5
Biŋgôliŋ kêpi kôm wainŋa
Aê gabe janam wê teŋ êtu ŋoc ŋacŋa,
janam wê êpi ênê kôm wainŋa.
Ŋoc ŋac kêsap nê kôm wainŋa teŋ
gêsac lôc tonom ŋalêsi ŋajam ŋaô.
Eŋ kêkac nom ôkwi ŋapep ma kêjaliŋ poc samob sa
ma kêpuc wain ŋawalô ŋajam kêsêp.
Eŋ kêkwê andu ŋaatêkwa baliŋ kêtu sejop kôm tauŋa
ma kêsap sêpip wain ŋamala teŋ gêc gêwiŋ.
Go taê kêka gebe nê kôm ênam ŋanô ŋajam,
mago gêjam ŋanô sec ŋaômageŋ.
 
“O amac lau Jerusalemŋa to amac Judawaga,
galoc jateŋ amac gebe amêtôc aêagêc ŋoc kôm wainŋa ma biŋ acgom.
Aê janam kôm ondoc, taŋ gajam atom naŋ, êwiŋ êpi ŋoc kôm wainŋa.
Aê taêc kêka gebe ênam ŋanô ŋajam, mago gêjam ŋanô sec ŋaômageŋ kêtu asageŋŋa.
 
“Ma galoc aê jasôm gêŋ,
taŋ gabe jaŋgôm êndêŋ ŋoc kôm wainŋa naŋ, lasê êndêŋ amac aŋô.
Aê gabe janseŋ ŋatuŋ su, gebe bôc sêniŋ su
ma jatuc ŋatuŋbôm ênsêlô, gebe bôc sêka gamêŋ tau popoc.
Aê oc jakêŋ kôm tau êtu gamêŋ gasaŋ
ma janac ŋasêli su to jasap nom êtiam atom
e waŋganic to gêŋ têkwa-têkwa êôc auc
ma jajatu tao ŋamajaŋ gebe êkêŋ kom ênac êsêp ŋoc kôm atom.”
 
Lau Israel têtu lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau nê kôm wainŋa,
Ma Judawaga têtu wain ŋawê, taŋ kêjaliŋ sa naŋ.
Eŋ taê kêka mêtôc gêdêŋ, mago gêlic sêkêc dec siŋ.
Eŋ taê kêka biŋ gêdêŋ, mago kêtap taŋiboa sa.
5:8-30 Biŋ ojae kêpi lau sec tokaiŋ-tokaiŋ kêsêp môkêlatu tonec. * lau tau têtaŋ lasê kêtu mêtôc geo to ŋandaŋ, taŋ kêtap êsêac sa naŋŋa.
* 5:7 Taŋiboa ŋam gebe mêtôcwaga sêmêtôc lau kesogeŋ, tec