38
Anôtô gêwa sa gebe Job gêjam kauc biŋ
Go Anôtô gêjô Job awa ma kêsôm biŋ kêsa aŋga mu ilai ŋalêlôm gebe
“Asa tê gêsaŋ ŋoc biŋ, taŋ kamasaŋ naŋ, auc
ŋa kauc masi nê.
Ôŋgambam taôm amboac ŋac,
go aê jatu kênac aôm, ma aôm ôwa sa êndêŋ aê.
 
“Gêdêŋ taŋ kasuŋ nom ŋaalê naŋ, aôm gômoa ondoc.
Embe ôjala, naŋ ôsôm êndêŋ aêmaŋ.
Asa kêmasaŋ nom tau ŋadôŋ. Aôm kôjala me.
Ma asa gê dôŋ nom tau.
Nom ŋaalê kêsêp asageŋ,
ma asa kêsuŋ ŋaalê kêclêsuŋa,
gêdêŋ taŋ utitêna sêjam wê lambiŋŋa
ma lau undambêŋa sêjam lasê totêntac ŋajamgeŋ naŋ.
 
“Me asa gêsaŋ gwêc ŋakatam auc
gêdêŋ taŋ kêpulu mêŋkêpi aŋga ŋamôkê naŋ,
gêdêŋ taŋ kakêŋ tao kêtu ŋaŋakwê
ma gamêŋ ŋamajaŋ kêtu ŋaobo.
10 Aê kakêŋ ŋamadiŋ gêdêŋ gwêc
ma gajac balaŋ auc ŋa katam ŋajaŋa,
11 ma kasôm gebe ‘Ômôêŋ e mêŋôndêŋ tonecgeŋ
ma nêm ŋadembom mêŋêndêŋ tonec.’
 
12 “Gêdêŋ taŋ tênam kêkôc aômŋa e mêŋgêdêŋ galoc naŋ,
aôm kôjatu gebe êu bôŋ
ma kôtôc kelendeŋ gêlôm mala me masi.
13 Aôm kôsôm gêdêŋ eŋ gebe êkôc nom ŋakêclêsu tôŋ
ma ekoloŋ lau alôb-alôb sêsa sêna,
14 gebe ênam nom ôkwi e nom ŋagêŋlêlôm samob ênêc awêgeŋ
ma ŋatalô êsa êtôm tamôêc lêkôŋ.
15 Ŋawê kêgamiŋ tau gêdêŋ lau alôb-alôb
ma kêtuc êsêac lemeŋ, taŋ sêmêtôc naŋ tulu.
 
16 “Aôm kôsêlêŋ e gô lasê gwêc ŋamôkê
ma kôsêlêŋ gômoa ŋagêdimbob ŋalêlôm me masi.
17 Têtôc gêmacanô ŋakatam gêdêŋ aôm,
ma gôlic lamboam sec ŋasacgêdô me masi.
18 Aôm kôjala nom ŋamadiŋ samob su me.
Aôm embe ôjala gêŋ samob tonaŋ ŋai, go ôwa samaŋ.
 
19 “Ŋawê ŋamalacmôkê ŋaintêna gêc ondoc,
ma ŋakesec ŋamala gêc ondoc.
20 Aôm kôtôm gebe ôwê ŋawê to ŋakesec nasêô lasê maleŋ,
ôkêŋ lulugeŋ sêsa intêna nêŋ malacŋa me masi.
21 Aôm kôjala biŋ samob tonaŋ ŋai,
gebe tênam kêkôc aôm gêdêŋ têm ŋawê to ŋakesec ŋamataŋa
ma nêm bêc ŋanamba ŋalêlêma atom.
 
22 “Aôm kôpi andu sêjac sno saŋa gôja
ma gôlic andu sêjac kompoc saŋa me masi.
23 Aê gajac gêŋ tonaŋ sa kêtu bêc gêŋwapac to bêc siŋŋa.
24 Gamêŋ mu gêwa tau kêkôcŋa ŋaintêna gêc ondoc.
Ma musalô, taŋ gêjam nom auc naŋ, ŋamôkê gêc ondoc.
25 Asa kêkwê kom gêjac kêsêwageŋ ŋabusawa
ma asa gêjam wapap gêjac ŋaintêna,
26 gebe kom ênac êsêp gamêŋ, taŋ ŋamalac teŋ gêmoa atom
ma ênac êsêp gamêŋ sawa, taŋ ŋac teŋ gêŋgôŋ atom naŋ,
27 gebe êmoasiŋ gamêŋ sawa to ŋakeleŋ tau
ma êkêŋ gêgwaŋ êpuc aŋga nom.
 
28 “Kom ŋatama gêmoa me masi.
Asa kêka maniŋ ŋatetep lasê.
29 Ais kêsa aŋga asa têtaclêlôm.
Ma awê ondoc kêkôc umboŋ ŋaômbiŋtêtac.
30 Bu tau ŋajaŋa kêsa kêtôm poc
ma gwêc ŋaôlic gêjac anô.
 
31 “Aôm kôtôm, gebe ôkic dam ŋawalô tôŋ
ma ôŋgamboac i totili su me masi.
32 Aôm kôtôm, gebe ôwê jalêo êpi êmêŋ
ma ôkêŋ momboaŋ tolatui sêsa nêŋ lêŋ me masi.
33 Aôm kôjala ŋagôliŋ undambêŋa
ma kôtôm, gebe ôkêŋ ŋagôliŋ tau ênam gôliŋ nom me masi.
 
34 “Aôm awam kêtôm, gebe êpi tao êna
e tao taŋa wamu aôm ma ênsêwa kom mêŋêpi aôm me masi.
35 Aôm kôtôm, gebe ôsakiŋ ôsic gebe êkac
ma êsôm êndêŋ aôm gebe ‘Aê tau tonec,’ me masi.
36 Asa kêkêŋ kauc gêdêŋ kwendec
ma kêdôŋ talec kapoac gebe êkêŋ puc aêac.
37 Asa kêtôm, gebe êsa tao sa tokaucgeŋ
ma êndac bulakôp undambêŋa sa, gebe ênsêwa,
38 ma êmalôm kekop e ŋalêsap êsa
ma nom êlêsôb tau tôŋ.
 
39-40 “Aôm kôtôm, gebe ôjanda lewenêŋ gwada
ma ôkêŋ êndêŋ lewe ŋalatu,
taŋ sêc nêŋ gêsuŋ to dêdib gwada sêmoa êcdani naŋ,
sêniŋ e êôc êsêac tôŋ me masi.
41 Asa êkêŋ gêŋ êndêŋ aoco êndêŋ taŋ ŋalatu êtaŋ mo êndêŋ Anôtô
ma ensom elêmê gebe êtap gêŋ taniŋŋa sa naŋ. * auc naŋ.
* 38:41 Momboaŋ tolatui kêkanôŋ utitalata, taŋ sêgi momboaŋ