6
“Ajôc, aêac tamu dandêŋ Apômtau tana êtiam, gebe eŋ kêkac aêac popoc, eŋ oc êŋgôm aêac ôliŋ ŋajam êsa êtiam. Eŋ gêjac aêac ôliŋ lasê, mago eŋ oc ênsambaŋ aêacnêŋ kamoc. Bêc luagêc ênaŋa acgom, go eŋ êŋgôm aêac mateŋ jali êsa. Êndêŋ bêc êtu têlêac eŋ oc êŋu aêac sa gebe tamoa eŋ laŋônêmŋa. Tajala Apômtaumaŋ, daŋgôm tanac ŋawae gebe tajala Apômtau. Eŋ oc mêŋêô lasê biŋŋanôgeŋ amboac geleŋmata ma êndêŋ aêac amboac kom, amboac kom ŋamuŋa, taŋ kêmalôm nom naŋ.”
Apômtau gêjô biŋ
“O Epraim, aê jaŋgôm asageŋ êndêŋ aôm. O Juda, jaŋgôm aôm amboac ondoc. Nêm têmtac gêwiŋ aê amboac tao geleŋmataŋa teŋ ma amboac maniŋ, taŋ kêpa gêdêŋ oc kêpigeŋ naŋ. Kêtu tonaŋŋa aê kasakiŋ ŋoc propete gebe sênac êsêac, taŋ gajac êsêac êndu ŋa aê aoc ŋabiŋ naŋ. Ma ŋoc mêtôc mêŋêpi amboac oc ŋawê. Aê gabe jalic nêm da atom, gabe jalic amacnêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa. Ŋoc lau sêjala aêŋa tonaŋ ŋanô kêlêlêc sêkêŋ daja su.”
6:7–10:15 Ŋasêbu tonec gêjac miŋ gebe Apômtau kêmêtôc nê lau Israel kêtu nêŋ secŋa ma kêtu sêjac nêŋ kiŋ ênduŋa. Ŋagêjô oc êtap êsêac sa kêtu taêŋ kêka ŋaclai jabaŋa ma kêtu sêjam sakiŋ gwamŋa amboac tonaŋgeŋ.