7
Jesaianê wae ŋamataŋa gêdêŋ kiŋ Ahas
Gêdêŋ têm, taŋ Usia latu Jotam nê latu Ahas kêtu kiŋ Judaŋa naŋ, kiŋ Resin aŋga Suria agêc Remalianê latu Peka, taŋ kêtu kiŋ Israelŋa naŋ, sêpi Jerusalem sêja sebe sênac siŋ êndêŋ malac tau, mago sêku tulu atom. Gêdêŋ taŋ sêkêŋ ŋawae gêdêŋ kiŋ Dawid nê wakuc gebe “Suria to Epraim sêmoatiŋ poac gêdêŋ tauŋ” naŋ, eŋ to nê lau nêŋ ŋalêlôm kêtênêp ŋasec amboac mu kêwiwic ka saleŋŋa.
Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Jesaia gebe “Amagêc latôm Sear-Jasub asa naandac Ahas aŋga busawa, taŋ kêsa aŋga bugêjactoŋ ŋaôŋa naŋ ŋaawa, naŋ gêc lau-sêkwasiŋ-obowaga nêŋ kôm ŋaintêna, ma ôsôm êndêŋ eŋ gebe ‘Ojop taôm ŋapep ma ôpuc taôm tôŋ. Ôtêc taôm atom ma nêm ŋalêlôm ŋatutuc êtu Resin aŋga Suria agêc Remalianê latu nêŋ têntac ŋandaŋŋa atom. Êsêagêc têtôm jakalic luagêc, taŋ ja gêôc e kêtu jec naŋ. Suria agêc Epraim ma Remalianê latu sêmasaŋ biŋ gêdêŋ tauŋ sebe sêŋgôm aôm sec, ma sêsôm gebe “Ajôc, tapi Juda tana ma tatakê êsêac ŋamelocŋageŋ ma taku êsêac tulu e sêwi gamêŋ tau siŋ êndêŋ aêac, ma takêŋ Tabelnê latu êtu kiŋ aŋga tônê.” ’ ” Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gebe
“Biŋ tonaŋ oc êtu tôŋ atom ma ŋanô êsa atom,
gebe Damasku kêtu Suria ŋamôkê
ma Resin kêtu Damaskunê ŋatau.
Jala 65 ênaŋa acgom, go sênac Epraim popoc
e sêmoa amboac lau-m tageŋ êtiam atom.
Samaria kêtu Epraim ŋamôkê
ma Remalianê latu kêtu Samarianê ŋatau.
Amac embe akêŋ êwiŋ atom, naŋ oc akô ŋajaŋa atom amboac tonaŋgeŋ.”
Jesaia geoc Imanuelnê biŋ lasê
10 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Ahas kêtiam gebe 11 “Oteŋ gêŋtalô teŋ aŋga Apômtau, aômnêm Anôtô nê. Gêŋtalô tau êpi aŋga lamboam me êsêp aŋga lôlôc.” 12 Tageŋ Ahas gêjô nê biŋ gebe “Aê oc jateŋ atom, ma oc jansaê Apômtau atom.” 13 Tec Apômtau kasôm gebe “O gôlôac Dawid, akêŋ taŋem aêŋoc biŋ. Amac alênsôŋ ŋamalac, nec alic kêtôm atom, tec abe alênsôŋ aêŋoc Anôtô êwiŋ nec. 14 Amboac tonaŋ Apômtau tau oc êkêŋ gêŋtalô teŋ êndêŋ amac amboac tonec gebe Awêtakiŋ teŋ oc taê e êkôc latu teŋ ma ê ênê ŋaê gebe Imanuel. 15 Êndêŋ taŋ êjala lêŋ êtiŋ sec su to êjaliŋ ŋajam saŋa naŋ, eŋ êniŋ su gêjac anô to lêpgeŋ. 16 Ŋapalê tau êjala lêŋ êtiŋ sec su to êjaliŋ ŋajam saŋa atomgeŋ, ma kiŋ luagêc, taŋ sêgôm aôm taêm dani taôm naŋ, nêŋ gamêŋ oc êtu gasaŋ. 17 Apômtau oc êkêŋ têm kaiŋ teŋ êpi aôm to nêm lau ma tamamnê gôlôac. Gêdêŋ taŋ Epraim sêkac tauŋ su aŋga Juda e mêŋgêdêŋ galoc naŋ, têm amboac tonaŋ kêtap amac sa atom. Anôtô êkêŋ kiŋ Asuriaŋa êkôniŋ aôm.”
18 Êndêŋ bêc ônê Apômtau oc êmôêc kawaŋ aŋga bu Aiguptuŋa ŋamôkê to banic aŋga gamêŋ Asuriaŋa 19 mêŋsênac têc nêm gamêŋ ŋasalic to pocsawa auc ma sênam waŋganic to ŋagamêŋ wale-wale auc amboac tonaŋgeŋ.
20 Êndêŋ bêc ônê Apômtau oc êkôc kiŋ Asuriaŋa aŋga bu ŋamakeŋ ônêŋa mêŋêtu kekec bôjaŋ ma êkaliŋ môkêmlauŋ to ôlimlu ma nêm êm ênaŋa amboac tonaŋgeŋ.
21 Êndêŋ bêc ônê ŋac teŋ oc eŋgeŋ bulimakao tageŋ ma domba luagêcgeŋ. 22 Ma bulimakao to domba sêkêŋ su kapôêŋ e êtôm gebe lau ŋapopoc, taŋ gacgeŋ sêŋgôŋ gamêŋ tau naŋ, sêniŋ su gêjac anô to lêpgeŋ.
23 Êndêŋ bêc ônê waŋganic to gêŋ têkwa-têkwa oc êôc gamêŋ samob, taŋ sêsê wain 1,000 kêsêp, taŋ ŋaôli mone silber 1,000 naŋ auc. 24 Waŋganic to gêŋ têkwa-têkwa oc êôc gamêŋ tau auc samucgeŋ, tec lau embe sêsa gamêŋ tau, oc sêsêlêŋ totalam ma sôbgeŋ. 25 Ma amac oc api gamêŋ ŋabau, taŋ gêmuŋgeŋ asap ŋa kinom naŋ, ana atom, êtu atêc waŋganic to gêŋ têkwa-têkwaŋa, ma gamêŋ ŋabau tau oc êtu bulimakao sêsêlêŋ ŋamala ma domba oc sêka popoc. *
* 7:25 Sear-Jasub ŋam gebe Ŋapopoc oc sêmu sêmêŋ. 7:25 Imanuel ŋam gebe Anôtô mêŋgêwiŋ aêac.