60
Ŋawasi Sionŋa, taŋ mêŋêsa êtu ŋamu naŋ
Ôndi, ŋawê êsa gebe nêm ŋawê mêŋgêô lasê su
ma Apômtaunê ŋawasi mêŋkêpô aôm.
Ôlic acgom, ŋakesec gêsaŋ nom auc
ma gêsuŋbôm gêjam tenteŋlatu auc,
mago Apômtau oc mêŋêpô aôm
ma nê ŋawasi oc mêŋênsac aôm ŋaô.
Ma tenteŋlatu oc dêndêŋ nêm ŋawê
ma kiŋ oc dêndêŋ ŋawasi, taŋ mêŋêpô aôm naŋ sêmêŋ.
 
Ôc matamanô sa ma matam enso ôlic gebe
Êsêac samob sêkac tauŋ sa ma dêdêŋ aôm sêmêŋ.
Nêm latômi oc sêmêŋ aŋga gamêŋ jaêc
ma lau oc sêsip nêm latômio.
Aôm oc ôlic gêŋ tau totêmbêlam aŋgeŋ
ma nêm ŋalêlôm êkac aôm to têmtac ŋajam êsa
gebe gwêc ŋaawa totau-totau oc êndêŋ aôm êwac
ma tenteŋlatu oc sêkêŋ nêŋ awamata êndêŋ aôm.
Kamele taêsam oc sênsaŋ aôm auc
ma kamele ŋalatu sêmêŋ aŋga Midian to Epa.
Lau Seba samob oc sêmêŋ
ma sêkôc gold to gêŋmalu sêmêŋ
ma sêsôm Apômtaunê wae lasê.
Êsêac oc sejoŋ domba samob aŋga Kedar sêndêŋ aôm sêmêŋ
ma domba kapoac aŋga Nebaiot oc sênam sakiŋ aôm.
Êsêac oc sênsac ŋoc altar têtu da ŋajam
ma aê jaŋgêlôŋ ŋoc andu ŋawasi.
 
Asa lau tec sêlôp amboac tao
ma amboac moŋgôm, taŋ sêlôp dêdêŋ nêŋ kakai.
Êsêac sêjac waŋ sa kêtu aêŋa
ma lau Tarsis nêŋ waŋ têtu ŋamata
gebe sêkôc nêm latômi aŋga gamêŋ jaêc sêmêŋ
tonêŋ gold ma silbergeŋ
sebe tetoc Apômtau, aômnêm Anôtô
ma Israelnêŋ ŋac dabuŋ sa gebe eŋ kêwaka nêm ŋawasi sa.
 
10 “Ma lau jaba oc sêmboa nêm tuŋbôm sa
ma nêŋ kiŋ oc sênam sakiŋ aôm.
Gebe aê gajac aôm kêtu têtac ŋandaŋŋa,
mago kêtu ŋoc moasiŋŋa tec oc taêc walô aôm.
11 Ma nêm katam oc êlêc su êkôgeŋ endeŋ tôŋgeŋ
êtôm êmbêc to eleŋ oc sênsaŋ auc atom
gebe lau oc sejoŋ tenteŋlatunêŋ awamata dêndêŋ aôm sêmêŋ
ma nêŋ kiŋ oc sêwê sêmuŋ êsêac.
12 Gebe tenteŋlatu teŋ me gamêŋ kiŋŋa teŋ, taŋ ênam sakiŋ aôm atom naŋ, oc ênaŋa.
Lau amboac tonaŋ oc sênaŋa samucgeŋ.
13 Lebanon ŋaŋawasi oc êndêŋ aôm êmêŋ,
kaleloŋ to kêmêsic ma kabôêŋ amboac tonaŋgeŋ
gebe sêŋgêlôŋ ŋoc lôm dabuŋ ŋamala
ma aê gabe jatoc octapa ŋamala sa.
14 Go êsêac, taŋ sêkôniŋ aôm naŋ, nêŋ latuŋi oc sewec dêndêŋ aôm
ma êsêac samob, taŋ sêsu aôm susu naŋ, oc mêŋsêu tauŋ sênêc aôm amkaiŋŋa
ma oc sêsam aôm gebe ‘Apômtaunê malac,
Israelnêŋ ŋac dabuŋ nê Sion.’
15 “Lau sêwi aôm siŋ to sedec aôm
ma lau teŋ sêsa nêm gamêŋ atom,
mago galoc oc jawaka nêm waem sa ênêc endeŋ tôŋgeŋ
ma lau oc têntac ŋajam êtu aômŋa ênêc teŋgeŋ ma teŋgeŋ.
16 Aôm oc ônôm tenteŋlatunêŋ su, kiŋnêŋ su oc êlôm aôm.
Ma aôm oc ôjala gebe aê Apômtau, aômnêm kêsiwaga
ma nêm gêjamsawaga aê, Jakobnê ŋac toŋaclai.
 
17 “Aê oc jakêŋ gold êjô ki joŋjoŋ
ma silber êjô ki jejec
ma ki joŋjoŋ êjô ka
ma ki jejec êjô poc.
Ma jakêŋ biŋmalô êtu nêm gejobwaga
ma biŋgêdêŋ êtu nêm gôliŋwaga.
18 Lau sêŋô gêŋ ŋaclai wauc-wauc-geŋŋa aŋga nêm gamêŋ
to senseŋ gêŋ su ma sênac gêŋ popoc aŋga nêm gamêŋ ŋamadiŋ ŋawae êtiam atom.
Ma aôm ôsam nêm tuŋbôm gebe Gêjam-kêsi
ma nêm sacgêdô gebe Lambiŋ.
 
19 “Oc oc êkêŋ ŋawê êndêŋ aôm êndêŋ eleŋŋa êtiam atom
ma ajôŋ ŋawê êpô aôm êndêŋ êmbêc atom amboac tonaŋgeŋ
gebe Apômtau oc êtu nêm ŋawê teŋgeŋŋa
ma nêm Anôtô oc êtu nêm ŋawasi.
20 Nêm oc naêsêp êtiam atom
ma nêm ajôŋ oc naênam tôŋ êtiam atom
gebe Apômtau oc êtu nêm ŋawê teŋgeŋŋa
ma nêm bêc ôtaŋ taŋiboaŋa oc êmbacnê.
21 Nêm lau pebeŋ oc têtu lau gêdêŋ
ma oc sêwê kaiŋ gamêŋ tonec endeŋ tôŋgeŋ.
Êsêac oc têtu ŋoc ka, taŋ kasê naŋ, ŋasêli
ma ŋoc lemoc ŋakôm ŋanô,
gebe sêwaka aêŋoc ŋawasi sa.
22 Ŋac sauŋ tau oc êtu gôlôac kapôêŋ,
ma ŋac ŋamu êtu lau-m toŋaclai.
Aê Apômtau oc jaŋgôm biŋ tau ŋanô êsa sebeŋ êndêŋ ŋanoc.” *
* 60:22 Lebanon ŋaŋawasi tau kaseda, taŋ kêkô lôc tau naŋ.