53
“Asa kêkêŋ gêwiŋ biŋ, taŋ aêac taŋô naŋ.
Ma Apômtaunê lêma ŋaclai geoc tau lasê kêpi asa.
Gebe ŋac tau kêpuc kêtôm ka ŋasêli teŋ aêac talic,
kêtôm ŋawakac teŋ kêpoa aŋga nom ŋakeleŋ.
Ênê ŋakatu to ŋawasi gebe êmansaŋ aêac mateŋanô ŋajamŋa masi.
Ma ênê laŋôanô gêjac aêac mateŋanô ŋajam atom.
Ŋamalac sêsu eŋ susu to sêsu sam su eŋ.
Eŋ ŋac togêŋwapac, taŋ kêjala ŋandaŋ gêmacŋa kêtu tôŋ.
Eŋ kêtôm ŋac, taŋ lau sêsaŋ laŋôŋanô auc gêdêŋ eŋ naŋ.
Êsêac sêsu eŋ susu, ma aêac talic eŋ amboac gêŋ ŋaôma.
 
“Biŋŋanô, eŋ kêbalaŋ aêacnêŋ gêmac
to kêsip aêacnêŋ gêŋwapac sa,
mago aêac tec talic eŋ kêtôm ŋac, taŋ Anôtô kêlêsu
to gêjac ma kêkôniŋ tôŋ eŋ naŋ.
Tageŋ sêguŋ eŋ ôli lasê kêtu aêacnêŋ geoŋa
ma sêjac eŋ ôli popoc kêtu aêacnêŋ secŋa.
Ma ŋagêjô, taŋ eŋ kêtap sa naŋ, kêkêŋ aêac tamoa toôliŋ samucgeŋ
ma ênê sêmmala gêgôm aêac ôliŋ ŋajam kêsa.
Aêac samob dajo tatôm domba gêbôm
ma tasa tauŋ nêŋ lêŋ gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.
Ma Apômtau gêu aêacnêŋ sec samob jagêsac eŋgeŋ.
 
“Sêjac to sêlêsu eŋ, mago kêtaŋ atom.
Sejoŋ eŋ amboac domba, taŋ sebe sêmbucŋa
ma amboac domba ŋalatu, taŋ sebe sêkapiŋ ŋaôlilu naŋ,
ma kêtaŋ atom.
Gêdêŋ taŋ sêkôniŋ eŋ naŋ, sêmêtôc eŋ kêtôm ŋagôliŋ atom.
Asa kêtôm gebe ênac ênê wakucnêŋ miŋ.
Oc masi gebe seseŋ eŋ su aŋga nom
ma sêjac eŋ êndu kêtu ŋoc launêŋ geoŋa.
Sêkwê ênê sê gêc gêwiŋ lau alôb-alôb nêŋ
ma sêsuŋ eŋ gêc gêwiŋ lau tolêlôm.
Mago ŋac tau gêgôm keso teŋ atom
ma biŋdansaŋ teŋ kêsa eŋ awasuŋ atom.
 
10 “Mago Apômtau gêlic ŋajam, tec kêkêŋ ŋandaŋ kêpi eŋ to kêkôniŋ eŋ ŋa gêmac.
Ŋac tau embe êkêŋ tau êtu da êjô sec su,
oc êlic nê wakuc ma êmoa bêc gwalêkiŋ
to biŋ, taŋ Apômtau taê gêjam naŋ, oc êŋgôm êtu anô.
11 Eŋ oc êlic nê katu ôluŋ-ôluŋ tau ŋaŋanô e têtac ŋajam êsa ma êôc eŋ katu tôŋ.
Aêŋoc sakiŋwaga gêdêŋ tau nê ŋandaŋ gêgôm lau taêsam têtu lau gêdêŋ
gebe eŋ gêôc nêŋ sec gêjô êsêac su.
12 Amboac tonaŋ gabe jakêŋ eŋ êwê kaiŋ gêŋlênsêm êwiŋ lau towae
ma êwê kaiŋ lau ŋajaŋa nêŋ siŋ ŋanô êwiŋ
gebe eŋ kêkêc nê dec siŋ ma gêmac êndu
ma sêsam eŋ gêwiŋ lau sec,
eŋ taŋ gêôc taêsam nêŋ sec su
ma keteŋ mec kêtu secwagaŋa naŋ.”