61
Ŋawae ŋajam Anôtô ênam Sion kêsiŋa
Apômtau Anôtô nê Ŋalau kêpi aê gebe Apômtau geŋ oso aê
gebe jasôm ŋawae ŋajam lasê êndêŋ lau ŋalêlôm sawa
ma kêsakiŋ aê gebe janac lau ŋalêlôm popoc têntac tôŋ
ma jasôm lasê êndêŋ lau, taŋ sêŋgôŋ kapoacwalô naŋ,
gebe sêŋgamboac êsêac su
ma sêlêc katam su êndêŋ lau, taŋ sêsô êsêac tôŋ naŋ.
Ma jasôm Apômtau ênam lau kêsi ŋajala
ma aêacnêŋ Anôtônê bêc êkac kamocgôcŋa lasê
gebe janac malô lau samob, taŋ sêmoa toŋalêlôm ŋawapacgeŋ naŋ.
Eŋ kêsakiŋ aê gebe jamoasiŋ lau toŋalêlôm ŋawapac aŋga Sion
to jakêŋ êsêac sêkuc sunsuŋ êjô wao, taŋ gêsac môkêŋapac naŋ,
ma katêkwi têntac ŋajamŋa êjô nêŋ abec, taŋ sêjam naŋ,
lambiŋ êjô nêŋ katuŋ popoc
gebe lau sêsam êsêac gebe Ka biŋgêdêŋŋa,
taŋ Apômtau kêsê gebe êwaka ênê ŋawasi sa.
Êsêac oc sêkwê ŋapopoc laŋgwaanô sa êtiam
ma sêjac gamêŋ, taŋ andaŋgeŋ seseŋ su naŋ sa
ma sêmbênôc malac ŋapopoc
to gamêŋ, taŋ kêtu gasaŋ gêc laŋgwa sec naŋ, e ŋajam êsa.
 
Ma lau jaba oc sejop nêm domba,
lau gamêŋbômŋa oc têtu lau sêkac nêm nom ôkwiŋa to sênam nêm kôm wainŋa.
Ma lau oc sêsam amac gebe Apômtaunê dabuŋwaga
ma sê amac gebe Aêacnêŋ Anôtônê sakiŋwaga.
Tenteŋlatu samob nêŋ awamata oc êmoasiŋ amac
ma amac aŋgêlôŋ taôm ŋa êsêacnêŋ waba tokaiŋ-tokaiŋ.
Anôtônê lau têtap biŋ majeŋŋa sa kêlêlêc
ma lau sêgôm êsêac waeŋ sec.
Kêtu tonaŋŋa êsêac oc sêwê kaiŋ gamêŋ êlêlêc su
ma êsêac têntac ŋajam ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
 
“Gebe aê Apômtau tau têtac gêwiŋ biŋgêdêŋ
ma têtac gedec kêjaŋgowaganêŋ lêŋ alôb-alôb.
Aê oc jakêŋ êsêacnêŋ kôm ŋaôli solopgeŋ
ma oc jamoatiŋ poac teŋgeŋŋa êndêŋ êsêac.
Ma lau samob, taŋ sêlic êsêac naŋ, oc sêlôc
gebe êsêac lau, taŋ Apômtau gêjam mec êsêac naŋ tonec.”
 
10 Aê oc têtac ŋajam samucgeŋ êtu Apômtauŋa
ma ŋoc katuc êtu samuc ŋoc Anôtô
gebe eŋ kêkêŋ aê kasô Apômtau gêjam aê kêsiŋa kêtu ŋoc ŋakwê
ma kêkwa aê auc ŋa obo biŋgêdêŋŋa,
kêtôm ŋac-gebe-ênam-awêwaga kêkuc nê sunsuŋ
ma kêtôm awê gebe ênam ŋacŋa gêjam gêlôŋ tau ŋa pocawa.
11 Apômtau Anôtô oc êŋgôm biŋgêdêŋ to lambiŋ êpoa êpi tenteŋlatu samob laŋôŋnêmŋa,
êtôm nom kêkêŋ ŋakatôm wakuc
ma êtôm kôm kêkêŋ ŋawê, taŋ sêsê naŋ kêpoa.
62:1-12 Môkêlatu tonec propete kêlambiŋ Anôtô gebe ênam nê lau sa êndêŋ têm ŋamuŋa teŋ.