5
Hosea kêkêŋ puc kêtu sakiŋ gwamŋa
Sec taŋ êsêac sêgôm naŋ, gêsô êsêac tôŋ, tec gêjac jao gebe sêmu dêndêŋ nêŋ Anôtô sêna. Ma ŋalau mockaiŋŋa gêc êsêacnêŋ ŋalêlôm, tec sêjala nêŋ Apômtau atom. Nêŋ tetoc tauŋ saŋa kêsôm Israel lasê. Lau Epraim nêŋ sec gêgôm êsêac sêka keso e sebeŋ ma lau Juda sebeŋ sêwiŋ êsêac. Êsêac oc sensom nêŋ Apômtau ŋa nêŋ domba to bulimakao, mago oc têtap eŋ sa atom, gebe eŋ kêkac tau su aŋga êsêacnêŋ. Êsêac sêsa Apômtau auc ma sêkôc ŋapalê ŋacdu. Tec ajôŋ wakuc oc êndaŋgôŋ êsêac to nêŋ nomlênsêm samob.
Siŋ gêc Juda to Israel ŋasawa
Anac dauc êtaŋ aŋga Gibea. Anac dauc êtaŋ aŋga Rama. Amôêc kapôêŋ aŋga malac Bet Awen. Atakê Benjamin. Epraim oc êtu gamêŋ gasaŋ teŋ êndêŋ bêc jakêŋ ŋagêjôŋa. Aê oc jasôm biŋ, taŋ ŋanô êsa biŋŋanôgeŋ naŋ, lasê êndêŋ Israelnêŋ gôlôacmôkê.
10 Laumata Judaŋa têtôm lau, taŋ sêjam nom ŋamadiŋ ôkwi, tec aê oc jakêc ŋoc têtac ŋandaŋ êpi êsêac êtôm bu naŋ. 11 Êsêac sêkôniŋ Epraim tôŋ. Sêkôc ênê gamêŋ, taŋ eŋ gêwê kaiŋ jagêdêŋ naŋ, su ŋam gebe eŋ gêja gêdêŋ lau, taŋ têtôm gebe sênam eŋ sa atom naŋ. 12 Mago Epraim gêlic aê amboac buleseŋ ma Juda gêlic aê amboac têmoa.
13 Gêdêŋ taŋ Epraim kêsaê nê gêmac ma Juda kêsaê nê kamoc naŋ, Epraim gêdi gêja Asuria ma kêsakiŋ biŋ gêdêŋ kiŋ kapôêŋ. Mago eŋ kêtôm gebe êŋgôm êsêac ôliŋ ŋajam êsa me êŋgôm nêŋ kamoc emo atom. 14 Aê oc jatôm lewe teŋ êndêŋ Epraim ma oc jatôm lewe wakuc êndêŋ Juda. Aê, aê tauc jakac êsêac popoc ma jaêc jana. Aê jakôc êsêac jana ma teŋ êtôm gebe ênam êsêac sa atom. 15 Aê gabe jamu jana ŋoc gamêŋ êtiam e êsêac sêjala nêŋ keso to sensom aê laŋôcanô. Embe sêpô lêna tauŋ oc sensom aê ma sêsôm gebe