14
Job kêsala ŋamalacnê bêc gebe dambê
Ŋamalac taŋ awê kêkôc eŋ su
naŋ, nê bêc nomŋa jauc atom
ma êmoa naeo tec kêlêlêc.
Eŋ kêpi amboac ŋaola ma êmbêlê e ênsêlô.
Eŋ êmoa dendeŋ atom, ê su weŋ tageŋ.
Aôm Anôtô oc matam êsap ŋac amboac tonaŋ
me ôkêŋ eŋ êkô aôm laŋômnêm gebe ômêtôc eŋ me masi.
Asa oc êtôm eŋ êkô aôm laŋômnêm gebe ômêtôc eŋ me.
Ŋac amboac tonaŋ gêmoa atom,
gebe nê bêc aôm kôsa sa su ma nê ajôŋ ŋanamba gêc aômŋa.
Ma aôm kôkêŋ ênê noc, taŋ eŋ êŋgêli atom naŋ.
Ôwi eŋ siŋ ma eŋ êmoa nê gêŋ
gebe eŋ têtac ŋajam êsa êtu nê bêc lêwaŋŋa amboac kômwaga sêgôm-sêgôm sêmoa naŋ.
 
“Embe sêsap ka teŋ su, oc ka tau êmac samucgeŋ atom
gebe ênê mata jali oc êmbacnê atom, ŋasêli oc êpuc êtiam.
Embe nê ŋawakac êtu namu aŋga nomlêlôm
ma nê ŋakatuc êtu palê ênaŋa,
mago embe êlib bu oc êpuc
ma oc êkêŋ ŋalaka amboac ka wakuc teŋ.
10 Mago ŋamalac êmac êndu ma oc ênaŋa.
Eŋ êwi nom siŋ ma êmoa ondoc.
 
11 “Amboac bu êpa aŋga bu-gêjactoŋ
ma bu e su e êtu gamêŋ ŋakeleŋ.
12 Ŋamalac êmac êndu ma êndi sa êtiam atom.
Eŋ oc mata êlac êtiam atom e undambê ênaŋa
ma sêŋu eŋ sa aŋga nê bêc atom.
13 Ojae, ôsiŋ aê ôkwi jamoa lamboam, taŋ kêtu katuŋ nêŋ maleŋ naŋmaŋ.
Ônac lênsôŋ aê e nêm têmtac ŋandaŋ êmbacnê acgom,
go ôkêŋ noc teŋ êndêŋ aê ma taêm ênam aê êtiam.
14 Embe ŋamalac teŋ êmac êndu, oc mata jali êsa êtiam me masi.
Ŋoc bêc samob, taŋ jamoa naŋ, aê oc jansaê e noc ênam aê saŋa mêŋêô lasê.
15 Go aôm ômôêc ma aê jajô awam.
Aôm oc ônam awam su êtu nêm gêŋ, taŋ lêmam kêkêŋ naŋ.
16 Gebe aôm oc ojop ŋoc lêŋ
ma oc ôsala ŋoc sec, taŋ gagôm naŋ atom.
17 Aôm oc ôkic ŋoc geo tôŋ êsêp talu ma aôm oc ômbuŋ ŋoc sec samob su.
 
18 “Mago lôc oc êndib-êndib e êku
ma poc kapôêŋ-kapôêŋ sêwi maleŋ siŋ.
19 Bu oc êlêsa poc ma ŋasamac êmbuŋ nom su ênaŋa
ma aôm onseŋ biŋ, taŋ ŋamalac sêkêŋ mateŋ naŋ, su amboac tonaŋgeŋ.
20 Aôm ôku eŋ tulu e ênaŋa.
Aôm ônam ênê laŋôanô ôkwi ma ôsakiŋ eŋ êc êna.
21 Nê latui têtu lau towae, mago eŋ ênam kauc biŋ tau.
Êsêac sembeŋ ma eŋ êjala atom.
22 Eŋ ênsaê eŋ tau nê ŋandaŋ ôliŋa
ma eŋ têtac ŋawapac êtu eŋ tauŋŋageŋ.”
15:1–18:21 Biŋgalôm kêtu luagêcŋa ŋagêdô kêsêp ŋasawa tonec. Elipas agêc Job ma Bildad sêsôm nêŋ biŋ. Job kêtaŋ gebe êsêac samob sêkac biŋ sa kêpi eŋgeŋ e ŋac tageŋgeŋ, taŋ gêŋgôŋ undambê naŋ masi.