19
Job kêkêŋ gêwiŋ gebe Anôtô oc ewaka eŋ sa
Go Job gêjô êsêacnêŋ biŋ gebe
“Amac abe alêsu aê to alêsa aê popoc ŋa nêm biŋ
e êndêŋ ondocgeŋ.
Amac amajec aê todim-todim.
Amac majem masi, tec agôm aê sec nec.
Ma aê embe jaŋgôm sec biŋŋanôgeŋ,
go aê taucgeŋ jawê ŋoc sec ŋakaiŋ.
Amac atoc taôm sa
ma abe akip ŋoc keso sa me.
Ajalagac, gebe Anôtô gêgôm aê sec,
eŋ kêgi aê auc ŋa nê uc.
Aê gamôêc gebe ‘Êsêac sêlêsu aê,’
mago ŋac teŋ gêjô aê aoc atom.
Aê gamôêc gebe ‘Anam aê samaŋ,’
mago biŋgêdêŋ teŋ gêc atom.
Eŋ kêbalaŋ ŋoc intêna auc,
amboac tonaŋ tec katôm, gebe jaŋgêli balaŋ tau atom.
Eŋ kêkêŋ ŋakesec gêsaŋ ŋoc lêŋ auc.
Eŋ kêjaŋgo aê waec ŋajam su
ma kêkac sunsuŋ su aŋga môkêcapac.
10 Eŋ kêpôŋ aê tulu-tulugeŋ e gajaŋa.
Eŋ gêbuc ŋoc biŋ kakêŋ matocŋa sa amboac ka teŋ.
11 Anôtô têtac ŋandaŋ gêdêŋ aê
ma kêsam aê gawiŋ ênê ŋacjo.
12 Ênê siŋwaga sêmêŋ toŋaclaigeŋ
sebe sênac siŋ êndêŋ aê mêŋsêgi ŋoc bec auc.
 
13 “Eŋ kêkêŋ ŋoc lasitêwai sêmoa jaêc aê
ma lau, taŋ sêjala aê kêtu tôŋ naŋ, sêlic aê amboac ŋac jaba samuc teŋ.
14 Ŋoc tawaŋ to ŋoc lau ôliŋ andaŋ tauŋŋa sêc sêja.
15 Ŋacleŋ taŋ sêŋgôŋ ŋoc andu naŋ, sêliŋ aê siŋ.
Ŋoc sakiŋwagao sêlic aê amboac ŋac jaba,
êsêac sêlic aê amboac ŋac laŋô matac teŋ.
16 Aê gamôêc ŋoc sakiŋwaga, mago eŋ gêlôc gêjô aê aoc atom,
eŋ kêsaê gebe aê jateŋ eŋ acgom.
17 Aê aoc-u katiŋ ŋoc awê su,
ma ŋoc lasitêwai sêlic aê katôm gêŋ sec.
18 Ŋapalê mateŋpaŋa gêjac aê.
Embe jandi sa, go sêsu aê susu.
19 Ŋoc lau ôliŋ andaŋ tauŋŋa sê kanôŋ aê,
ma êsêac, taŋ aê têtac gêwiŋ êsêac naŋ, sêkêŋ kisa aê.
20 Ŋoc ŋaôlic gedec ŋatêkwa, ma gêmacanô kêku aê tulu su, mago gawê sa.
21 O ŋoc lauac, taêm walô aê, taêm walô aê, taêm walô aêmaŋ
gebe Anôtô lêma kêtap aê sa.
22 Amac ajanda aê kêtôm Anôtô kêjanda aê nec kêtu ageŋŋa.
Amac akêŋ ŋandaŋ gêdêŋ aê ôlic ŋapaŋ kêtu ageŋŋa.
 
23 “Ojae, ŋac teŋ eto ŋoc biŋ samaŋ,
eto ŋoc biŋ samob êsêp buku teŋ.
24 Ojae, sepeŋ ŋoc biŋ ŋa kêlêpê ki êsêp pocmaŋ,
gebe ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
25 Mago aê kajalagac, gebe ŋoc kêsiwaga tê gêmoa mata jali
ma eŋ êsêp êmêŋ êtu ŋamu ma ênam aê sa.
26 Ma gêmac embe enseŋ aêŋoc ŋaôlic su,
ma ôlic embe ê su, oc jalic Anôtô.
27 Aê oc jalic eŋ êkô êwiŋ aê,
ma tauc matocanô êpi eŋ, ŋac teŋ êlic eŋ atom.
Ŋoc ŋalêlôm gêjam awa su noc tonaŋ.
28 Amac embe asôm gebe ‘Tajanda eŋmaŋ,
ma takip biŋ tau ŋam sa aŋga ênêmaŋ’,
29 go atêc taôm êtu siŋŋa
gebe siŋ kêtu Anôtônê têtac ŋandaŋŋa ŋagêjô,
ec ajala gebe mêtôc tec gêc.”
20:1–30:31 Job to nê sêlêb nêŋ biŋgalôm kêtu têlêacŋa kêsêlêŋ e gêbacnê. Môkêlatu 28 kêtôm wê teŋ, taŋ sêga kêpi mêtê tokauc naŋ. Job gêwa nê biŋ sa kêtu ŋamu kêsêp môkêlatu 29 to 30 ma gêjac mata nê biŋ kêsêp môkêlatu 31.