52
Anôtô ênam Sion kêsi aŋga kapoacwalô
O Sion, matam êlac, ôsô nêm ŋaclai sa.
O malac dabuŋ Jerusalem, ôsô nêm ŋakwê ŋawasi sa
gebe lau samuc to lau ŋatêmui teŋ oc sêsô sêmêŋ êtiam atom.
O awê kapoacwalôŋa Jerusalem, okoloŋ kekop su aŋga taôm ma ôndi sa.
O latuo kapoacwalôŋa Sion, ôkac lêpoa su aŋga gêsumtêkwa.
Apômtau kêsôm gebe “Lau sêkôc aôm ma sêkêŋ ŋaôli teŋ gêjô aôm atom, tec oc janam aôm kêsi toŋaôli masigeŋ amboac tonaŋgeŋ. Gêmuŋgeŋ ŋoc lau sêsêp Aiguptu sêja sebe sêŋgôŋ tônê. Go lau Asuria sêlêsu êsêac ŋaômageŋ. Ma galoc aê galic asageŋ aŋga tonec. Êsêac sêjaŋgo ŋoc lau su ŋaômageŋ ma nêŋ gôliŋwaga sêsu êsêac susu, go sêjaiŋ ŋoc ŋaê kêtôm bêcgeŋ ŋapaŋ. Apômtaunê biŋ tonec. Kêtu tonaŋŋa ŋoc lau oc sêŋô ŋoc ŋaê êtu tôŋ ma êndêŋ bêc ônê oc sêjala gebe aê taucgeŋ tec kasôm gebe Aê tau tonec.”
Op, ŋawae-ŋajamwaga, taŋ mêŋkêpi lôc naŋ,
akaiŋ ŋakicsêa ŋajamanô.
Eŋ kêsôm wama lasê to kêkêŋ ŋawae ŋajam gêmêŋ
ma kêsôm moasiŋ Anôtô ênam aêac kêsiŋa lasê
to kêsôm gêdêŋ Sion gebe
“Nêm Anôtô kêtu kiŋgac.”
Ôŋô, nêm dibwaga sêôc aweŋ sa
ma sêjam lasê gebe tauŋ mateŋanô sêlic
Apômtau gêmu gêmêŋ Sion kêtiam.
O Jerusalem ŋapopoc, ôpuc wê sa ma ônam toôndugeŋ
gebe Apômtau gêjac nê lau têntac tôŋ
ma gêjam Jerusalem kêsi.
10 Apômtau kêmêtôc nê lêma dabuŋ gebe tenteŋlatu samob sêlic
ma nom ŋamadiŋ samob sêlic aêacnêŋ Anôtônê moasiŋ gêjam lau kêsiŋa.
 
11 Ajôc, ajôc, awi gamêŋ tonec siŋ,
amoasac gêŋ ŋatêmui atom.
Amac taŋ abalaŋ Apômtaunê laclu naŋ,
awi gamêŋ tonec siŋ ma amansaŋ taôm atu selec.
12 Gebe amac oc asa akacgeŋ atom
me aêc su amboac lau sêc siŋ atom
gebe Apômtau oc ejop amac
ma Israelnêŋ Anôtô oc êkwa amac auc.
Apômtaunê sakiŋwaga nê ŋandaŋ
 
13 “Alic acgom, ŋoc sakiŋwaga oc êtap kôm ŋamoasiŋ sa,
oc sêkiaŋ eŋ to tetoc eŋ sa e êŋgôŋ lôlôcgeŋ.
14 Lau taêsam têtakê kêtu eŋŋa
gebe sêlic eŋ ôli todecgeŋ kêtôm ŋamalac atom
ma laŋôanô kêtôm ŋamalacnêŋ atom.
15 Ma tenteŋlatu taêsam oc têtakê êtu eŋŋa amboac tonaŋgeŋ.
Ma kiŋ oc sêkapic aweŋsuŋ êtu eŋŋa
gebe êsêac oc sêlic gêŋ, taŋ lau sêkêŋ ŋawae gêdêŋ êsêac atom naŋ,
ma sêjala gêŋ, taŋ sêŋô ŋawae su atom naŋ. * kiŋ Kores kêkêŋ laclu tau lau sejoŋ sêmu sêja.
* 52:15 Laclu lôm dabuŋŋa tau tonec. Lau Babel sêjaŋgo su ma