50
Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe
“Teneminêŋ papia-gajac-sêmôcwalô-gêŋgicŋa,
taŋ êsêac sêkôc gêdêŋ aê gawi êsêac siŋŋa naŋ, gêc ondoc.
Ma ŋac ondoc nê tôp gêc aê
gebe kakêŋ amac gêdêŋ eŋ aja.
Alicgac me, aê kakêŋ amac gêdêŋ lau sêjam ôli amac kêtu nêm secŋa
ma aê gawi tenemi siŋ kêtu êsêac tauŋ nêŋ geoŋa.
 
“Amboac ondoc, gêdêŋ taŋ aê gaô lasê naŋ, ŋac teŋ gêmoa atom.
Ma gêdêŋ taŋ aê gamôêc naŋ, teŋ gêjô aêŋoc biŋ atom.
Ŋoc lemoc kêtu dambê tec janam kêsi jaŋgôm êtôm atom me.
Ŋoc ŋaclai kêtu palê, tec janam sa atom me.
Alicgac me, aê gaec biŋ ma gwêc ŋakeleŋ kêsa.
Aê gajam bu ôkwi kêtu gamêŋ sawa
e i sêpô lêna kêtu buŋa
ma bu gêjô êsêac êndu.
Aê kakêŋ umboŋ kêsô majaŋ kêtu nê ŋakwê
to kakêŋ talu katu nê gadê abecŋa.”
Anôtônê sakiŋwaga taŋa wamu êsa
 
Apômtau Anôtô kêkêŋ imbeloc jandôŋ lauŋa gêdêŋ aê
gebe jasôm ŋalô ŋajam êndêŋ lau tekweŋ gêbac.
Kêtôm bêcgeŋ samob eŋ kêmasaŋ aê taŋocsuŋ gebe jaŋô biŋ
kêtôm lau tokauc sêŋô.
Apômtau Anôtô gêjac aê taŋocsuŋ lasê
ma aê gadec ma gajam dêmôêc atom.
Aê kakêŋ dêmôêc gêdêŋ êsêac, taŋ si lau ŋa sêm naŋ,
ma alicanô gêdêŋ êsêac, taŋ sêbu ŋoc sêm sa naŋ.
Aê kakwa laŋôanô auc gadêŋ lau,
taŋ sêsu aê susu to sêkasôp kêpi aê naŋ atom.
Mago Apômtau Anôtô gêjam aê sa,
tec tecbeloc ŋawapac kasa atom.
Aê kamasaŋ laŋôcanô kêtôm poc
ma kajala kwanaŋgeŋ gebe êsêac têtôm gebe sêŋgôm aê majoc êsa atom.
Eŋ taŋ oc êwaka ŋoc biŋgêdêŋ sa naŋ, gêmoa ŋagala.
Asa gebe êŋgôliŋ biŋ êpi aê.
Dawiŋ tauŋ dandêŋ eŋ tana.
Ŋoc soŋo-soŋo ondoc.
Eŋ mêŋêtu gasuc aêmaŋ.
Alic acgom, Apômtau Anôtô gêjam aê sa.
Asa oc êŋgôm aê jaŋgôŋ naeo.
Alic acgom, êsêac samob oc têtu manê amboac ŋakwê teŋ,
taŋ buleseŋ seŋ naŋ.
50:10–51:23 Propete gêjac Anôtônê launêŋ ŋalêlôm tôŋ ma geoc lasê gebe Anôtônê biŋ, taŋ gêjac mata gebe ênam nê lau kêsi to êkêŋ êsêac têtu wakuc naŋ, oc ŋanô êsa.