57
Sakiŋ Anôtônê gêdêŋ to keso
Apômtau kêsôm gebe “Ômôêc ôpuc awam sageŋ. Ôc awam sa amboac dauc kêtaŋ. Ôsôm ŋoc lau nêŋ biŋ alôb-alôb lasê êndêŋ êsêac to ôwa gôlôac Jakob nêŋ sec sêgômŋa sa. Êsêac sesom aê kêtôm bêcgeŋ ma têntac gêwiŋ sebe sêjala ŋoc intêna. Kêtôm lau, taŋ sêgôm gêŋ mansaŋ ma sêwi nêŋ Anôtônê ŋagôliŋ siŋ atom. Êsêac teteŋ aê kêtu mêtôc gêdêŋŋa ma ŋalêlôm kêkac êsêac gebe têtu gasuc Anôtôŋa.”
Ma lau têtu kênac gebe “Aôm embe ôlic aêac atom, go anam dabuŋ mo êtu asageŋŋa. Ma embe ôsala aêac atom, go atu mêtê tauŋ êtu asageŋŋa.”
Tec Apômtau kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alic acgom, gêdêŋ bêc ajam dabuŋŋa amac agôm nêm geŋ, taŋ taêm gêjam naŋ, to akôniŋ nêm kômwaga samob. Alic acgom, amac ajam dabuŋ mo gebe asôm to ajac taôm ma apeŋ taôm ŋa lemem. Dabuŋ taŋ amac agôm naŋ, dabuŋ ŋanô gebe jakêŋ taŋoc nêm mec aŋga lôlôc nec atom. Tonaŋ dabuŋ teŋ, taŋ gêjac aê matocanô ŋajam naŋ me. Bêc teŋ gebe ŋamalac teŋ êkêŋ ŋandaŋ êndêŋ tau ôli me. Tonaŋ ŋalêŋ gebe môkêapac ênac tuluc amboac siŋ teŋ gêjac bic ma êsô talu êtu nê ŋakwê ma êliŋ waô me. Aôm kôsam gêŋ samob tonaŋ ŋai gebe gôjam dabuŋ mo me. Bêc teŋ, taŋ gêjac Apômtaunê matocanô ŋajam me.
Taêŋ walô lauŋa gêjac Anôtô mataanô ŋajam
“Mêtê anam dabuŋŋa, taŋ galic ŋajam naŋ, tonec gebe ôŋgamboac ŋaclai sec ŋalêpoa su to ôkôc mêtôc geo ŋagêŋwapac su. Ôwi lau, taŋ kôkôniŋ naŋ siŋ ma ôpôŋ gêŋwapac ŋakioŋ tulu. Ônac sam nêm mo êndêŋ lau, taŋ gêŋ gêjô êsêac naŋ. Ma ôkêŋ lau ŋalêlôm sawa to andu masiŋa sêŋgôŋ nêm andu. Ma embe ôlic lau ôliŋ ŋaôma, naŋ ôkêŋ ŋakwê êndêŋ êsêac ma ôŋgamiŋ taôm êndêŋ taômnêm lau atom.
“Go nêm ja ŋawê oc êpô amboac oc kêtuŋ tau ma nêm gêmac oc êmbacnê sebeŋ ma nêm biŋgêdêŋ oc êwê aôm ma Apômtaunê ŋawasi oc êndaŋguc aôm. Go embe ômôêc, naŋ Apômtau oc êjô aôm awam. Embe ôkalem, naŋ eŋ oc êsôm gebe ‘Aê tec gamoa.’ Êndêŋ ôkac gêŋwapac to ôtôc lêmam ma mêtôc geo su aŋga nêm ŋalêlôm. 10 Embe ôkêŋ mo êndêŋ lau gêŋ gêjô êsêacŋa ma ônam malô êsêac, taŋ sêôc gêŋwapac naŋ, êndêŋ tonaŋ nêm ŋawê oc êpô lasê ma nêm ŋakesec amboac ŋawê ocsalôŋa. 11 Ma Apômtau oc êwê aôm tôŋgeŋ ma êlôm aôm aŋga gamêŋ sawa. Aômnêm ŋatêkwa oc ŋajaŋa êsa ma aôm amboac kôm, taŋ bu kêmalôm nom ŋajam naŋ, amboac bumata ŋakêŋkêŋ, naŋ bu êpa atomanô. 12 Nêm lau sêkwê malac, taŋ popoc wanêcgeŋ su naŋ, sa êtiam ma ônsuŋ nêm mimi wakuc nêŋ ŋam sa êtiam. Lau oc sêsam aôm gebe ŋac, taŋ kêbênôc tuŋbôm ŋalasê naŋ ma kêmasaŋ andu gebe êŋgôŋ êtiam.”
Tajop Sabat ŋamoasiŋ
13 Apômtau kêsôm gebe “Embe ôŋgamiŋ amkaiŋ êndêŋ om ma ôtulu gêŋ êndêŋ ŋoc bêc dabuŋ atom. Ma embe ôsam sabat tau gebe nêm bêc ôtu samucŋa ma ôlic Apômtaunê bêc dabuŋ ŋajam ma otoc sa ma ôwi nêm lêŋ laŋgwa siŋ, ônam kôm to ônam kôm awaŋa ma biŋgalôm agwa-agwa atom, 14 go ôtap nêm moasiŋ sa aŋga Apômtaunê ma aê oc jakêŋ aôm ôsêlêŋ ômoa nom samuc ŋamoasiŋ ŋaôgeŋ. Aê oc jakêŋ aôm ôwê kaiŋ tamam Jakob nê gêŋlênsêm. Biŋ tonaŋ Apômtau kêsôm kêsa awa.”
59:1-21 Propete kêpuc boa launêŋ sec ma lau tau sêŋô ma seoc nêŋ sec lasê. Apômtau kêmasaŋ lêŋ gebe ênam nê lau sa to gêjac mata gebe ênam êsêac kêsi.