ êkwa nê ôli ŋaôma naŋ auc. 10 Go aê jakwalec nê ŋakwê su e ôli ŋaôma êsa êmoa ênê lau-têtac-gêwiŋ-eŋwaga sêlic ênê ôli ŋaôma ma ŋac teŋ ênam eŋ kêsi aŋga ŋoc lemoc êŋgôm êtôm atom. 11 Aê oc janseŋ ênê bêc êtu samucŋa samob su êwiŋ ênê om kapôêŋ ma ênê om êtôm ajôŋŋa to ênê om sabat ma om dabuŋ ŋagêdô samob. 12 Aê gabe janseŋ ênê wainmôkê to jambô su gebe eŋ kêsôm gebe “Gêŋkaiŋ tonaŋ kêtu ŋoc ŋaôli, taŋ lau-têntac-gêwiŋ-aêwaga sêkêŋ gêdêŋ aê naŋ.” Aê oc jakêŋ gêŋ tau êtu saleŋ ma bôcbôm oc senseŋ gêŋ tau su. 13 Aê oc jakêŋ ŋagêjô êndêŋ eŋ êtu têm samob, taŋ eŋ kêliŋ aê siŋ naŋ, gêdêŋ eŋ gêsôb gêŋmalu gêdêŋ Bal nê om ma jagêjam gêlôŋ tau ŋa pocawa to gold ma kêlêti kêdaguc nê lau-têntac-gawiŋ-eŋwaga e kêliŋ aê siŋ. Apômtau kêsôm biŋ tau tonaŋ.
Apômtau têtac gêwiŋ nê lau
14 Kêtu tonaŋŋa aê gabe jatêlam eŋ e jasa gamêŋ sawa jana, ma jasôm biŋ malôŋa êndêŋ eŋ. 15 Aŋga tônê aê jakêŋ ênê kôm wainŋa êndêŋ eŋ êtiam ma jakêŋ gaboaŋ Akorŋa êtu katam takêŋ mateŋŋa. Aŋga tônê eŋ êjô aê aoc êtôm gêmuŋŋa gêdêŋ eŋ gêmoa awêtakiŋgeŋ, gêdêŋ têm, taŋ eŋ kêsa aŋga gamêŋ Aiguptuŋa gêmêŋ naŋ. 16 Êndêŋ bêc tônê eŋ oc êsam aê gebe “Ŋoc akweŋ.” Eŋ êsam aê gebe “Ŋoc Bal” êtiam atom. 17 Gebe aê oc jakôc Balnêŋ ŋaê su aŋga eŋ awasuŋ ma eŋ êsam nêŋ ŋaê êsa êtiam atomanô. 18 Êndêŋ bêc tônê aê oc jamoatiŋ poac êndêŋ bôcbôm ma moc umboŋ ŋalabuŋa ma êndêŋ gêŋ sêgalabŋa sêmoa nom ma janseŋ talam to tubac ma siŋ su aŋga gamêŋ samob ma jakêŋ aôm ôsa taôm sic towamageŋ.
 
19 Aê oc janam aôm ôtu ŋoc awê endeŋ tôŋgeŋ.
Aê oc jamoa jawiŋ aôm mansaŋ to êndêŋgeŋ ma têtac gêwiŋ to taêc walô aôm ŋanô.
20 Aê oc janam aôm ŋaŋêŋgeŋ. Ma aôm oc ôjala gebe nêm Apômtau aê.
21-22 Êndêŋ bêc tonaŋ aê oc jajô ŋoc lau Jesrel nêŋ mec teteŋŋa, ma jakêŋ kom ênac êsêp nom
ma nom oc êkêŋ polom ŋanô ma wain ŋanô to katêkwi ŋanô.
23 Ma aê, Apômtau, jasê Jesrel êsêp nom gebe êtu aêŋoc gêŋ.
Ma taêc walô awê “Taêwalômêo”, ma jasôm êndêŋ ŋac “Ŋoc lau atom” gebe” ŋoc Lau amac”, ma êsêac sêsôm gebe “Ma Anôtô aômgoc.”