31
Job kêwaka nê lêŋ gêdêŋ sa
“Aê kamoatiŋ poac gêdêŋ matocanô,
gebe matoc katu awêtakiŋ teŋ atomanô.
Embe jaŋgôm, go Anôtô êkêŋ asageŋ êndêŋ aê,
ma jawê kaiŋ Lôlôc Ŋatau nê gêŋlênsêm amboac ondoc.
Ŋac-alôb-alôbwaga oc ênaŋa
ma kêjaŋgowaga oc êtap gêŋwapac sa atom me.
Anôtô gêlic ŋoc intêna samob
ma kêsa ŋoc lêŋ samob sa atom me.
 
“Aê kasêlêŋ kasa lêŋ keso
ma ockaiŋ kasêlêŋ kepeŋ biŋdansaŋ me.
Anôtô ênam dôŋ aê naêndêŋgeŋ
e êtap sa, gebe aêŋoc biŋ teŋ gêc atom.
Aê embe jao sic ma ŋoc ŋalêlôm embe êkêŋ êwiŋ matocanô
to sec ŋajec teŋ embe êsap lemoc tôŋ,
go ŋac teŋ êniŋ gêŋ ŋanô, taŋ aê kasê naŋ,
ma êmbuc ŋoc gêŋ, taŋ kêpi naŋ sa.
 
“Ŋoc ŋalêlôm embe êtu palê êndêŋ awê teŋ
ma aê embe jandib jamoa ŋoc ŋac sackapoagêdô gêdêŋ tauŋa nê katam,
10 go ŋoc awê eno ŋac teŋ nê gêŋ
ma lau teŋ sênac sêwiŋ eŋ.
11 Gebe biŋ amboac tonaŋ oc êtu sec alôb-alôb,
ma mêtôcwaga oc sêmêtôc sec kapôêŋ tonaŋ.
12 Biŋ amboac tonaŋ oc êtôm ja, taŋ êniŋ gêŋ e naêndêŋ lamboam naŋ,
ma êndaŋgac ŋoc kôm ŋanô samob su.
 
13 “Gêdêŋ taŋ ŋoc sakiŋwagao to ŋac sêmêŋ, gebe sêsôm ŋoc keso êpi aê
ma aê embe jatiŋ êsêac su,
14 go jaŋgôm asageŋ êndêŋ noc Anôtô êndi saŋa
ma jajô eŋ awa amboac ondoc êndêŋ noc êtu kênac aêŋa.
15 Ŋac taŋ kêmasaŋ aê aŋga tinoc têtaclêlôm naŋ,
kêmasaŋ ŋoc sakiŋwaga gêwiŋ atom me.
Ŋac tageŋ tonaŋ kêmasaŋ aêagêc lulu atom me.
 
16 “Aê kagamiŋ gêŋ, taŋ lau ŋalêlôm sawa teteŋ naŋ,
ma gagôm awêtuc mata kêlic-kêlic me.
17 Aê taucgeŋ gaeŋ ŋoc mo ŋapopoc
ma kakêŋ gêdêŋ mosêbu geŋ gêwiŋ atom me.
18 Eŋ ŋapalêgeŋ, tec gajob eŋ amboac tama
ma aê gawê awêtuc amboac luŋac.
19-20 Aê galic ŋac teŋ malo gêjam eŋ, gebe nê ŋakwê masi,
tec kakêŋ ŋakwê ma ênê ŋalêlôm kêlambiŋ aê atom me.
Aê galic ŋac ŋalêlôm sawa tonê gadê masigeŋ,
tec ŋoc domba ŋaôlilu kêjandaŋ eŋ atom me.
21 Aê gaôc lemoc sa, gebe jatap mosêbu
ma taêc kêka, gebe mêtôcwaga sênam aê sa aŋga mêtôc ŋamala me.
22 Aê embe jaŋgôm gêŋ tonaŋ, go magiclauŋ êsa ma lemoc tulu e ênsêlô.
23 Gebe aê katêc Anôtônê têtac ŋandaŋ,
ma aê oc jakô ênê ŋawasi laŋônêm amboac ondoc.
 
24 “Aê embe taêc êka gold ma jaê lamu awa goldŋa,
25 aê embe têtac ŋajam êsa êtu ŋoc awamata taêsamŋa
me êtu lemoc ŋakôm ŋanô taêsamŋa,
26 aê embe matoc ê oc êndêŋ ocsalô
me ajôŋ, taŋ kêsa nê lêŋ toŋawasi naŋ,
27 ma ŋoc ŋalêlôm embe êkac aê
e jawec êndêŋ gêŋ samob tonaŋ ŋai,
28 go jawê kaiŋ biŋ alôb-alôb amboac tonaŋ
ma mêtôcwaga oc sêmêtôc aê,
gebe oc jansa Anôtô Lôlôcŋa auc.
 
29 “Aê têtac ŋajam kêsa gêdêŋ taŋ ŋac têtac gedec aêŋa gêjaŋa naŋ
ma katu samuc gêdêŋ taŋ gêŋwapac kêtap eŋ sa naŋ, me masi.
30 Aê gajob aocsuŋ, gebe êŋgôm sec atom
ma apuc boa ŋac tau gebe ênaŋa atom amboac tonaŋgeŋ.
31 Lau taŋ sêŋgôŋ ŋoc bec sêwiŋ aê naŋ, sêsôm biŋ tonec me masi gebe
‘Asa gêmoa, taŋ ênê gwada gêôc eŋ tôŋ atom naŋ.’
32 Lau jaba sêc intêna atom,
aê galêc ŋoc andu ŋakatam su gêdêŋ êsêac.
 
33 “Aê gasaŋ ŋoc sec auc gêdêŋ lau sêlic atom
ma kasiŋ ŋoc keso ôkwi gêc ŋoc ŋalêlôm me.
34 Aê katêc lau, tec gagôm gêŋ tonaŋ me.
Aê katêc tauc gebe ŋoc tawaŋ sêlic aê sec,
tec gajam tauc tôŋ ma kasa aŋga ŋoc andu gaja atom me.
 
35 “Ojae, ŋoc ŋac tageŋ êmoa, gebe êŋô aêmaŋ.
Aê gawa ŋoc biŋ samob sa tomalageŋ sugac.
Galoc Ŋaniniŋ Ŋatau êjô aê aocmaŋ.
Ojae, aê jatap papia tobiŋ, taŋ ŋoc ŋacjo sêgôliŋ kêpi aê naŋ samaŋ.
36 Aê oc jaôc papia tau ênsac aê magicm,
aê oc jambec êtôm naŋeŋeŋ.
37 Aê oc jawa ŋoc lêŋ samob sa êndêŋ eŋ
ma jandambiŋ eŋ amboac aê kasêga teŋ.
 
38 “Ŋoc kôm embe êtaŋ êtu gagôm kesoŋa,
ma kôm ŋalôcawa embe êtaŋ taŋiboa,
39 aê embe janiŋ kôm ŋanô, mago jakêŋ ŋaôli atom
ma jalênsu kômwaga,
40 go gêŋ têkwa-têkwa êpi êjô polom
ma waôŋ sec êpoa êjô Jaŋgom.”
Jobnê biŋ tau gêbacnê gêdêŋ tonec.
32:1–37:24 Jobnê sêlêb laŋgwa sêjam tauŋ tôŋ ma sêjô Job awa kêtiam atom. Tec ŋac wakuc teŋ, nê ŋaê gebe Elihu, gêwa nê taê gêjam sa. Eŋ kêsôm biŋ wakuc teŋ atom, kêsôm lau laŋgwa têlêac nêŋ biŋ ŋakôniŋŋageŋ ma gêwa Anôtônê ŋaclai kapôêŋ sa. Biŋ tonaŋ kêtu peleŋ gebe lau-sêsamwaga sêjandêb nasêô lasê biŋ, taŋ Anôtô kêsôm gêc môkêlatu 38:1–42:6 naŋ. * Ŋagôliŋ teŋ gebe sêsê gêŋ êsêp kôm teŋ atom jala 6 ma jala êtu 7ŋa sêsê gêŋ atom. Job gejob ŋagôliŋ kômŋa samob ŋapep.
* 31:40 Anôtô kêmasaŋ ŋagôliŋ tokaiŋ-tokaiŋ kêtu kômŋa.