3
Hosea agêc awê mockaiŋo
Apômtau kêsôm biŋ gêdêŋ aê gebe “Ôna êtiam ma têmtac êwiŋ awê teŋ, taŋ ênê akweŋ têtac gêwiŋ eŋ naŋ, mago gêgôm mockaiŋo. Têmtac êwiŋ eŋ êtôm aê, Apômtau, têtac gêwiŋ Israel gamoa. Israel tonaŋ sêjam tauŋ ôkwi gêdêŋ anôtôi ŋagêdô ma sebe sêkêŋ polom ŋakana ŋakeleŋ êndêŋ êsêac êtu da.” Amboac tonaŋ aê gajam ôli eŋ ŋa silber 15 ma polom ŋanô ŋadôŋ 7. Aê kasôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm ômoa ôwiŋ aê ŋasawa baliŋ ma ôtu mandab atom. Aôm ônêc ôwiŋ ŋac teŋ atomanô ma aê amboac tonaŋgeŋ.” Ŋam gebe bêc taêsam lau Israel oc sêmoa tonêŋ kiŋ masi ma kasêga masi, nêŋ da masi me nêŋ alê dabuŋ masi, nêŋ kapoac sêpucŋa masi to nêŋ gwam masi, gebe têtu kênac têm ŋamuŋa. Êtu ŋamu lau Israel oc sêmu sêmêŋ ma sensom nêŋ Apômtau Anôtô ma nêŋ kiŋ Dawid. Êndêŋ noc tonaŋ êsêac sêndêŋ Apômtau to ênê moasiŋ ŋajam totêtêc taugeŋ.