39
“Aôm kôjala noniŋ lôcŋa kêsu ŋalatu ŋanoc
ma gôlic noniŋ saleŋŋa kêsu ŋalatu me masi.
Aôm kôsa ajôŋ, taŋ bôc tonaŋ taê naŋ, sa
ma kôjala noc êsu ŋalatuŋa me masi.
Bôc tau kêgasuŋ tau e kêsu ŋalatu su
ma ŋandaŋ tau gêbacnê.
Ŋalatu tau embe êtôp êtu kapôêŋ e ŋajaŋa êsa,
go êc êna ma êmu êndêŋ têna êna êtiam atom.
 
“Asa kêgaboac doŋki gamêŋ sawaŋa su
ma asa gêdim o, taŋ gêsô doŋki tôŋ naŋ su.
Aê kakêŋ gamêŋ sawa kêtu ênê gamêŋ
ma kakêŋ nom, taŋ gwêcpoc gêc naŋ, kêtu ênê gamêŋ êmoaŋa.
Eŋ gêjac jaê malac ŋakicsêa.
Ŋac-êwê-eŋwaga teŋ gêmoa gebe êŋô eŋ awaŋa atom.
Eŋ gêjac laoc gamêŋ lôcŋa, taŋ kêtu ênê gamêŋ êniŋ gêŋŋa naŋ,
ma gesom gêŋ matac-matac samob.
 
“Bulimakao saleŋŋa gebe ênam sakiŋ aôm me masi.
Eŋ oc êniŋ gêŋ aŋga nêm sac êndêŋ êmbêc me masi.
10 Aôm embe ôkô eŋ tôŋ ŋa lêpoa,
oc ê sakweŋ ki ma ênac nom popoc êndaŋguc aôm me masi.
11 Aôm kôtôm, gebe ôkêŋ êwiŋ eŋ êtu ênê ôliwalô kapôêŋŋa
ma ôwi nêm kôm siŋ êndêŋ eŋ taugeŋ ênam me masi.
12 Aôm kôtôm gebe ôkêŋ êwiŋ eŋ gebe êmu êndêŋ aôm êwac
ma ejoŋ nêm polom êna nêm sêka polom ŋamala me masi.
 
13 “Kêcsêwa kêtêliŋ nê waô gegeŋ taugeŋ,
tageŋ nê ŋawaô tau kêtu magê to ŋamaic palê têtac gêwiŋŋa me masi.
14 Gebe eŋ kêsu ŋakêcsulu ma gêwi siŋ gêc nom,
ma nom taugeŋ kêjandaŋ gêŋ tau.
15 Eŋ taê gêjam tonec, gebe ŋamalac teŋ êka ŋakêcsulu popoc
me bôc saleŋŋa teŋ êŋgôm êtu secŋa nec atom.
16 Eŋ gejob nê ŋalatu ŋapep atom, gêlic êsêac amboac gêŋ jaba.
Eŋ gim tau su ŋaômageŋ, mago taê gêjam biŋ teŋ kêpi atom,
17 gebe Anôtô kêkêŋ eŋ ŋagêbôcŋageŋ,
gebe êjala gêŋ atom.
18 Mago eŋ embe êndi gebe êc,
eŋ oc êômac hos to ŋac gêŋgôŋ hos ŋaôŋa.
 
19 “Aôm kôkêŋ hos ôliwalô me.
Aôm kôkêŋ ênê mom kêtu ênê gêlôŋ gêsutêkwaŋa me.
20 Aôm kôkêŋ eŋ, tec gêboaŋ amboac wagô me.
Eŋ kêtaŋ ŋakaŋkaŋ, tec kêtakê lau.
21 Eŋ apoap kêkip nom gaboaŋŋa sa totêtac ŋajamgeŋ,
ma kêsa toŋaclaigeŋ, gebe êna êsêp siŋ ŋalêlôm.
22 Eŋ kêômac gêŋ têtêc tauŋŋa ma kêtêc gêŋ teŋ atom
ma kêkac tau ôkwi aŋga siŋ atom.
23 Sôb kêtaŋ ma oc kêpô kêm e ŋaôsic-ôsic.
24 Eŋ gêjac tênêp ma kêlêti gêjam gamêŋ kêtu dambê-kêtu dambê.
Eŋ embe êŋô dauc êtaŋ, oc êkô atom.
25 Dauc embe êtaŋ, go êsôm gebe ‘Aa.’
Eŋ gêmoa jaêcgeŋ, mago kêlib siŋ
ma gêŋô laumatanêŋ jatu ŋaonda to ŋakicsêa.
 
26 “Aômnêm kauc gêjam gôliŋ kikic,
tec gêlam magê ma gêlôb gêja gamêŋ ŋandaŋ me.
27 Aôm kôjatu momboaŋ, gebe êlôp sa
naênam nê sac ênêc lôlôc me.
28 Eŋ gêŋgôŋ poc ma gêjam sac gêc lôc ŋatêpôê.
29 Aŋga ônê eŋ gêdib nê gwada,
eŋ mataanô gêu laeŋ su gêja ma mata kata sec.
30 Ênê ŋalatu sênôm dec,
ma eŋ gêmoa gamêŋ, taŋ ŋacmatê gêc naŋ.” * tonaŋ kêkanôŋ kêcsêwa tonaŋ.
* 39:30 Kêcsêwa kaiŋ teŋ gêmoa gamêŋ sawa Aprikaŋa, tec biŋ